Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról

Hatályos: 2024. 01. 01

Sorkifalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról

2024.01.01.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, a 3. § (1) bekezdés és 5. § vonatkozásában Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával Sorkifalud Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet szerinti gyermekvédelmi ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.

2. Eljárási rendelkezések és hatásköri szabályok

2. § (1) A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis ellátás keretében igénybe vehető étkeztetés iránti kérelmeket az adott intézmény vezetőjének kell benyújtani, elbírálása az intézményvezető hatásköre.

3. Pénzbeli és természetbeni ellátások

3. § (1) Az önkormányzat a Sorkifaludi Bokréta Óvodában óvodai ellátást, illetve a Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskolában az iskolai napközis ellátást igénybe vevő gyermekek részére intézményi térítési díj ellenében étkeztetést biztosít.

(2) Az önkormányzat a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, továbbá a Gyvt. 21/C. §. (1) bekezdés b) pontja alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára, a szülő vagy törvényes képviselője kérelmére biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést térítésmentesen.

4. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

4. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatásokat Gyanógeregye, Nemeskolta, Sorkifalud, Sorkikápolna és Sorokpolány lakosai számára az önkormányzat a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése alapján Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) útján látja el.

(2) Az önkormányzat a gyermekek bölcsődei napközbeni ellátását a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén biztosítja.

5. Intézményi térítési díj

5. § (1) A 3. § szerinti óvodai ellátást, illetve az iskolai napközis ellátást igénybe vevő gyermekek részére biztosított étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat az 1. melléklet1 tartalmazza.

(2) A köznevelési intézményekben a gyermekétkezés személyi térítési díját egy havi időtartamra előre kell megfizetni.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2021. június 14. napján 9,00 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet2

Intézményi térítési díjak

Óvodás étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

170

Ebéd

348

Uzsonna

170

Összesen

688

Iskolai étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

201

Ebéd (napi 1 x étkező)

424

Uzsonna

201

Összesen

826

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

1

Módosította a 9/2022. (VII.7.) ör. 1.§-a Hatályos: 2022.09.01.

2

Módosította a 9/2022. (VII.7.) ör. 1.§-a Hatályos: 2022.09.01. Az 1. melléklet a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.