Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06 - 2021. 08. 07

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését

4 516 170 ezer Ft költségvetési bevétellel

6 717 306 ezer Ft költségvetési kiadással

- 2 201 136 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

- 639 652 ezer Ft működési,

- 1 561 484 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év –

2 316 579 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást 2 793 821 ezer Ft-ban,

melyből a/az:

- beruházási kiadásokat 2 602 629 ezer Ft-ban,

- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 2 720 ezer Ft-ban,

- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 188 472 ezer Ft-ban,

- a költségvetési felhalmozási bevételt 1 232 337 ezer Ft-ban,

- a költségvetési működési kiadást 3 923 485 ezer Ft-ban,

melyből a/az:

- személyi juttatásokat 1 203 168 ezer Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékokat 158 820 ezer Ft-ban,

- dologi kiadásokat 1 583 286 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatásait 23 000 ezer Ft-ban,

- elvonásokat és befizetéseket 134 922 ezer Ft-ban,

- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 429 710 ezer Ft-ban,

- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 350 579 ezer Ft-ban,

- tartalékot 40 000 ezer Ft-ban,

- a költségvetési működési bevételt 3 283 833 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási felhalmozási kiadást 65 625 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási felhalmozási bevételt, 1 456 330 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási működési kiadást 356 761 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási működési bevételt 1 167 192 ezer Ft-ban

- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 178,0 főben

á l l a p í t j a m e g.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.”

2. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

3. § A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet

  • a) 4. §-ában a „mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „melléklet szerint” szöveg,
  • b) 6. §-ában a „6/a. mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „17. melléklet szerint” szöveg,
  • c) 9. §-ában a „mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „melléklet szerint” szöveg,
  • d) 14. §-ában a „mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „melléklet szerint” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter polgármester Dr. Takács Csaba jegyző

1. melléklet

1. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok támogatásai

1 470 077

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

491 204

Közhatalmi bevételek

999 500

Működési bevételek

323 052

Átvett pénzeszközök

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 283 833

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

579 901

Felhalmozási bevételek

649 336

Átvett pénzeszközök

3 100

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 232 337

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

4 516 170

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 316 579

Finanszírozási előleg igénybevétele

6 943

Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése

300 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 623 522

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

7 139 692

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Személyi juttatások

1 203 168

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

158 820

Dologi kiadások

1 583 286

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000

Elvonások és befizetések

134 922

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

429 710

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

350 579

Tartalékok

40 000

3. Működési célú költségvetési kiadások

3 923 485

Beruházások

2 602 629

Felújítások

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

2 720

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

188 472

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

2 793 821

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

6 717 306

Finanszírozási előleg visszafizetése

56 761

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

300 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

422 386

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

7 139 692

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-2 201 136

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

2 201 136”

2. melléklet

2. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól

MEGNEVEZÉS

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú

Felhalmozási célú

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevételek

Négy Évszak Óvoda

26 065

193

528 531

554 789

Képes Géza Városi Könyvtár

448

43 652

800

299

69 112

114 311

Szatmári Múzeum

500

342

43 379

44 221

Intézmények összesen:

0

448

0

43 652

0

27 365

0

0

0

834

0

641 022

713 321

Polgármesteri Hivatal

9 389

2 420

3 728

493 122

508 659

Költségvetési szervek összesen:

0

9 837

0

43 652

0

29 785

0

0

0

4 562

0

1 134 144

1 221 980

Irányítószervi támogatás

-1 134 144

-1 134 144

Önkormányzat

1 470 077

481 367

536 249

999 500

293 267

649 336

3 100

2 312 017

306 943

7 051 856

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 470 077

491 204

0

579 901

999 500

323 052

649 336

0

3 100

2 316 579

306 943

0

7 139 692

3. melléklet

3. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Települési önkormányzatok működésének támogatása

342 161 695

Óvodaműködtetési támogatás

54 933 600

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

351 997 800

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

10 998 000

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

34 475 220

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

55 514 048

Szociális étkeztetés támogatása

3 513 640

Személyi gondozás támogatása

27 526 800

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

10 642 776

Hajléktalanok átmeneti intézményei

9 274 200

Támogató szolgáltatás

11 996 120

Közösségi alapellátások

10 684 640

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

38 728 775

Bölcsőde támogatása

81 698 000

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

167 349 507

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 164 005

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása

36 893 144

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 268 551 970

4. melléklet

4. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek

előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása

4 521

Belvárosi piac megújítása projekt támogatása

531 728

Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében)

