Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Mike Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 11/2021 (XI.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Mike Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 11/2021 (XI.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

2023.01.01.

Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 39/C. § (1), (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 Mike Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén – határozatlan időre szólóan – az alábbi helyi adókat vezeti be magánszemély kommunális adója, helyi iparűzési adó

2. Magánszemély kommunális adója

2. § Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24. §-ában meghatározott magánszemélyeket.

3. § Az adó évi mértéke:

a) lakás céljára szolgáló építmény esetén

aa) 1500 m2 alatti ingatlanra: 3.000 Ft

ab) 1500 m2 feletti ingatlanra: 6.000 Ft

b) nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga esetén

ba) 1500 m2 alatti ingatlanra: 3.000 Ft

bb) 1500 m2 feletti ingatlanra: 6.000 Ft

c)2

d) a Htv. 52. § 16. pontja szerinti telek esetén: 3.000 Ft.

4. § Mentes az adó alól:

a) a lakóépülethez tartozó kiegészítő helyiség;

b) az ingatlan nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

2/A.3 Helyi iparűzési adó

4/A. § (1) Adóköteles Mike község illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4) A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(5) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

(6) Az adó alapját a Htv. 39. §, 39/A. § és a 39/B. § alapján kell megállapítani.

(7) Az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(8) Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41. § és a 42. §-aiban foglaltak az irányadóak.

(9) Adómentes az a vállalkozó, amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése vagy 39/A. §-a vagy 39/B. §-a alapján számított, vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

(10) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a háziorvos, védőnő vállalkozót adómentesség illeti meg, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2022. január 1-én lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a helyi adókról szóló 5/2015.(VI.30) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 11/2015 (XII.10.) 17/2016 (XI.23) 17/2018 (XI.22) önkormányzati rendeletek Tóth Árpád polgármester dr. Barka Tamás jegyző

(4) Záradék: Ez a rendelet 2021. november 16 napján kihirdetésre került. dr. Barka Tamás jegyző

6. § Ez a rendelet 2021. november 26-án 12 órakor lép hatályba.

1

Az 1. § a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § c) pontját a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2/A. alcímet (4/A. §-t) a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.