Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 01. 16
Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról
Részletes indokolás
Az 1–26. §-hoz és az 1–5. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: pozitív, mivel a képviselő-testület a rendeletben megállapítja meg a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket,
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: nincs,
b) környezeti és egészségi következmények: nincs,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak kisebb adminisztrációs teherrel járnak.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62 § (6) bekezdés 6. pontja alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat arra, hogy rendeletben állapítsa meg a helyi építési szabályzatát.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62 § (6) bekezdés 6. pontja alapján kapott felhatalmazás kötelezést jelent a jogszabály megalkotására.
- A rendelet által elérni kívánt cél: a helyi építés rendjének szabályozása.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében szereplő személyek és szervezetek.
- Az elhangzott fontosabb javaslatokat a képviselő-testület 52/2021. (X. 20.) számú határozata tartalmazza.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség terheli a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.