43 652

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

579 901

Ingatlanok értékesítése

649 336

Felhalmozási bevételek összesen

649 336

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

3 100

Átvett pénzeszközök összesen

3 100

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

1 232 337

Maradvány igénybevétele

1 456 330

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

1 456 330

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 688 667

5. melléklet

5. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Négy Évszak Óvoda

331 675

51 874

168 340

Képes Géza Városi Könyvtár

28 916

4 520

12 156

Szatmári Múzeum

22 401

3 250

6 914

Intézmények összesen:

382 992

59 644

187 410

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal

353 797

58 909

77 107

Költségvetési szervek összesen:

736 789

118 553

264 517

0

0

0

0

0

Önkormányzat

466 379

40 267

1 318 769

23 000

134 922

429 710

350 579

40 000

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 203 168

158 820

1 583 286

23 000

134 922

429 710

350 579

40 000

Megnevezés

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Négy Évszak Óvoda

2 900

554 789

Képes Géza Városi Könyvtár

68 719

114 311

Szatmári Múzeum

11 656

44 221

Intézmények összesen:

83 275

0

0

0

0

713 321

Polgármesteri Hivatal

18 846

508 659

Költségvetési szervek összesen:

102 121

0

0

0

0

1 221 980

Önkormányzat

2 500 508

2 720

188 472

422 386

5 917 712

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

2 602 629

0

2 720

188 472

422 386

7 139 692

6. melléklet

6. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

6. melléklet

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak

előirányzatairól

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)

218 701

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

50 800

Településrendezési terv módosítása

8 972

Átfogó út- és járda építés

100 000

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem

160 177

298 651

Belvárosi piac megújítása projekt

544 730

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt

35 234

Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása

1 000

Képes Kávéház megvalósítása

31 750

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt

1 894

"Közös értékek, közösségi élmények" projekt

7 040

Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt

650

Önkormányzati képviselők részére laptop csere

600

Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása

6 846

Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől

3 638

Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése

58 427

2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása

11 500

Hild János parkban csap.víz elvezetésének és parkolónak a tervezése

4 001

Gyalogos átkelőhelyek kialakítása

2 540

Közvilágítási hálózat bővítése

1 905

Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában

8 890

Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása

16 019

Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása

39 500

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkormányzati önerő

15 750

Melegködképző gép vásárlása

3 423

Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése

1 602

Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása

25 000

Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása

6 000

Beruházási tartalék

90 876

Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (int-i ktg.vetésben)

61 361

Intézmények egyéb kiadásai

40 760

Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.

2 720

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen

2 720

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

1 000

Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás

185 472

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

188 472

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

Fejlesztési célú hitel törlesztése

65 625

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

65 625

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 859 446

7. melléklet

7. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Zöldterület kezelés

4 000

66 000

70 000

Közutak fenntartása

4 080

50 000

54 080

Közvilágítás

36 030

36 030

Helyi közforgalmú közlekedés

17 500

17 500

Közfoglalkoztatás

419 015

32 791

112 099

563 905

Településvízellátás

1 000

1 000

Csapadékvíz elvezetés

18 500

18 500

Településtisztaság

5 000

16 500

21 500

Állategészségügy

5 500

4 750

10 250

Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt)

4 000

1 030

339 433

27 500

371 963

Gyermekétkeztetési feladatok

134 485

134 485

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

2 000

48 384

50 384

Városi rendezvények és kommunikáció

69 806

5 000

74 806

Önkormányzati jogalkotás

33 000

5 000

200

38 200

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

119 747

119 747

Belvárosi piac megújítása projekt

34 085

34 085

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt

70 742

70 742

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme

93 628

93 628

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt

5 162

5 162

A Mátészalkai piac megújítása projekt

0

Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója

0

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása

8 185

8 185

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt

8 278

8 278

"Mátészalka a Fény városa" projekt

305

305

"Közös értékek, közösségi élmények" projekt

9 650

1 346

32 952

43 948

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

129 790

129 790

Szatmári Inkubátorház projekt

325

325

Komplex telep program a Cinevégen projekt

714

100

23 568

24 382

Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések

0

Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek

486

486

Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt

583

583

Képes Kávéház megvalósítása

0

Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása

0

Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztése

4 000

4 000

Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)

