Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 01

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2023.03.01.

Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § - ában, 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Borsodszirákon lakóhellyel rendelkező, valamint a településen életvitelszerűen élő és tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

(2) Képviselő-testület a 6. §-ban,7. §-ban, 8. §-ban, 11. § és 16. §-ban szabályozott ellátások tekintetében hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(3) Képviselő-testület az 5. §-ban és a 10. §-ban foglalt ellátások esetében hatáskörét a Szociális és Ügyrendi Bizottságára ruházza át.

2. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, azok megállapítására irányuló kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: közös önkormányzati hivatal) kell benyújtani.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat.

(3) A kérelemhez a jövedelemigazoláson túl csatolni kell az 5. § és 6. § esetén mindazon okiratokat, amelyek igazolják a kérelmező, illetve a kérelmező családjának átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe való kerülését, vagy a rendkívüli élethelyzetbe való kerülését.

(4) A 8. §-ban foglaltak esetében a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.

(5) A kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre, vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indult eljárásra települési támogatás – kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetét – nem állapítható meg.

(6) A támogatás pénzben, vagy természetben állapítható meg.

(7) A természetbeni ellátás különösen az Erzsébet utalvány, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának lefedezésére nyújtott támogatás, gyógyszertámogatás, egészségügyi támogatás, tüzelő támogatás.

(8) A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.

(9) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján, az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.

3. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított rendszeres pénzbeli ellátások kifizetését és folyósítását az közös önkormányzati hivatal végzi, a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik napjáig, a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, vagy postai úton. Az eseti jellegű ellátás kifizetése a megállapítást követően postai úton kerül biztosításra, amely természetbeni ellátás esetében a szolgáltatónak is utalható, a 7. § okán nyújtott önkormányzati támogatás kivételével, melyet házipénztárból 24 órán belül kell kifizetni.

(2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a közös önkormányzati hivatal bármikor jogosult ellenőrizni.

(3) Az települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentum (számla, nyugta, stb.) becsatolására hívható fel a támogatott, illetőleg az eljárás teljes szakaszában a kérelemben benyújtott adatok helytállóságának ellenőrzésére, a felhasználás rendeltetésszerűségére vonatkozóan helyszíni szemle tartható, a lakókörnyezet megtekinthető és környezettanulmány készíthető.

(4) A lakókörnyezet megtekintését a Szociális és Ügyrendi Bizottság végzi. A bizottság eljárása során a lakókörnyezet rendezettségét és a jövedelmi rászorultságot ellenőrzi.

a) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha

aa) a házhoz tartozó udvar, kert tiszta, rendezett,

ab) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, gyommentesítése biztosított,

ac) a kérelmező által lakott ingatlan előtti járda, és a járda melletti zöld sáv úttestig terjedő teljes területe tiszta, rendezett.

b) A jövedelmi rászorultság esetén a bizottság ellenőrzi, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói a család jövedelmi helyzetéhez képest jelentősebb ingó vagyontárggyal rendelkeznek e.

(5) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, úgy a közös önkormányzati hivatal az ellátás megszüntetése iránt intézkedik.

(6) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott szociális ellátás megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra vonatkozóan a Szt.17. §-ban foglalt szabályok szerint kell eljárni.

4. § A települési támogatás

a) létfenntartási gondokkal küzdő családok és személyek támogatása,

b) rendkívüli települési támogatás,

c) 65 év feletti öregségi nyugdíjasok önálló életvitelének támogatása;

d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás,

e) iskolakezdés támogatás,

f) étkezési vagy utazási települési támogatás,

g) lakhatás támogatás,

h) köztemetési költség megfizetésével kapcsolatos méltányosság

céljából nyújtható.

5. § (1) Képviselő-testület települési támogatást állapít meg annak a személynek, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 250%-át nem haladja meg.

(3) A települési támogatás összege egy alkalommal pénzbeli ellátás esetén 5.000.- Ft, természetbeni ellátás esetén 7.000. Ft, és nem haladhatja meg jogosultanként és évente a 30.000.- Ft-ot.

6. § (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani meg annak a személynek, aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 500%-át nem haladja meg.

(3) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl, ha a kérelmező

a) bűncselekmény sértettjeként,

b) súlyos közlekedési baleset miatt,

c) egyéb hirtelen bekövetkező, előre nem várt családi tragédia

anyagi segítségre szorul.

7. § (1) A polgármester hivatalból települési támogatást állapít meg a téli időszakban jelentkező többletköltségek csökkentéséhez évente egy alkalommal azon személynek, aki a tárgyév december 31. napjáig a 65. életévét betölti és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A támogatásra való jogosultság fennállása az igénylő nyilatkozata és az önkormányzat nyilvántartásának adatai alapján kerül megállapításra.

(3) A támogatás összege személyenként 5.000,- Ft.

(4) A támogatás jogosult részére történő átadásról tárgyév október 1. és december 31. közötti időszakban kell gondoskodni.

