Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 08 - 2021. 07. 09

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § Gyermekétkezetési támogatásra jogosult az a Böhönye községben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a böhönyei óvodába, vagy általános iskolába járó gyermek, akik teljes vagy 50%-os árú étkezési díjat fizet. Az étkezési díjak és e rendelet 2018. június 30-i állapotát megelőző és hatályos étkezési díjak különbözetét hivatalból állapítja meg a döntéshozó természetbeni támogatásként. Az utólagos elszámolásnál az étkezési napok figyelembevételével kell az élelmezést biztosítónak a támogatásról elszámolni a döntéshozó felé.

2. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet „Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás” alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § (1) Az Önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Böhönyén állandó lakóhellyel rendelkező – az óvodai nevelésben, az általános iskola, középiskola és felsőfokú nappali rendszerű oktatásában résztvevő - tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján egyszeri természetben nyújtott iskolakezdési támogatásban részesíti, amennyiben a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) Az iskolakezdési támogatás összege:

  • a) óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén: 3.000.-Ft/gyermek,
  • b) általános iskolai nevelésben részt vevő gyermek esetén: 5.000.-Ft/ gyermek,
  • c) középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén: 5.000.-Ft/gyermek,
  • d) felsőfokú nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermek esetén: 5.000.-Ft/gyermek

(3) A támogatás megállapításának feltétele a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása, (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott gyermek esetén a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása vagy a szülő tanulói jogviszony fennállására vonatkozó nyilatkozata és az egy főre számított havi nettó jövedelemről tett nyilatkozat.

(4) A kérelem minden év július 15-től szeptember 15. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Az iskolakezdési támogatásról átruházott hatáskörben a Szociális bizottság dönt.”

3. § Ez a rendelet 2021. július 8-án lép hatályba.