0

Időskorúak támogatása

15 000

15 000

Fejlesztési célú hitel kamata

3 800

3 800

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

7 000

7 000

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

30 000

30 000

Önkormányzati kiadások összesen

466 379

40 267

1 318 769

236 634

2 062 049

8. melléklet

8. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Települési támogatások

a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

10 000

b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása

2 000

c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás

500

d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása

500

Rendkívüli települési támogatás

6 200

Lakbértámogatás

800

Köztemetés

3 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

23 000

9. melléklet

9. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési célú

pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

Támogatások államháztartáson belülre

Támogatások államháztartáson kívülre

ÖSSZESEN

Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

68 500

68 500

Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

236 634

236 634

Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.

416 113

416 113

Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:

416 113

305 134

721 247

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása

4 200

4 200

Civil szervezetek támogatása

3 000

3 000

Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása

100

100

Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása

100

100

Szatmár Néptánc Együttes támogatása

200

200

Rákóczi Szövetség támogatása

200

200

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 808

1 808

Művészetbarát Egyesület támogatása

200

200

Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása

100

100

Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása

100

100

Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása

1 000

1 000

Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása

45

45

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.

1 672

1 672

Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása

713

713

Sporttámogatás

35 000

35 000

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

600

600

Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása

5 000

5 000

Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása

3 804

3 804

Egyéb speciális célú támogatások összesen:

13 597

45 445

59 042

ÖSSZESEN:

429 710

350 579

780 289

10. melléklet

10. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés

Közalkalmazottak

Köztisztviselők

Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.

Választott tisztségviselők

MIND-ÖSSZESEN

Pedagógus

Dajka

Szakalkal-mazott, szakdolgozó

Ügyviteli fizikai

I. besorolási osztály

II. besorolási osztály

III. besorolási osztály

Négy Évszak Óvoda

52,5

25,0

8,0

2,0

87,5

Képes Géza Városi Könyvtár

8,0

0,5

8,5

Szatmári Múzeum

5,0

1,0

6,0

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

52,5

25,0

21,0

3,5

102,0

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

50,0

18,0

2,0

6,0

76,0

Mátészalka Város Önkormányzata

2,0

2,0

Közfoglalkoztatás

331,0

331,0

MINDÖSSZESEN:

52,5

25,0

21,0

3,5

50,0

18,0

2,0

337,0

2,0

511,0

11. melléklet

11. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1

Önkormányzatok támogatásai (működési célra)

149 453

99 635

99 635

99 635

99 635

112 151

176 331

111 187

111 187

156 281

111 187

143 760

1 470 077

2

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)

59 632

26 041

37 539

37 539

39 916

37 986

48 696

39 916

45 819

37 538

39 916

40 666

491 204

3

Közhatalmi bevételek

5 000

5 000

225 000

5 000

60 000

174 500

10 000

5 000

225 000

5 000

80 000

200 000

999 500

4

Működési bevételek

78 716

20 549

20 549

20 548

20 549

38 851

20 548

20 549

20 548

20 548

20 549

20 548

323 052

5

Átvett pénzeszközök (működési célra)

0

6

Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)

0

7

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)

531 728

43 652

2 260

2 261

579 901

8

Felhalmozási bevételek

215 453

15 221

20

18 277

279

200 548

20

183 020

15 338

20

1 120

20

649 336

9

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)

258

258

259

258

258

259

258

258

259

258

258

259

3 100

10

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)

292 801

151 225

382 723

162 722

220 100

363 488

255 575

176 652

402 554

219 367

251 652

404 974

3 283 833

11

Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9)

747 439

15 479

279

62 187

537

200 807

2 538

183 278

15 597

278

3 639

279

1 232 337

12

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

1 040 240

166 704

383 002

224 909

220 637

564 295

258 113

359 930

418 151

219 645

255 291

405 253

4 516 170

13

Költségvetési maradvány igénybevétele

193 106

193 106

193 106

193 106

192 413

193 106

193 106

193 106

193 106

193 106

193 106

193 106

2 316 579

14

Finanszírozási előleg igénybevétele

6 943

6 943

15

Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

100 000

300 000

16

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15)

