Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

INDOKLÁS

Tárgy: Helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet MEGALKOTÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az Áht. 87. § b) pontja szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. §(1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Önkormányzat az Áht. 87. § a) pontja szerinti és a zárszámadás alapját képező, a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót elkészítette.

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Borsodbóta Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetését az 3/2020. (III.04. ) önkormányzati rendeletében alkotta meg.

2. A bevételi források és azok teljesítése, kiemelve a helyi adókból, illetve az államháztartás más alrendszereiből, továbbá az EU-ból származó bevételeket a rendelet tervezet 1.sz. melléklete tartalmazza.

A települési Önkormányzat összes tárgyévi bevétele 569.738.850.-Ft, ebből

a költségvetési bevétel 425.894.243.-Ft;

a finanszírozási bevételek 143.844.607-Ft

A rendelet-tervezetből megállapítható, hogy az Önkormányzat bevételeinek legnagyobb részét az állami támogatások adják. 2020. évben az önkormányzatok működési támogatásai összesen 178.412.854.- Ft volt,

egyéb működési célú támogatás ÁH.belülről 215.931.505:-Ft, melyből közfoglalk.támog. 150.629.879.-Ft.

Közhatalmi bevételünk 6.222.472.-Ft.

3. A kiadások alakulása (folyó működési és fejlesztési kiadások, a fejlesztési kiadások megbontva EU és hazai forrásokból, ez utóbbiból kiemelten címzett és céltámogatással megvalósuló beruházásokra)

Az Önkormányzat összes tárgyévi kiadása 476.233.889 Ft ebből a költségvetési kiadás: 468.548.215.- Ft, a finanszírozási kiadások 7.685.674.- Ft (részletesen a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet 2. számú mellékletében).

4. Maradványok változásának tartalma és okai

A rendelet-tervezet 6. számú mellékleteként csatolt kimutatás tartalmazza a 88.885.887.-Ft maradványt.

5. Az önkormányzat munkajogi zárólétszáma 140 fő.

6. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány:

Az önkormányzat hitel állománnyal nem rendelkezik.