Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V.5.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 06- 2021. 05. 06

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Jászfényszaru Város Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 24/2011 (XII.15..) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szociális jelleggel bérbe adott lakásra, csak határozott idejű bérleti szerződés köthető, amelynek időtartama legfeljebb öt év. A képviselő-testület a szociális jelleggel kötött bérleti szerződést alkalmanként legfeljebb öt, összesen legfeljebb tíz évvel meghosszabbíthatja

2. § Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 24/2011 (XII.15..) önkormányzati rendelete II. Fejezete a következő „Bérlakás elidegenítése a bérlő részére” alcímmel egészül ki:

27/A. § (1) Ha a képviselő-testület arról dönt, hogy szociális jelleggel bérbe adott bérlemény tulajdonlása az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátását nem, vagy nem megfelelően szolgálja és a bérlő a bérleményt meg kívánja vásárolni, akkor a szociális jelleggel bérbe adott lakóingatlant pályázati eljárás nélkül kell elidegeníteni a bérlő részére, feltéve hogy:

  • a) az ingatlan forgalmi értéke a hárommillió forintot nem haladja meg, és
  • b) a bérlő az ingatlant az elidegenítő döntést megelőzően legalább három évig lakta, amely időtartam alatt bérleti díjhátralékot nem halmozott fel.

(2) A bérlő bérleményen elvégzett állagmegóvó, értéknövelő felújításának költségét a vételárba be kell számítani.

(3) A bérlő kérelmére a forgalmi érték 50%-ig terjedő vételárrészre havi részletfizetést kell engedélyezni. A vételárrészlet havi összege nem lehet alacsonyabb az elidegenítő döntés meghozatala napján az ingatlan bérlete után fizetendő bérleti díj összegénél. A bérlő kérelmére ennél magasabb összegű havi vételárrészletet kell megállapítani. A tulajdonjog a vételár hiánytalan megfizetésével száll át a bérlőre.”

3. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 24/2011 (XII.15..) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése.

(2) E rendelet rendelkezései, ha az a bérlő számára kedvezőbb, a folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazni kell.

4. § Ez a rendelet 2021. május 6-án lép hatályba, és 2021. május 7-én hatályát veszti.