8. § (1) Temetési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

(2) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított települési támogatás összege 30.000.- Ft.

(3) A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 100.000,-Ft.

9. § (1) Iskolakezdési támogatást kell megállapítani annak az általános iskolás, középiskolás és felsőfokú képzésben résztvevő gyermeknek és fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át.

(2) Az iskolakezdéshez biztosított támogatás mértéke:

a)1 Általános iskolai tanulók részére, tanulónként egyszeri: 6.000.- Ft.

b)2 Középiskolai tanulók részére, és felsőfokú képzésben résztvevők részére egyszeri 8.000.- Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott ellátáshoz mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást.

10. § (1) Étkezési vagy utazási települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki köznevelési intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermeket nevel, gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

a) gyermek étkezésének támogatására

b) utazási támogatásra.

(2) Étkezési támogatás az oktatási - nevelési év 10 hónapjára kerül megállapításra. A támogatás összege legfeljebb 4.000.- Ft. havonta. Mellékelni kell a köznevelési intézmény által igazolt névre szóló étkezési költségek összegét.

(3) Utazási támogatás az oktatási-nevelési év 10 hónapjára kerül megállapításra. A támogatás összege legfeljebb 5.000.- Ft. havonta. A támogatás készpénzben történő kifizetésére utólag, az előző havi bérletszelvény leadása ellenében, azzal egyidejűleg kerül sor.

11. § (1) Lakásfenntartási támogatást kell megállapítani a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a közüzemi díjak viseléséhez történő hozzájárulásként és fűtési támogatásként.

(2)3 Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 90.000.- Ft-ot nem haladja meg.

(3) A támogatás összege havonta 2.500.- Ft, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a 12. hónap végéig kerül megállapításra. A támogatás háztartásonként egy személy részére állapítható meg.

(4)4 Fűtési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 90.000.- Ft-ot nem haladja meg.

(5) A fűtési támogatás természetbeni ellátásként nyújtható. A támogatás mértéke jogosultankánt és évente legfeljebb 3 m3 tűzifa.

12. § (1) Borsodszirák község költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetésére az Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjeszt elő, továbbá családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

2. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

13. § (1) A Képviselő-testület személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat biztosítja a Borsodsziráki Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) gyermekjóléti szolgáltatás.

(2) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó Borsodszirák, Hangács, Hegymeg, Irota, Lak, Nyomár és Tomor településeken történik.

14. § Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) egészségi állapota miatt rászorult: akinél az egészségkárosodás mértéke legalább 30 %-os, melyet szakvéleménnyel igazol,

b) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen,

c) pszichiátriai betegsége fennállását pszichiáter, vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolja,

d) szenvedélybetegsége miatt rászorult: szakorvos véleménye alapján (addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került megállapításra,

e) hajléktalansága miatt rászoruló: az a személy, aki semmilyen stabil, tartós lakhatási lehetőséggel nem rendelkezik,

f) 62 év feletti idősek.

15. § (1) Az étkeztetés térítési díja (továbbiakban intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

(2)5 Az étkeztetés önköltsége: 1110. -Ft/ebéd/nap. Az étel kiszállításának az önköltsége 100.-Ft/fő.

(3)6 Az étkeztetés intézményi térítési díja: 700.-Ft/ebéd/nap. Étel kiszállítása jövedelemtől függetlenül térítésmentes. A térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza.

16. § (1) Az étkeztetés 14. § (3) bekezdésében meghatározott térítési díjból a képviselő-testület a következő kedvezményeket biztosítja:

a) a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelemmel rendelkezők esetében 170.-Ft/ebéd/nap.

b) a nyugdíjminimum 150 %-át elérő, de 300 %- át meg nem haladó jövedelemmel rendelkezők esetében 110.-Ft/ebéd/nap.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetekben a polgármester átmenetileg csökkentheti a térítési díj összegét, amennyiben a kérelmező anyagi, szociális helyzetében, egészségi állapotában kedvezőtlen változás állt be (kérelmező jövedelmében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékű jövedelemcsökkenés, a kérelmező házastársának halála, súlyos betegség).

(3) A polgármester elengedheti a térítési díj megfizetését amennyiben a kérelmezőt ért elemi kár miatt nem tudja létfenntartását biztosítani.

17. § (1) A házi segítségnyújtás térítési díja (továbbiakban intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

(2) A házi segítségnyújtás önköltsége: 537.-Ft/óra.

(3) A házi segítségnyújtás térítési díja: 150.- Ft/óra, de nem haladhatja meg az 1000.- Ft/hó költségtérítést.

3. Záró rendelkezések

18. §7

19. § Ez a rendelet 2021. szeptember 14-én lép hatályba.

1

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9. § (2) bekezdés b) pontja a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 11. § (2) bekezdése a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 11. § (4) bekezdése a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 15. § (2) bekezdése a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (2) bekezdése a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 15. § (3) bekezdése a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (3) bekezdése a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.