Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2023. 03. 04

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

2023.03.04.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatását

a)1 a 2. § szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésével,

b) a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezetek támogatásával és

c) a település közművelődési tevékenységének megszervezése során – elsősorban civil szervezetek bevonásával – a helyi lakossági képviseletét

biztosítja.

2. §2 (1)3 Az önkormányzat a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást szervezi meg.

(2)4 Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás keretében

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét a 3. § (2) bekezdésben meghatározott közösségi színtérben biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c) évente egy alkalommal fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

3. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret tart fenn és működtet.

(2) A közösségi színtér a Kondorfa, Alvég út 1. szám alatti épületben működik.

(3) A közösségi színtér integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) formájában működik. Az IKSZT könyvtári szolgáltató helyként is működik.

4. § (1) Az önkormányzat gondoskodik az általa megszervezett közművelődési alapszolgáltatások jogszabályban meghatározott minimum követelményeinek, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról.

(1a)5 A közösségi színtér a hét három napján, napi 4 órában tart nyitva, melyből legalább egy nap szabadnapra vagy munkaszüneti napra esik, továbbá legalább a hét egy napján magába foglalja a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.

(2) Az önkormányzat a közösségi színtér használatának, nyitvatartási idejének és a közművelődési alapszolgáltatások igénybevételének rendjét külön szabályzatban állapítja meg. A szabályzatot a közösségi színtér épületében ki kell függeszteni.

5. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatait éves költségvetéséből finanszírozza,

a) az önkormányzat saját bevétele,

b) a központi költségvetésből származó támogatások és

c) egyéb, különösen pályázati úton elnyerhető támogatások

terhére.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében tervezett keret terhére támogatást nyújthat a helyi közművelődési feladatok ellátásában közreműködő személy, szervezet részére.

(3) A közművelődési tevékenység gyakorlásához az önkormányzat a közösségi teret térítésmentesen biztosítja, kivéve, ha az igénybevevőnek a közösségi színtérben folytatott tevékenységéből bevétele származik.

6. § Az önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik különösen

a) a járásban működő köznevelési intézményekkel,

b) a községben működő, közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetekkel,

c) területi és országos szakmai szervezetekkel,

d) a történelmi egyházakkal,

e) magánszemélyekkel.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

1

Az 1. § a) pontja a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1a) bekezdését a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.