Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 09

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Általános indokolás

Előterjesztés-Indokolás

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelettervezethez

Tisztelt Képviselőtestület!

A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Osztálya célvizsgálat keretében vizsgálta az önkormányzatok szociális tárgyú rendeleteit, mely vizsgálat eredményeként szakmai segítségnyújtás keretében javaslatot tett önkormányzatunk hatályos szociális rendelete azon szakaszainak módosítására, amelyek álláspontjuk szerint a magasabb szintű jogszabályoknak nem felelnek meg.

A szakmai segítségnyújtás keretében feltárt hiányosságokkal egyetértve arra teszek javaslatot, hogy fogadjon el az önkormányzat a tárgyban új, a javasolt változtatásokat is tartalmazó rendeletet, s egyidejűleg a korábbi rendeletet helyezze hatályon kívül.

Az új szociális rendelet tervezete gyakorlatilag a régi rendelet szerinti felépítést és ellátási formákat megtartva készült el, kiküszöbölve azokat a hibákat, amelyekre a vizsgálat rámutatott.

Bevezető rész

A rendelet tervezet bevezető részéből törlésre került a gyermekvédelmi törvényre történő hivatkozás, figyelemmel arra, hogy a rendelet nem tartalmaz a gyermekvédelmi törvény szerint megállapítható pénzbeli ellátást, illetve pontosításra kerültek a feladat és hatáskört megállapító jogszabályi szakaszok, pontok.

A rendelettervezet 2-7. §-ához

Törlésre került a 2. § (3) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzet esetén a bizottsági hatásköröket a Szociális Bizottság nem gyakorolhatja. E szabályozás jogsértő volt, mert veszélyhelyzet esetén nem csak a bizottság, de a jegyző sem gyakorolhatja az átruházott hatásköröket, hiszen törvényi felhatalmazás alapján ilyenkor a Képviselőtestület hatásköreit a polgármester gyakorolja. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzeti hatáskörgyakorlást magasabb jogszabály rendezi, szükségtelen ennek a helyi rendeletben történő megtartása.

A 3. § (1) bekezdéséből törlésre került a már hatályon kívül helyezett Közigazgatási eljárási törvényre történő hivatkozás, helyette az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény került be.

Módosításra kerültek a 7. §. szerinti, a lakásfenntartási támogatás jogosultsági felteleként a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó kötelezettség részletszabályai. A hatályos szabályozásban olyan a lakáson belüli körülményekre vonatkozó előírások is találhatók, amelyek az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a magánszférába történő beavatkozást jelentenek, s amellyel túlterjeszkedett az önkormányzat a törvény szerinti felhatalmazás keretein.

A rendelettervezetben éppen ezért kizárólag a lakáson kívüli lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó kötelezettség került előírásra.

A rendelettervezet 8-20. §-ához

A rendelettervezet ápolási díj (9. § (1)), rendkívüli települési támogatás (12. § (1)), gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás (13. § (1) ), elhunyt személy temetési költségeihez hozzájárulás ( 14. § (1)), időskorúak karácsonyi támogatása (15. § (1)) ellátások esetében bekerült az a szabályozás, hogy ezen ellátásokat, csak a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott ilyen célú előirányzatok összegéig lehet megállapítani. A hatályos rendelet ezen ellátásokat, adható ellátásokként fogalmazza meg, mely a jogszabályszerkesztési szabályoknak, de a jogbiztonságnak sem felel meg. Az önkormányzat ezen ellátások esetében csak abban az esetben tudja a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmezőknek - miden esetben - a kérelmezett ellátást megállapítani, amennyiben erre forrása van. A hatáskör gyakorlásnak tehát egyetlen korlátja a költségvetésben jóváhagyott előirányzat. Amennyiben az előirányzat felhasználásra kerül, úgy az egyébként az ellátás feltelének mindenben megfelelő kérelmezőt el lehet utasítani, az önkormányzat nem költekezhet túl.

A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó hatályos szabályozás szerint annak éves összege csak kivételesen haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át. A vizsgálat megállapítása szerint amennyiben a rendeletben nincs külön szabályozva a kivételesség, tehát kinek, milyen esetkörben, milyen feltételek mellett hozható ilyen tartalmú döntés, úgy a méltányosság gyakorlása nem megengedett.

Figyelemmel arra, hogy a rendelet megalkotásakor nem tudunk minden jövőbeli lehetőséget számba venni, azt javaslom, hogy kerüljön ki a tervezetből a kivételesség, s a 12. §(3) bekezdése értelmében a rendkívüli települési támogatást az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-ig ( jelenleg 142.500.-Ft) lehessen éves szinten megállapítani. Természetesen a hatáskör gyakorlójától ( a bizottságtól) továbbra is elvárható az, hogy ténylegesen csak kivételesen éljen ezzel az 500%-os lehetőséggel.

A beiskolázási támogatás 16. § (2) bekezdésébe bekerülnek a gyakorlatban is alkalmazott támogatás mértékek, melyek megegyeznek a költségvetési előirányzatnál számított összegekkel.

A rendelettervezet 21. §-ához

A rendelettervezet elfogadása esetén az a kihirdetést követő napon lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a tárgyban hatályos rendelet hatályát veszti.

Tarcal, 2021. augusztus 24.

Dr. Kovács Zoltán

jegyző