Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 6/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 23- 2021. 07. 23

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 6/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Csere lakás esetén a Képviselő-testület eltekinthet a pályázat kiírásától.”

2. § Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület abban az esetben, - ha a bérleti jogviszonyban álló méltányossági kérelmet terjeszt elő csere lakás biztosítására - , engedélyezheti a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését azzal, hogy a cserelakásra - pályáztatáson kívüli eljárásban- új bérleti szerződést kell kötni és a bérlő vállalja a rendeletben meghatározott feltételeket, valamint megfelel a 4. § (1) bekezdésben vagy az 5. § (1) bekezdésben foglaltaknak.

(5) A Képviselő-testület a 11. §. (4) bekezdésben foglaltak esetén eltérhet a 11. § (2) bekezdésében meghatározott kisebb alapterületre vonatkozó feltéteteltől.”

3. § Ez a rendelet 2021. július 23-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.