Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §.-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1), (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3.§ tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 9/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A lakhatási támogatás mértéke havi 10.000.-Ft.”

2. § (1) A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 9/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Gyógyszertámogatásra az a Megyaszó településen lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetében annak 400 %-át, 90. életévét betöltött személyek esetében 450 %-át, 95. életévüket betöltött személyek esetében 500 %-át nem haladja meg.”

(2) A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 9/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb 10.000.-Ft.”

3. § A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 9/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tanévkezdési célú települési támogatás pénzbeli támogatás, mértéke tanulónként, hallgatónként 30.000 Ft.”

4. § A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 9/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelet a 23. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„VI. FEJEZET Záró rendelkezések”

5. § A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 9/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdésében az „engedélyezhet” szövegrész helyébe az „engedélyez” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.