Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 13/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 33/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30- 2021. 04. 30

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 33/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.04.30.

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva,a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal és az örökségvédelmi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a a településkép védelméről szóló 33/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „11. § (1) A településképi véleményezési eljárás kérelmező által a polgármesterhez írásban benyújtott kérelemre indul. Kérelmező a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. A kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon is benyújtható. A nyomtatványt a polgármester az önkormányzat honlapján közzéteszi.”

2. § (1) A Rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni)

„b) reklámok és reklámhordozók elhelyezése,”

(esetén.)

(2) A Rendelet 12. §-a a következő e) ponttal egészül ki: (Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni)„e) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás)” (esetén.)A Rendelet 12. §-a a következő e) ponttal egészül ki: (Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni)

„e) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás)”

(esetén.)

3. § A Rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „13. § (1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez írásban benyújtott kérelemre indul. A kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon is benyújtható. A nyomtatványt a polgármester az önkormányzat honlapján közzéteszi.(2) A bejelentés tartalmazza:a) a bejelentő nevét,b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,d) a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.”

4. § A Rendelet a következő 13/A.§-sal egészül ki: „13/A.§ Ha a rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, a polgármester kérelemre - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról.”

5. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „16. § A polgármester a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el. A településkép-védelmi bírság közigazgatási bírságnak minősül, melynek legkisebb összege 100 000 Ft.”

6. § Ez a rendelet 2021. április 30-án lép hatályba.