Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X.19.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 20- 2022. 11. 15

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet személyi hatálya a Ligetfalva község közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (l)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

2. § Ligetfalva Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtott pályázat keretében a támogatói okiratban megállapított mennyiség erejéig a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tüzelőanyag támogatást nyújt.

3. § A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2022.01.31. napjáig dönt.

4. § (1) Ligetfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális tüzelő támogatást tűzifa formájában nyújtja. Az eljárás költség- és illetékmentes. Ligetfalva község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(2) A rendelet 1. melléklete szerinti kérelmet a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban (8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6. ) lehet benyújtani 2021.11.15. napjáig.

(3) A jövedelemvizsgálat során a Szt. 4. § (1) bekezdés a)-b), i) pontját, valamint a 10. §-t megfelelően alkalmazni kell.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület a jövedelemnyilatkozatban közölt adatokat vitatja, a Szt. 10. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény mindkét példányának aláírásával igazolja, melynek egyik példánya a jogosultat illeti meg.

(6) A kérelemben tett nyilatkozatok valódiságát a polgármester vagy az általa megbízott személy helyszíni szemle útján jogosult ellenőrizni.

5. § (1) Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. § szerinti rendelkezésre álló tűzifa készlet erejéig szociális tűzifa támogatásban részesítheti azt a személyt, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85500 Ft-ot, egyedül élő esetén a 114000 Ft-ot.

(2) Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az Szt. szerinti

  • a) rendszeres települési támogatásban részesül, vagy
  • b) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
  • c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
  • e) időskorúak járadékában részesül.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A tűzifa támogatás megítélésénél a Képviselő-testület figyelembe veszi az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését, a kérelmezővel együtt élők, elsősorban a gyermekek számát, az egy főre jutó jövedelem összegét, az egyéb szociális ellátásokra való jogosultságot és azok havi összegét és ezek mérlegelésével dönt a jogosultságról.

(5) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra függetlenül az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésétől az a személy, aki olyan ingatlanban él, amely a kérelem benyújtásakor tűzifával nem fűthető.

(6) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(7) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a jogosult a fát értékesítette, köteles a tűzifa támogatás ellenértékét megtéríteni és a további tüzelőanyag támogatásokból kizárható.

(8) A tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 m3.

6. § Ez a rendelet 2021. október 20-án lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem szociális célú tűzifa megállapítására

1. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is )

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetén)


LakóhelyeTartózkodási helyeÉletvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

I. RÉSZ A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

1

2

3

4

5

II. RÉSZ A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRA VONATKOZÓ ADATOKMilyen jogcímen lakik a lakásban

tulajdonos bérlő
albérlő társbérlő szívességi lakáshasználó

egyéb:


Az alábbi ellátásban részesül


1. aktív korúak ellátása
2. időskorúak járadéka
3. energiatámogatás
d. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


A háztartás nagysága

egyszemélyes

kétszemélyes

három vagy ennél több személyes


Igényel tűzifa mennyisége


A lakás fűtésének módja


IV.JÖVEDELEMNYILATKOZATJövedelem típusa


A kérelmező


A kérelmezővel közös háztartásban élőÖsszesen

házastárs
( élettárs)

egyéb rokon

nettó jövedelme ( Ft/hó)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

Táppénz, gyermekgondozási támogatások ( pl. csecsemőgondozási díj, GYED,GYE, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások ( pl. öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, árvaellátás stb.)

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (pl. települési támogatás, időskorúak járadéka, aktív korúak pénzbeli ellátásai, ápolási díj, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, keresetpótló juttatás stb.)

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem stb.)

Jövedelem összesen

Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (pl. gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj stb.)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM

A jövedelemről-a jövedelem típusának megfelelő-igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti

- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Ligetfalva , 2021., ____________hó_____nap

______________________

kérelmező aláírása