Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 03. 31

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

2023.03.31.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 16. §-ában, a 40. § (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Általános, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Diósberény község közigazgatási területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa a tisztességes és méltó temetéshez, valamint a végtisztesség megadásához való jogot, szabályozza a temető működési rendjét és meghatározza a temetkezés lebonyolításának, a temető használatának szabályait.

2. § (1) A rendelet hatálya a Diósberény község közigazgatási területén a Diósberény belterület 108/2. helyrajzi számú ingatlanon fekvő és a Hőgyészi Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő temetőre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.

(2) A Hőgyészi Római Katolikus Plébánia (a továbbiakban: Egyház) és Diósberény Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által megkötött megállapodás alapján a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat gondoskodik.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a)2

b) a temető tulajdonosa: Hőgyészi Római Katolikus Plébánia (7191 Hőgyész, Zrínyi M. u. 3.)

c) a temető fenntartója, üzemeltetője: Diósberény Község Önkormányzata (7072 Diósberény, Iskola utca 9.).

2. A temető fenntartása és üzemeltetése

4. § (1) Az Önkormányzat által ellátott üzemeltetési és fenntartási feladatok

a) fűnyírás,

b) hulladékkezelés,

c) a temető rendjének betartása, betartatása,

d) a ravatalozó és az ahhoz kapcsolódó technikai berendezések biztosítása, rendelkezésre bocsátása,

e) a temető közcélú létesítményeinek karbantartása, működtetése,

f) halott hűtő rendelkezésre bocsátása,

g) temetési hely kijelölése,

h) temetések összehangolása,

i) igény esetén temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

j) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 18. §-a szerinti nyilvántartások vezetése,

k) temetési hely megváltási, újraváltási díjának beszedése,

l) temetőfenntartási hozzájárulási díj beszedése,

m) vállalkozói tevékenység engedélyezése a temető területén,

n) a temető közüzemi díjainak megfizetése.

(2) Az Önkormányzat megbízási szerződés keretében temetőgondnokot foglalkoztat, aki ellátja a 4. § (1) bekezdés c), d), f), g), h), i), j) pontok szerinti tevékenységet.

(3) A temetőgondnok neve és elérhetősége a ravatalozó épületén kerül kifüggesztésre.

(4) Az önkormányzat köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, hatóságokkal.

(5) A önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

3. A temetkezési helyek kialakításnak szabályai

5. § (1) A temető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét temetőrendezési tervben kell meghatározni. A terv térképet, vázrajzot is tartalmaz, amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak.

(2) A temetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a temetőrendezési tervben megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára ismételten igénybe vehető. A sírhelytáblákat sorszámozni kell, s azokról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni.

(3)3 A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A sírhelyekről nyilvántartó könyvet kell vezetni.

6. § (1) Temetni, illetve az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnát elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.

(2) A temetési helyek koporsós temetés esetén:

a) egyes sírhely

b) kettős sírhely

c) hármas sírhely

d) két személyes sírbolt

e) négy személyes sírbolt

f) hat személyes sírbolt.

(3) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak 6. § (2) bekezdés szerinti temetési helyekre vagy urnafülkébe helyezhetők.

(4) Hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrész nem került kijelölésre.

4. A temetési helyek méretei

7. § (1) A temetési helyek méretei

a) egyes sírhely: hossza 2,2 m, szélessége 1,0 m, mélysége legalább 2 m,

b) kettős sírhely: hossza 2,2 m, szélessége 2,0 m, mélysége legalább 2 m,

c) hármas sírhely: hossza 2,2 m, szélessége 3,0 m, mélysége legalább 2 m,

(2) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,5 m.

(3) Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzatának a föld felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie.

(4) A sírbolt (kripta) méretei

a) 2 személyes: hossza 2,5 m, szélessége 1,5 m,

b) 4 személyes: hossza 2,5 m, szélessége 3 m

c) 6 személyes: hossza 2,5 m, szélessége 4 m.

(5) Egyes sírhelyre az illetékes hatóság engedélyével, valamint a 7. §-ban foglaltak teljesítése után a sír mélyítése után még egy koporsó, vagy maximum három urna helyezhető el.

(6) A kettős sírhely egy-egy részébe az (5) bekezdésben meghatározottak szerint történhet rátemetés.

(7) Az urnafülke befogadó belső mérete legalább 0,3 x 0,3 x 0,3 m, külső mérete legfeljebb: 0,5 x 0,5 x 0,5 m.

(8) Föld felszíne felett, sírhelyen elhelyezett urnafülke csak a 8. sorban helyezhető el.

8. § (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.

(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremlék nem állítható.

(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az önkormányzatnak történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.

5. A temetési helyek használati ideje és díja

9. § (1) A temetési helyet az eltemetésre kötelezettnek meg kell váltani és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez a használati időre. A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja.

(2) A temetési hely újraváltható, amennyiben a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.

(3) A használati időtartamokat az egyes temetési helyek esetén az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha

a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár;

b) a temetési hely megszűnik;

c) a holtest új temetési helyre történő áthelyezésével.

(5) Az (1) bekezdés szerinti temetési hely megváltási díjat és a (2) bekezdés szerinti temetési hely újraváltási díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6) A díjat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni az önkormányzat által kiállított számla ellenében pénztári befizetéssel.

(7) A 7. §. (5) (6) bekezdések szerinti rátemetés esetén a temetési hely utolsó megváltási időpontjától a rátemetés időpontjáig terjedő időszakra kiszámított időarányos megváltási díjat meg kell fizetni. Az időarányos díj kiszámításánál minden megkezdett évet egész évnek kell tekinteni. Az időarányos megváltási díj kifizetésével, annak időpontjától újra indul a használati idő.

