Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

A város szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

A város szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Komló Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bek 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 1. pontjában, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 6. § (14) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(14) Amennyiben a szabályozási vonallal érintett telek a tervezett közterület alakítás miatt

  • a) nem éri el az építési övezetben előírt minimális telekterületet, akkor elfogadható ha az ingatlantulajdonos ingatlanának tervezett közterületi részét ellenérték nélkül a közút tulajdonosának tulajdonába adja, és a felajánlását az elfogadja, és ha az így kialakult építési telek az építési övezetben előírt telekterület 90%-át meghaladja,
  • b) telekalakítási eljárás – telekmegosztás - lefolytatásával érintett, az építési teleknek minősülő telekrész szélességi mérete továbbra is kialakultnak tekinthető, ha az ingatlantulajdonos ingatlanának tervezett közterületi részét ellenérték nélkül a közút tulajdonosának tulajdonába adja, és a felajánlását az elfogadja.

2. § A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A mezőgazdasági területen belül az alábbi terület-felhasználási egységek találhatók:

  • a) általános mezőgazdasági terület
  • b) korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mák
  • c) rét-legelőterület Mg
  • d) kertes mezőgazdasági terület Mke

3. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

4. § A Rendelet 2. számú mellékletét képező SZ-1 jelű „Külterületi Szabályozási terv” tervlap helyébe a jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező SZ-1 jelű tervlap, valamint a Rendelet 2. számú mellékletét képező 1-15. számú „Belterületi Szabályozási terv” tervlapok helyébe a jelen rendelet 2. számú mellékletét képező 1-15. számú tervlapok lépnek.

5. § (1) Ez a rendelet 2021. április 30. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Terület-felhasználás

Övezet

Beépítési mód

Legkisebb telekagyság (m2)

Beépítettség
%

Építmény- magasság
(m)

2

övezet

betűjele

sorszáma

3

Lf

K, T

K, O

900

30

4,5

4

Lke

K

K, SZ

700

30

6,0

5

R

1

O, K, SZ

700

30

6,0

6

2

O

900

30

6,0

7

T

1

SZ

900

30

6,0

8

2

T

5000

20

7,5

9

Lk


K

1

K, SZ

700

40

9,5

10

2

Z, O

400

60

6,0

11

3

K,Z

400

60

4,5

12

T

SZ

1000

40

7,5

13

Ln

K, R

1

SZ

1500

40

12,5

14

K

2

K

100

80

4,5

15

T

SZ

2000

30

10,5

16

g

K

K

500

60

7,5

17

gk

K

Z (K)

-

80

6,0

18

T

SZ, Z

-

80

6,0

19

Vt

K

K

1500

50

12,5

20

K

2

K

K

80

4,5

21


R

1

SZ

1500

50*

12,5

22

2

SZ

2000

30

9,5

23

3

Z

250

80

7,5

24

4

O

350

25

4,5

25

Vk

K

SZ

5000

35

12,5

26

Gksz


R

1

SZ

2000

35

9,0

27

2

SZ

600

35

9,0

28

3

SZ

2000

50

9,0

29

4

SZ

2000

50

12,5

30

T

1

SZ

1000

50

9,0

31

2

SZ

10000

50

9,0

32

Gi

K

600

35

9,0

33

R

1

SZ

1000

50

12,5

34

2

SZ

5000

50

12,5

35

T

1

SZ

4000

50

9,0

36

2

SZ

5000

50

12,5

37

Üü

K, T

1

K

5000

15

6,5

38

K

2

K

5000

15

6,5

39

e

T

SZ

900

30

6,5

40

Üh

K

1

K

K

20

6,0

41

2

K

600

20

6,0

42

T

SZ

500

20

6,0

43

e

T

SZ (K)

900

20

6,0

44

Ks

K

5000

20

10,5

45

Kh

K

1

SZ

5000

40

12,5

46

K

2

SZ

1000

20

6,5

47

Kk

K

SZ (K)

5000

40

12,5

48

Kf

K

SZ

5000

40

12,5

49

Ka

T

SZ

2000

20

4,5

50

Kbü

T

SZ

10000

40

9,0

51

Kr

T

1

SZ

20000

10

7,5

*A Sportcsarnok és munkacsarnok esetében a beépítettség 80%.