200 049

193 106

193 106

193 106

192 413

293 106

193 106

193 106

193 106

293 106

193 106

293 106

2 623 522

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16)

1 240 289

359 810

576 108

418 015

413 050

857 401

451 219

553 036

611 257

512 751

448 397

698 359

7 139 692

18

Személyi juttatások

87 584

87 584

115 972

101 336

101 336

101 337

101 336

101 337

101 336

101 337

101 336

101 337

1 203 168

19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 136

12 136

15 431

13 235

13 235

13 235

13 235

13 235

13 235

13 236

13 236

13 235

158 820

20

Dologi kiadások

82 000

99 850

129 850

141 831

149 850

179 000

145 302

127 820

142 605

125 000

130 000

130 178

1 583 286

21

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 583

1 583

1 583

1 584

1 583

1 583

1 584

1 583

1 583

1 584

1 583

5 584

23 000

22

Elvonások és befizetések

11 160

11 160

11 160

11 160

11 160

11 661

11 160

11 160

11 160

11 160

11 160

11 661

134 922

23

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)

31 105

34 909

31 105

32 777

36 105

32 913

37 747

38 747

38 248

38 247

38 847

38 960

429 710

24

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)

28 345

28 344

28 345

31 344

29 345

29 344

29 345

29 344

29 345

28 344

29 590

29 544

350 579

25

Tartalékok

20 000

20 000

40 000

26

Beruházások

103 229

253 230

271 730

323 230

133 230

213 230

172 248

229 676

189 676

324 668

206 232

182 250

2 602 629

27

Felújítások

0

28

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)

2 708

12

2 720

29

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)

150 803

600

500

34 669

600

500

800

188 472

30

Működési célú költségvetési kiadások összesen (18+19+20+21+22+23+24+25)

253 913

275 566

333 446

333 267

342 614

389 073

339 709

323 226

337 512

318 908

325 752

350 499

3 923 485

31

Felhalmozási kiadások össszesen (26+27+28+29)

254 032

253 230

272 330

323 230

136 438

247 911

172 848

229 676

190 176

324 668

207 032

182 250

2 793 821

32

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+31)

507 945

528 796

605 776

656 497

479 052

636 984

512 557

552 902

527 688

643 576

532 784

532 749

6 717 306

33

Finanszírozási előleg visszafizetése

49 818

6 943

56 761

34

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

5 469

5 468

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 469

5 469

65 625

35

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

300 000

300 000

36

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+34+35)

355 287

12 411

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 469

5 469

422 386

37

KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+36)

863 232

541 207

611 245

661 966

484 520

642 453

518 026

558 370

533 157

649 045

538 253

538 218

7 139 692

12. melléklet

12. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben

2021. évi terv

1.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

2 388 000

- ebből

- Magánszemélyek kommunális adója

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján

750 000

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján

1 638 000

2.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

185 472 441

A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás

185 472 441

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

19 700 000

70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye

22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján

4 034 950

22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján

665 050

Időskorúak támogatása

15 000 000

Összesen:

207 560 441

13. melléklet

13. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2023 években

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2023 években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Bevételi jogcímek

2021. évi terv

1.

Helyi adóból származó bevétel

997 000

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

76 500

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

649 336

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen:

1 725 336

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

2022

2023

Összesen

1.

Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése

68 625

47 691

116 316

Összes kötelezettség:

68 625

47 691

116 316

14. melléklet

14. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésben tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Ebből:

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Önkormányzatok támogatásai

1 470 077

1 426 669

31 955

11 453

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

491 204

481 314

9 890

Közhatalmi bevételek

999 500

823 399

141 174

34 927

Működési bevételek

323 052

322 452

600

Átvett pénzeszközök

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 283 833

3 053 834

183 019

46 980

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

579 901

579 901

Felhalmozási bevételek

649 336

463 864

185 472

Átvett pénzeszközök

3 100

1 600

1 500

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 232 337

1 045 365

186 972

0

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

4 516 170

4 099 199

369 991

46 980

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 316 579

2 316 579

Finanszírozási előleg igénybevétele

6 943

6 943

Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése

300 000

300 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 623 522

2 623 522

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

7 139 692

6 722 721

369 991

46 980

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Ebből:

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Személyi juttatások

1 203 168

1 168 620

34 548

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

158 820

153 490

5 330

Dologi kiadások

1 583 286

1 506 378

69 806

7 102

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000

23 000

Elvonások és befizetések

134 922

134 922

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

429 710

368 442

61 268

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

350 579

300 134

50 445

Tartalékok

40 000

40 000

3. Működési célú költségvetési kiadások

3 923 485

3 694 986

181 519

46 980

Beruházások

2 602 629

2 602 629

Felújítások

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

2 720

2 720

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

188 472

188 472

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

2 793 821

2 605 349

188 472

0

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

6 717 306

6 300 335

369 991

46 980

Finanszírozási előleg visszafizetése

56 761

56 761

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

65 625

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

300 000

300 000

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

422 386

422 386

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

7 139 692

6 722 721

369 991

46 980

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-2 201 136

-2 201 136

0

0

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

2 201 136

2 201 136

0

0”

15. melléklet

15. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése

Költségvetési évet megelőző kiadás

Kiadási előirányzatok

2021

2022

2023

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában

806 265

10 172

Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban

550 154

40 396

Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem

146 195

253 805

Komplex telep program a Cinevégen

49 042

24 382

"Mátészalka a Fény városa"

404 243

305

"Közös értékek, közösségi élmények"

23 274

30 593

20 395

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

71 559

428 441

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása

155 246

8 185

Képes Kávéház építése

275 590

31 750

Helyi közösség-szervezés pojekt

29 220

8 280

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

20 425

176 525

353 050

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

18 307

144 722

144 721

"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt

1 850

61 809

Belvárosi piac megújítása projekt

7 620

149 954

428 861

Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt

200 000

100 000

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

48 592

50 800

50 800

50 800

Első lakáshoz jutók támogatása

450

2 000

2 000

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

1 000

1 000

1 000

Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

246 634

236 634

240 000

240 000

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

65 250

68 500

68 500

68 500

Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje

54 724

71 880

70 000

70 000

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj

1 731

1 672

1 672

1 672

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200”

16. melléklet

16. melléklet

Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei

2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények

Intézményi saját bevétel

Állami támogatás

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen

Négy Évszak Óvoda

26 258

504 037

24 494

554 789

Képes Géza Városi Könyvtár

45 199

19 305

49 807

114 311

Szatmári Múzeum

842

18 000

25 379

44 221

Intézmények összesen:

72 299

541 342

99 680

713 321

17. melléklet

17. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2021 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól - ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2021-ban várható költségek

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

1.

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában

2017 - 2021

85 995

109 566

620 876

816 437

206

1 495

8 471

10 172

2.

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban

2018 - 2021

125 550

51 150

413 850

590 550

3 962

4 008

32 426

40 396

3.

Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem

2019 - 2021

40 000

360 000

400 000

25 380

228 425

253 805

4.

Komplex telep program a Cinevégen

2018 - 2021

11 014

62 410

73 424

3 657

20 725

24 382

5.

"Mátészalka a Fény városa"

2019 - 2021

27 548

90 701

286 299

404 548

305

305

6.

"Közös értékek, közösségi élmények"

2019 - 2022

11 139

63 123

74 262

7 648

43 340

50 988

7.

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

2019 - 2021

75 000

425 000

500 000

64 266

364 175

428 441

8.

Szatmári Inkubátorház

2018 - 2021

68 850

28 050

226 950

323 850

325

325

9.

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása

2019 - 2021

78 431

12 750

72 250

163 431

3 928

639

3 618

8 185

10.

Helyi közösség-szervezés pojekt

2017 - 2021

1 875

35 625

37 500

414

7 866

8 280

11.

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

2020 -2022

60 500

489 500

550 000

58 253

471 322

529 575

12.

Belvárosi piac megújítása projekt

2020 - 2022

159 433

62 102

502 465

724 000

14 248

62 102

502 465

578 815

13.

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

2020 - 2022

33 852

273 898

307 750

31 839

257 604

289 443

14.

"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt

2020 - 2021

19 559

6 615

37 485

63 659

17 709

6 615

37 485

61 809

Összesen:

565 366

594 314

3 869 731

5 029 411

40 683

266 316

1 977 922

2 284 921