Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30- 2021. 10. 31

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és d.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület átruházható hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, illetve a jegyzőre és a társulásra átruházhatja. E hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, illetőleg a hatáskört bármikor visszavonhatja. A polgármesterre átruházott hatásköröket az SZMSZ 4. melléklete, a Jogi és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatásköröket az SZMSZ 45. § (1) bekezdése tartalmazza. E hatáskörök gyakorlásához a képviselő-testület utasítást adhat, illetve az átruházott hatásköröket visszavonhatja, az átruházott hatáskör döntéseit megsemmisítheti és megváltoztathatja. A képviselő-testület rendeletében hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának. A képviselő-testület rendeletében törvényben meghatározott döntési jogosultságát társulására ruházhatja.”

2. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 51. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester egyéb feladatai:)

„a) gyakorolja a testület által átruházott hatásköröket, melyet az SZMSZ 4. melléklete tartalmaz;”

3. § (1) A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti a Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. függeléke.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő 30. ponttal egészül ki:

„30. 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások ”

2. melléklet

4. melléklet
K I M U T A T Á S
a polgármesterre átruházott hatáskörök

1. közterület használat engedélyezése,

2. dönt a települési támogatás- lakhatási támogatás megállapításáról, módosításáról, megszüntetéséről,

3. dönt a települési támogatás- eseti gyógyszerkiadás mérséklésére nyújtató támogatás megállapításáról,

4. dönt a települési támogatás- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás formájában nyújtható támogatás megállapításáról,

5. dönt a települési támogatás- beiskolázási kiadások mérséklésére nyújtható támogatás megállapításáról,

6. dönt a települési támogatás- születési támogatás megállapításáról,

7. dönt a települési támogatás- karácsonyi támogatás megállapításáról,

8. dönt a rendkívüli települési támogatás megállapításáról,

9. dönt a rendkívüli települési támogatás- létfenntartási gondok enyhítésére nyújtható támogatás megállapításáról,

10. dönt szociális étkezés megállapításáról, megszüntetéséről,

11. dönt a személyi térítési díj mérsékléséről, elengedéséről,

12. dönt házi segítségnyújtás megállapításáról, megszüntetéséről

13. köztemetés megállapítása, dönt a köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítésről

14. dönt a szociális célú tűzifa támogatás megállapításáról,

15. elbírálja az Szt. 17. § (5) bekezdésében meghatározott kérelmeket,

16. a Kkt. 46. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek megfelelően az egyes közútkezelői feladatok ellátása,

17. az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében tulajdonosi hozzájárulás megadása,

18. közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlása,

19. településképi véleményezési eljárás,

20. településképi bejelentési eljárás,

21. településképi kötelezési eljárás.”