Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2022. 01. 01
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Végső előterjesztői indokolás
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 11. pontja és 19. pontja az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat által kötelezően ellátandó közfeladatok körét:
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
(…)
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
(..)
19. hulladékgazdálkodás;
Az Mötv. hivatkozott rendelkezései alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladatai közé tartozik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása. Az önkormányzatok számára a rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazást Vgt. 45. § (6) bekezdése tartalmazza, mely szerint:
45. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.
A felhatalmazás alapján a képviselő-testület köteles a rendeletet megalkotni, melyet a Kúria 5.031/2014/3. számú határozatában is elvi jelentőséggel kimondott.
A Vgt. 44/C. (2) bekezdése határozza meg a megalkotandó önkormányzati rendelet alapvető tatalmát az alábbiak szerint:
44/C. § (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím)
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A rendelet-tervezet meghatározza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait, mely Bölcske község közigazgatási területével egyezik meg, valamint tartalmazza a fogalom-meghatározásokat.
Rögzíti a közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezését, valamint a közszolgáltató működési területét.
Szabályozza a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit.
Meghatározza a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó követelményeket, az ingatlantulajdonos részéről történő szüneteltetés, az üdülőtulajdonra vonatkozó sajátos szabályokat, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
Szabályozza továbbá a változás bejelentési eljárást.