Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pápadereske, Rózsa utca területén engedélyhez kötött behajtás rendjéről

Hatályos: 2022. 01. 01
Pápadereske, Rózsa utca területén engedélyhez kötött behajtás rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
Pápadereske Község Önkormányzatának tulajdonában álló közút állagának megóvása, illetve a település környezetvédelme alapján a Rózsa utcában a mezőgazdasági vontatók forgalmát korlátozni szükséges közúti jelzőtáblák kihelyezésével.
A korlátozó intézkedés elsődleges célja a helyi közút állagának megőrzése. A Rózsa utca keskeny, nem mezőgazdasági járművek általi forgalom levezetésére készült.
A tiltás ugyanakkor a településen lakóhellyel rendelkező azon polgárokra is jelentős korlátot jelent, akiknek nyomós érvük lehet a Rózsa utcába az általuk művelt földterület elmunkálása érdekében a korlátozással szemben mezőgazdasági vontatóval behajtani.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Pápadereske, Rózsa utca területén engedélyhez kötött behajtás rendjéről
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet a település önkormányzati fenntartásában lévő közútjának a jelenlegi műszaki állapotát meghosszabbítja. Különösen fontos ez az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére való tekintettel, mivel nagyobb forrásokat nem tud a közutak műszaki állapotának javítására fordítani. A rendelet alapján az önkormányzat bevételre nem tesz szert.
Költségvetési hatása: Költségvetési hatás, abban az esetben, ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a képviselő – testület, első alkalommal plusz kiadással jár – kb. 50.000.- Ft a kiegészítő táblák bekerülési költsége. Ezen kiadási összegre az önkormányzat előirányzatot épít be 2022. évi költségvetésébe.
Környezeti, egészségi következményei: A település önkormányzati kezelésű útjának a műszaki állapota lassabban romlik, a szabályozáson keresztül várhatóan kevésbé lesz zavaró környezetére.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével a tárgykörben kiadott behajtási engedélyek száma nem számottevő.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A helyi közút műszaki állapotának védelme.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Gyorsabban romló közút, rövid időn belül nagyobb anyagi ráfordítás.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állománya rendelkezésre áll
- szervezeti: Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében biztosított
- tárgyi: van
- pénzügyi: van.
I n d o k o l á s
Magasabb szintű jogszabály nem tartalmaz felhatalmazó rendelkezést a tárgy szerinti rendeletalkotásra, így az Képviselő-testület az Alaptörvényben biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva jogosult rendeletet alkotni, tekintettel arra, hogy a magasabb szintű jogszabályok a behajtás engedélyezésének szabályait nem rögzítik.
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.)
KM rendelet mellékletében a következőket rendeli:
34.1. Járművek (egyes járműfajták) behajtásának tilalmát abban az esetben lehet elrendelni, ha azt a) a forgalom biztonsága vagy egységesítése, b) a környezet védelme, c) az út állapotának megóvása indokolja.
Részletes indokolás
1-2. §
A rendeletben meghatározott engedélyezési eljárás hatályának szabályait tartalmazza.
3. §
A korlátozás elrendelésére vonatkozó közúti jelzőtábla kihelyezéséről rendelkezik.
4. §
A javaslat szerint az eredetileg Képviselő-testület hatáskörébe tartozó feladatok ellátására a jegyzőt jogosítja fel az engedély kiadására, felülvizsgálatára, visszavonására, amely az ügyek ellátásának operatív, határidőben való végzését garantálja.
5. §
A behajtási engedély feltételeit szabályozza.
6. §
A behajtási engedély iránti kérelem pontos tartalmát szabályozza.
7. §
Az engedély érvényességi idejére vonatkozó előírások a jog alkalmazhatóságát és jogbiztonságot szolgálják.
8. §
A behajtási engedély díjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
9. §
Az engedély ellenőrzésével, az engedélytől eltérő használat jogkövetkezményeivel kapcsolatos szabályok részben a visszaélések megakadályozását, részben a beazonosíthatóságot segítik.
10. §
Hatályba lépésről szóló rendelkezést tartalmaz.
Pápadereske, 2021. december 13.
Vajda Andrea
jegyző