Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 26- 2021. 09. 27

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének)

  • „a) kiadási főösszegét 159881076 forintban,
  • b) bevételi főösszegét 159881076 forintban állapítja meg.”

2. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 41887664 Ft-ban képez.”

3. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 28983033 forint.”

4. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Önkormányzat és a Nemesbüki Óvoda közalkalmazottai 100.000 forint összegű évi nettó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.”

5. § (1) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2021. szeptember 26-án lép hatályba, és 2021. szeptember 28-án hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

16 147 400

16 147 400

0

20 060 097

20 060 097

0

1.Intézményi működési bevételek

1 247 400

1 247 400

1 551 301

1 551 301

2.Közhatalmi bevételek

14 900 000

14 900 000

0

18 508 796

18 508 796

0

2.2 Helyi adók

14 300 000

14 300 000

14 300 000

17 408 796

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

2.5 Talajterhelési díj

500 000

500 000

500 000

1 000 000

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen

54 983 604

54 983 604

0

55 437 504

55 437 504

0

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

11 330 231

11 330 231

11 330 231

11 330 231

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 123 903

5 123 903

5 123 903

5 123 903

4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.

711 308

711 308

711 308

711 308

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 859 490

3 859 490

3 859 490

3 859 490

6.Polgármester tiszteletdíja

0

0

0

0

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 624 856

7 624 856

7 624 856

7 624 856

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

8 264 550

8 264 550

8 264 550

8 264 550

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

2 919 000

2 919 000

2 919 000

2 919 000

10.Óvodaműködtetési támogatás

1 266 200

1 266 200

1 266 200

1 266 200

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

1 611 000

1 611 000

1 611 000

1 611 000

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

1 910 106

1 910 106

1 910 106

1 910 106

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7 363 000

7 363 000

7 363 000

7 363 000

14.Szociális étkeztetés

729 960

729 960

729 960

729 960

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

18. Kiegészítő támogatás

453 900

453 900

III.Egyéb működési bevételek

270 272

270 272

0

888 264

888 264

1.Bérleti díjak

0

0

0

0

0

0

2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

270 272

270 272

888 264

888 264

IV.Felhalmozási bevételek

19 350 380

0

19 350 380

59 350 379

0

59 350 379

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 716 000

0

3 716 000

3 716 000

0

3 716 000

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 716 000

3 716 000

3 716 000

3 716 000

2.Felhalmozási c. támogatás

15 634 380

15 634 380

15 634 380

15 634 380

3.Felhalmozási célú támogatás (MFP)

39 999 999

39 999 999

A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)

90 751 656

71 401 276

19 350 380

135 736 244

76 385 865

59 350 379

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

33 632

33 632

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

24 025 200

15 239 547

8 785 653

24 111 200

15 870 652

8 785 653

1.működési célra

15 239 547

15 239 547

0

15 325 547

15 870 652

0

2.felhalmozási célra

8 785 653

0

8 785 653

8 785 653

0

8 785 653

B. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesn: (A+B)

114 776 856

86 640 823

28 136 033

159 881 076

92 290 149

68 136 032”

2. melléklet

2/a. melléklet

NEMESBÜK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

Megnevezés

Korm. Funkció

Módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

18 508 796

18 508 796

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

55 634 379

36 466 688

92 101 067

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

303 901

0

24 111 200

24 415 101

Könyvtári állomány gyarapítása

082044

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

14 060 750

14 060 750

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

110 000

1 910 106

0

2 020 106

Víz- és szennyvízkezelés

082092

3 716 000

3 716 000

Szociális étkeztetés

107051

1 137 400

729 960

Közfoglalkoztatás

041233

921 896

921 896

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

1 551 301

18 508 796

59 350 379

55 437 504

0

921 896

0

24 111 200

0

0

159 881 076

3. melléklet

2/b. melléklet

Helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi adók

14 300 000

17 408 796

Építményadó

5 000 000

5 000 000

Telekadó

5 700 000

8 808 796

Helyi iparűzési adó

1 000 000

1 000 000

Kommunális adó

2 600 000

2 600 000

Átengedett központi adók

0

0

Gépjárműadó

0

0

Bírságok, egyéb pótlékok

600 000

1 100 000

Talajterhelési díj

500 000

1 000 000

Pótlékok

100 000

100 000

Összesen:

14 900 000

18 508 796

4. melléklet

3. melléklet

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai

Szakfeladat

Kiadási előirányzat

Bevételi előirányzat

Feladat

jellege

Száma

Megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat

1

011130

Önk. Igazg. Tev.

15967844

49308070

24 025 200

24 111 200

1

013320

Köztemető

1524000

1524000

39 999 999

1

066010

Zöldterület

15679553

15979553

1

064010

Közvilágítás

5123903

5123903

1

072112

Háziorvosi alapell.