(8) Amennyiben a használati idő leteltét követően a temetési hely feletti jogosultsággal rendelkező ismételten nem váltja meg azt, úgy az önkormányzat kétszeri sikertelen fizetési felszólítás után jogosult a temetési helyet minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

(9) A temetési helyek használati joga nem ruházható át, a jogosult halála esetén az őt eltemettetőt illeti meg.

(10) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.

6. A temető működési rendje

10. § (1) A temető nyitva tartási ideje november 3. napjától, március 31. napjáig 6.00 – 18.00 óráig tart, április 1. napjától, november 2. napjáig 6.00 – 20.00 óráig tart.

(2) A temető csak a nyitva tartási idő alatt látogatható, a nyitva tartási idő után külön felszólítás nélkül távozni kell.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(4) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temetőben.

(5)4 A temetőbe való behajtás díjtalan.

11. § (1) Sírgondozás céljára a vízhasználat díjmentes.

(2) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetési helyek között nem tárolható. A koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, sírdíszekből származó hulladékot az önkormányzat által kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely gondozására, annak gyomtalanítására, valamint köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temető biztonságos használatát ne veszélyeztesse.

(4) A temetési helyen csak a sírhelyek és sírboltok díszítésére szolgáló kegyeleti tárgyak helyezhetők el. A temetési helyen túlterjeszkedő tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak az önkormányzat előzetes engedélyével szabad.

(5) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel nem helyezhető el.

(6) A temetési helyek környékének felásása, a talaj elhordása nem engedélyezett.

(7) A temetőben a sírhelyek, sírboltok bekerítése nem engedélyezett.

12. § (1) A temetőben végzendő építési, bontási és javítási munka időpontját be kell jelenteni az önkormányzatnak.

(2) A temetőbe építőanyagot beszállítani, építési és bontási tevékenységet végezni az önkormányzat írásbeli hozzájárulásával lehet, melyet az érintett 48 órával a tevékenység megkezdése előtt köteles bejelenteni a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon.

(3) Az építési hulladékot a keletkezéstől számított három napon belül el kell szállítani. Az építésnél az ömlesztett anyagot úgy kell előkészíteni, hogy az a munkálatot követően maradéktalanul eltávolítható legyen.

(4) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozó az engedély kérelemben megjelölt víz, áram igénybevétele esetén az 1. melléklet szerinti temetőfenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni az engedély kiadásával egyidejűleg az önkormányzat által kiállított számla ellenében, pénztári befizetéssel.

(5) Rátemetés esetén a megrendelő a lebontott síremléket 30 napon belül köteles helyreállítani.

(6) Az engedély nélkül végzett munka egyszeri írásbeli felszólítást, majd ezt követően a temetőben való munkavégzés megtiltását vonja maga után.

(7) A hozzájárulás hiányában végzett munkálatok vagy attól való eltérés esetén, illetve a 12. § (8) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat

a) a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját határidő tűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,

b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi vagy elvégezteti, és annak költségeit áthárítja a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjára.

(8) A temető területén lebontott, a sírhelyről eltávolított sírkövet, síremléket, fejfákat a temető területéről kiszállítani csak az önkormányzat írásos engedélyével lehet.

(9) A síremléképítés és felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nem helyezhető el, azt a tevékenységet végző vállalkozó köteles elszállítani.

(10) A temetőgondnok jogosult a 14. § (1)-(2) bekezdés alapján kiállított engedélyt a temetőben elkérni. Aki az engedély felmutatását megtagadja, úgy kell tekinteni, hogy engedélye nincs, és a temetőt haladéktalanul el kell hagynia.

(11) A temetőben elhelyezett sírok síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség sem az Egyházat, sem az Önkormányzatot nem terheli.

(12) A temetkezési tevékenységet a szolgáltató esztétikus környezetben és eszközökkel, ruházattal, a kegyeleti követelmények megtartásával köteles végezni, végeztetni.

7. Temetkezési szolgáltatási tevékenység

13. § (1) A Ttv. 25. §. (1) bekezdése szerinti temetkezési szolgáltatási tevékenységek részben, vagy teljeskörűen az eltemetésre kötelezett által kiválasztott temetkezési szolgáltató igénybevételével végezhetőek.

(2) A temetkezési szolgáltató részére az önkormányzat a ravatalozót, valamint a halott hűtőt bocsájtja rendelkezésre, a temetkezési szolgáltatási tevékenység ellátásának idejére, a temetési idő egyidejű pontosításával a temetőgondnokkal egyeztetve. A halott hűtő telítettsége esetén a halott elhelyezéséről és hűtéséről a temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni. Minden egyéb eszközt a temetkezési szolgáltató maga köteles biztosítani.

(3) A ravatalozó és a halotthűtő használata díjtalan.

8. Átmeneti és zárórendelkezések

14. § (1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki:

a) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, a temetőhöz nem illő magatartást tanúsít,

b)5

c)6

d)7

e) szemetel, nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet,

f) a növények ültetésére vonatkozó szabályokat megszegi,

g) a gyermekek temetőlátogatására vonatkozó szabályokat megszegi,

h) síremlékek létesítésére, bontására vonatkozó szabályokat megszegi,

i) bejelentés vagy hozzájárulás nélkül végez munkát, kivéve a sírgondozást.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.

(3) Aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, így betartását vagy betartatását elmulasztja, közigazgatási bírsággal sújtható.

15. § Hatályát veszti Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2007. (V.15.) számú önkormányzati rendelete.

16. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

1

A bevezető a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a) pontját a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (3) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 10. § (5) bekezdését a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

5

A 14. § (1) bekezdés b) pontját a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 14. § (1) bekezdés c) pontját a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 14. § (1) bekezdés d) pontját a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. melléklet a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.