Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 12
Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS ÉS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 11/2019. (XII.10.) felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a rendelet több tekintetben nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.), a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet jogszabályszerkesztésre vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében meghatározottaknak, mindezeket figyelembe véve az önkormányzat a rendelet módosításáról döntött.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A Jat. 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
Pápadereske, 2021. november 8.
Vajda Andrea
jegyző