1203400

1203400

1

061030

Lakásépítési támogatás

0

0

1

106020

Energiatámogatás

2220000

2220000

1

107060

Települési támogatás

4813000

4813000

1

094260

Bursa Hungarica

280000

280000

1

101150

Gyógyszertámogatás

50000

50000

1

051030

Település hulladék

1961220

1961220

1

082092

Közművelődési int.

5035714

5335714

2 270 000

2 270 000

1

082044

Könyvtári állomány gyarapítása

320000

320000

1

052020

Szennyvíz gyűjtése

10529434

10529434

3 716 000

3 716 000

1

041233

Közfoglalkoztatás

270272

270272

270 272

921 896

1

063020

Vízellátás

1

045160

Közutak, hídak

21231023

30781023

1

900020

Adók, illeték beszedése, kiszabása

14 900 000

18 508 796

1

018010

Önkormányzatok és társ. Elszámolásai

1613994

51 647 168

52 369 365

1

091110

Óvodai nevelés

19263713

19263713

14 060 750

14 096 353

1

096015

Óvodai étkeztetés

2006180

2006180

2 020 106

2 020 106

1

107051

Szociális étkeztetés

2217600

2217600

1867360

1867361

1

066020

Város és községgazdálkodás

5080000

5080000

Összesen:

114776856

159881076

114776856

159881076

5. melléklet

4. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

0

54664988

19263713

73928701

0

67 478 087

19299316

86777403

1.

Működési kiadások

0

50684988

19263713

69948701

0

61357762

19299316

80657078

1.

Személyi juttatások

12 187 890

14 253 648

26441538

12 227 890

14 133 648

26361538

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 747 035

2 205 065

3952100

1 747 035

2 205 065

3952100

3.

Dologi kiadások

27 223 843

2 805 000

30028843

37 695 843

2 960 603

40656446

4.

Egyéb folyó kiadások

2 163 220

0

2163220

2 323 994

0

2323994

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 363 000

0

7363000

7 363 000

0

7363000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 170 000

0

3170000

3 417 000

0

3417000

3.

Működési célú pénzeszközátadások

810 000

0

810000

2 703 325

0

2703325

Felhalmozási kiadások

0

28136033

0

28136033

0

28983033

0

28983033

1.

Beruházás, felújítás

28 136 033

0

28136033

28 983 033

0

28983033

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

0

10 512 778

0

10512778

0

41 887 664

0

41887664

1.

Általános tartalék

1 500 000

0

1500000

1 500 000

0

1500000

2.

Céltartalék

0

9 012 778

0

0

0

40 387 664

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

9 012 778

0

9012778

40 387 664

0

40387664

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

93313799

19263713

112577512

0

138 348 784

19299316

157648100

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és megelőlegezés

2 199 344

0

2199344

2 232 976

0

2232976

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

0

0

3

Megelőlegezés

2 199 344

0

2199344

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

2 199 344

0

2199344

0

2 232 976

0

2232976

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

95 513 143

19263713

114776856

0

140 581 760

19299316

159881076

1.

Működési célú kiadások

0

67377110

19 263 713

86640823

0

111 598 727

19299316

130898043

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

30335377

0

30335377

0

28 983 033

0

28983033

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

97712487

19263713

116976200

0

140581760

19299316

159881076

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkorm.

Önkorm.

Mind-összesen

Önkorm.

Önkorm.

Mind-összesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

0

54664988

54 664 988

0

67 478 087

67 478 087

1.

Működési kiadások

0

50684988

50 684 988

0

61357762

61 357 762

1.

Személyi juttatások

12 187 890

12 187 890

12 227 890

12 227 890

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 747 035

1 747 035

1 747 035

1 747 035

3.

Dologi kiadások

27 223 843

27 223 843

37 695 843

37 695 843

4.

Egyéb folyó kiadások

2 163 220

2 163 220

2 323 994

2 323 994

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 363 000

7 363 000

7 363 000

7 363 000

2.

Működési célú ÁHT-n belül

3 170 000

3 170 000

3 417 000

3 417 000

3.

Működési célú ÁHT-n kívül

810 000

810 000

2 703 325

2 703 325

Felhalmozási kiadások

0

28136033

28 136 033

0

28983033

28 983 033

1.

Beruházás, felújítás

28 136 033

28 136 033

28 983 033

28 983 033

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

0

10 512 778

10 512 778

0

41 887 664

41 887 664

1.

Általános tartalék

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2.

Céltartalék

0

9 012 778

9 012 778

0

40 387 664

40 387 664

1.

Működési célú céltartalékok

9 012 778

9 012 778

40 387 664

40 387 664

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

93313799

93 313 799

0

138 348 784

138 348 784

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és megelőlegezés

0

2199344

2 199 344

0

2 232 976

2 232 976

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

3

Megelőlegezés

2 199 344

2 199 344

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

2 199 344

2 199 344

0

2 232 976

2 232 976

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

95513143

95 513 143

0

140 581 760

140 581 760

1.

