Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2021. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 11- 2021. 05. 12

Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján eljáró polgármester – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 9.§ (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben az adott építési övezet, vagy övezet előírásai másképp nem rendelkeznek, a 2. mellékleten jelölt védőzöldsáv területét télen is takaró, lomblevelű örökzöld cserjéket is tartalmazó, háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani. E területen az építmények közül az épülethez kapcsolódó, legfeljebb 1,50 méter széles járda, a gépkocsi behajtó, támfal és a terepszint alatti műtárgyak helyezhetők el.”

2. § A R. 78.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Gksz-2/BF/6 jelű építési övezet területén

  • a) raktározás céljára szolgáló építmény is kialakítható,
  • b) gazdasági célú főrendeltetés esetén, minden 4500 m2 telekterület után - kizárólag a tulajdonos, illetve a személyzet számára - 1 darab szolgálati lakás létesítése is megengedett. Egy telken maximum 4 lakás alakítható ki,
  • c) a rendelet 2. mellékletén – Szabályozási terven – feltüntetett kialakítandó védőzöldsáv területének maximum 20%-a, a 9. § (5) bekezdésben meghatározott esetektől eltérő célra is burkolható, az övezetben meghatározott minimális zöldfelület kötelező kialakítása mellett.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.