Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 01- 2021. 11. 02

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.01.

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök
Önkormányzati hatósági ügyekben hatásköre:
lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás, létfenntartási támogatás, családok karácsonyi támogatása, temetési költséghez való hozzájárulás, közköltséges temetés elrendelése, visszafizetési kötelezés, részletfizetés, hagyatéki teherként történő bejelentése.
engedélyezi a község címer használatát az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről szóló 14/2004.(XI.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése.
gyakorolja a településképi konzultáció, településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés és településképi bírságolási eljárásokhoz kapcsolódó döntési hatásköröket.
Önkormányzati vagyongazdálkodással összefüggésben hatásköre:
az Önkormányzat követeléseiről való lemondás jogát az adósok, vevők és egyéb követelések, valamint a munkavállalókkal szembeni különféle követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés nem éri el a 100.000.- forint összeghatárt az önkormányzat vagyonáról vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 31. § ba) és bb) pontja alapján.
A Képviselő-testület által a Társulásra átruházott hatáskörei
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásra átruházott feladat- és hatáskör: Gondoskodik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.-34. §-ában, és 37. §-37/A. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörök ellátásról.”