Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete

Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15- 2021. 10. 16

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.15.

Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően - a következőket rendeli el:

1. § A Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Helyi védelem alatt álló építményt egészében elbontani tilos, kivéve akkor, ha az közvetlen életveszély elhárítása érdekében elkerülhetetlen. Bontás, csak a védettség törlése után, részleges bontás értékvizsgálati dokumentáció alapján kiadott kötelező szakmai konzultáció alapján végezhető.”

2. § A Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő h)–j) ponttal egészül ki:

(Településképi szempontból meghatározó területek:)

„h) Kőszegi Tájvédelmi Körzet területe
i) Fokozottan védett terület
j) Tájképvédelmi terület”

3. § A Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi építési szabályzat szerinti hétvégiházas üdülőterületként és a mezőgazdasági kertes területként szabályozott telkek határvonalain kerítés legfeljebb élősövénnyel létesíthető. Tuja félék nem telepíthetők zöldkerítésként.”

4. § A Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyi építési szabályzat szerinti általánosként szabályozott mezőgazdasági területek telek határvonalain kerítés drótfonatból vagy sövényből létesíthető. A Tuja félék nem telepíthetők zöldkerítésként.”

5. § A Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi védett utcaképben védelem alatt álló területen meg kell őrizni a beépítés módját, az ehhez kapcsolódó építészeti és tömegformálás jellemzőit, valamint a homlokzatok nyílásrendjének differenciáltságát, a tetőgerincek kialakult formáját és irányát. A hagyományos utcaképet meg kell őrizni, a foghíjak beépítés esetén az illeszkedés szabályai és a tradicionális építészeti formák, tetőkialakítás és homlokzati arányok, tagolások megtartása szerint kell eljárni:)

„b) védett területen látványt zavaró műszaki berendezés utcai homlokzaton nem elhelyezhető (parabola, klíma, parapet-konvektor)”

6. § A Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet 24. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, ha az építési tevékenységgel érintett ingatlan a településképi szempontból meghatározó területek karaktertérképén, vagy a szabályozási terven jelölt

a) helyi védettségű telken és közvetlen szomszédságában,

b) országos jelentőségű védett természeti, és NATURA 2000 előírással érintett területen,

c) közterületen,

d) tájképvédelmi övezet beépítésre nem szánt területén található.

(2) Építési tevékenység esetén településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél.

(3) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a környezetéből kiugró, 7,5 m-nél magasabb építmény vagy műtárgy, hírközlési oszlopok elhelyezése esetén is.”

7. § A Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Településképi kötelezési eljárást folytat le a polgármester különösen az alábbi esetekben:

a) a helyi építészeti- és településkép-védelem érdekében, ha az építmény- és környezete műszaki, esztétikai állapota, vagy annak használati módja nem felel meg a településképi rendelet előírásainak, különösen ha:

aa) homlokzati elemei hiányosak, töredezettek,

ab) nem a rendeltetése szerinti funkcióra használják,

ac) megjelenése, színezése az egységes községképet lerontja,

ad) az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg,

ae) a telek szabad területét nem a területfelhasználási előírásoknak szerint, településképet lerontó módon használják,

af) az építkezéssel érintett telek és környezete - az átmeneti állapot ideje alatt – nincs a vonatkozó előírásoknak szerint bekerítve,

b) településképet rontó cégér, hirdető-berendezés, információs elem megszüntetése és eltávolítása érdekében, ha annak mérete, anyaga, megjelenése nem felel meg a településképi követelményeknek, különösen, ha:

ba) műszaki állapota környezetét veszélyezteti

bb) a megjelenített tartalom aktualitását vesztette, a megjelenített rendeltetés, vagy tevékenység megszűnt,

bc) nem illeszkedik a településképbe, és a jellemző községképi látványban idegen elemként jelenik meg,

bd) előnytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetőzetét, kirakatát, portálját,

be) bejelentés nélkül helyezték el.”

8. § A Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésében foglaltak megszegése esetén a polgármester önkormányzati településkép-védelmi bírságot szab ki, amelynek összege]

„a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén legfeljebb 100.000 forint,
b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén legfeljebb 200.000 forint,
c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően jogi személy esetében legfeljebb 500.000 forint, természetes személy esetén legfeljebb 200.000 forint,”

9. § A Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § Hatályát veszti a Cák község településképének védelméről szóló 3/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet

a) 8. § (1) bekezdése,

b) 9. § (8) bekezdése,

c) 9. § (12) bekezdése,

d) 11. § (1) bekezdése,

e) 12. § (1) bekezdése,

f) (3) bekezdés d) pontja,

11. § Ez a rendelet 2021. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet

4. melléklet