Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 12
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás és előzetes hatásvizsgálat
a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelethez
Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhattak. A nyertes települési önkormányzatok a BM rendelet értelmében a jogosultsági feltételeket rendeletben szabályozzák.
A szociális rászorultságot a települési önkormányzat családi jövedelemhatár megállapításával határozza meg. A jogosultsági feltételek elbírálása során meg kellett határozni az előnyben részesítendő személyek körét.
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet szabályozza továbbá a támogatás benyújtásának, elbírálásának módját, az odaítélhető tűzifa mennyiségét, valamint a kiosztás részletes szabályait.
Részletes indokolás
1. §. A szociálisan rászoruló személyek körét határozza meg, valamint a rendeletben használt fogalmak tekintetében a szociális törvényre hivatkozik.
2. §. A hatáskör polgármesterre történő átruházását tartalmazza.
3. §. A jogosultság feltételeit az adható maximális támogatás mértékét határozza meg.
4. §. A támogatás forrását jelöli meg.
5. §. 6. §. Az igénylés és elbírálás részletes feltételeit szabályozza.
7. §. A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
Előzetes hatásvizsgálat
Társadalmi-gazdasági hatás: A rendelet azoknak a családoknak nyújt segítséget, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat veszélyeztető anyagi terhet jelentene.
Költségvetési hatás: A rendelet végrehajtása önerőt igényel. A tűzifa szállításából származó költségek a települési önkormányzatot terhelik, amelynek fedezete a költségvetésben biztosított.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtása átmenetileg ( a rendelet hatálya alatt ) többlet feladatot jelent. Az adminisztratív feladatok ellátása a önkormányzati hivatal ügyintézője által biztosított.
A rendelet megalkotásának szükségessége a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A támogatást az önkormányzat nem használhatja fel a rendelet megalkotása nélkül, mivel a rendelet állapítja meg a rászorultság feltételeit. Önkormányzati rendelet hiányában az elnyert támogatási összeget vissza kell fizetni.
Pápadereske, 2021. november 8.
Vajda Andrea
jegyző