Működési célú kiadások

0

67377110

67 377 110

0

111 598 727

111 598 727

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

30 335 377

30 335 377

0

28 983 033

28 983 033

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

97 712 487

97 712 487

0

140581760

140 581 760

Óvoda

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Óvoda

Mindösszesen

Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316

1.

Működési kiadások

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316

1.

Személyi juttatások

14 253 648

14 253 648

14 133 648

14 133 648

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 205 065

2 205 065

2 205 065

2 205 065

3.

Dologi kiadások

2 805 000

2 805 000

2 960 603

2 960 603

4.

Egyéb folyó kiadások

0

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

0

0

3.

Működési célú pénzeszközátadások

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

1.

Beruházás, felújítás

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

Tartalék előirányzatok

0

0

0

0

1.

Általános tartalék

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316

0

0

1.

Működési célú kiadások

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316

6. melléklet

5. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek

1 247 400

1 551 301

Személyi juttatások

26441538

26361538

Közhatalmi bevételek

14 900 000

18 508 796

Munkaadói járulékok

3952100

3952100

Kapott támogtások

54 983 604

55 437 504

Dologi kiadások

30028843

40656446

Központosított előirányzat

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

7363000

7363000

Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek

270272

888 264

Támogatásértékű kiadások

3170000

3417000

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

15 239 547

15 325 547

Működési célú pe. átadások

810000

2 703 325

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

33632

Elszámolás alapján visszafiz.

2163220

2323994

Megelőlegezés

2199344

2232976

tartalék

10512778

41887664

Működési bevétel összesen:

86640823

91 745 044

Működési költségvetés összesen:

86640823

130898043

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

19 350 380

59 350 379

Beruházás, felújítás

28136033

28983033

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

0

0

Kölcsönök

0

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

8 785 653

8 785 653

Felhalmozási bevétel összesen:

28136033

68136032

Felhalmozási költségvetés összesen:

28136033

28983033

Összesen

114776856

159881076

Összesen

114776856

159881076

7. melléklet

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz.:

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

1551301

Közhatalmi bevételek

0

0

9254398

0

0

0

0

0

9254398

0

0

0

18 508 796

Kapott támogatás

4581967

4581967

4581967

4581967

4581967

5035867

4581967

4581967

4581967

4581967

4581967

4581967

55437504

felhalmozási bevétel

0

0

19350380

0

0

0

0

39999999

0

0

0

0

59350379

Műk. Célú tám. Ért. bevételek

87848

87849

103037

122450

137382

137382

137382

74934

0

0

0

0

888264

Pénzmaradvány

24111200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24111200

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

0

0

33632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33632

Bevételek összesen

28910290

4799091

33452689

4833692

4848624

5302524

4848624

44786175

13965640

4711242

4711242

4711242

159881076

KIADÁSOK

Személyi juttatások

2196795

2196795

2196795

2196795

2196795

2196795

2196795

2196795

2196795

2196795

2196795

2196795

26361538

Munkaadókat terhelő járulékok

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329338

3952100

Dologi kiadások

3388037

3388037

3388037

3388037

3388037

3388037

3388037

3388037

3388037

3388037

3388037

3388037

40656446

Ellátottak pénzbeni juttatásai

613583

613583

613583

613583

613583

613583

613583

613583

613583

613583

613583

580587

7363000

Támogatásértékű kiadás

3417000

3417000

PE átadás

2703325

2703325

Beruházás, felújítás

28983033

28983033

Maradvány

41428559

41428559

Egyéb kiadás

2232976

2232976

Elszámolás alapján visszafiz.

2323994

2323994

Kiadások összesen:

50189292

6527757

12648082

37834784

6527757

6527757

6527757

6527757

6527757

6527757

6527757

6494757

159421971

Óvoda finanszírozási ütemterv

Sorszám

Hónap

Nemesbüki Óvoda

1.

Január

1605309

2.

Február

1605309

3.

Március

1605309

4.

Április

1605309

5.

Május

1605309

6.

Június

1605309

7.

Július

1605309

8.

Augusztus

1605309

9.

Szeptember

1605309

10.

Október

1605309

11.

November

1605309

12.

December

1605314

Összesen:

19263713

8. melléklet

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat előirányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Felújítás

Vis maior beruházás

13678373

13678373

Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ)

3716000

3716000

hivatal internetszerelés

200000

200000

Áfa

3747160

3747160

Felújítási kiadások összesen

21341533

21341533

Beruházás

2

Játszóterek építése

4000000

4847000

2 db lemeztároló beszerzés

350000

350000

Urnafal építés

1000000

1000000

Áfa

1444500

1444500

Beruházási kiadások összesen

6794500

7641500

Felhalmozási kiadások összesen

28136033

28983033

9. melléklet

10. melléklet

Nemesbüki Óvoda várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

35 603

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

35 603

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

545 105

545 105

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

545 105

545 105

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

18 718 608

18 718 608

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

19 263 713

19 299 316