Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01- 2021. 09. 02

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.01.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 45.§ (3) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 132 § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli ellátásokat állapít meg:

a) települési támogatás

b) rendkívüli települési támogatás

c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás.

(2) A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi természetbeni ellátásokat állapít meg:

a) települési támogatás

b) rendkívüli települési támogatás

c) köztemetés.”

2. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága települési támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásához kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 300 %-át, valamint a nyugdíjas, egyedül élő és tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, és

a) a lakásfenntartás havi költsége a háztartás összjövedelmének 15%-át meghaladja, továbbá

b) a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal, továbbá

c) a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon keresztül a lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásait befizette.”

3. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(2) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) Nem jogosult támogatásra az a kérelmező, aki szívességi lakáshasználóként vagy albérlőként lakik a lakásban, de erről hivatalos bérleti szerződéssel nem rendelkezik, valamint a közüzemi számlák nem a nevére szólnak.”

4. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képvielő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága települési támogatást állapít meg lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, legalább 6 hónapot meghaladó, 30.000 Ft-ot elérő díjhátralékot felhalmozó kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át, valamint nyugdíjas egyedül élő és tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személy esetében 300%-át, amennyiben a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá

a) a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megszakítás nélkül életvitelszerűen, állandó jelleggel a díjhátralékkal érintett lakásban lakik,

b) vállalja a bevont díjhátralék 50%-os önrészének befizetését és

c) a közüzemi díjak a támogatás odaítélésétől kezdődően történő folyamatos és határidőben történő megfizetését, továbbá

d) a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) való együttműködést.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában lakhatási kiadásnak a 3.§ (1) bekezdés e) pontjában felsorolt kiadások minősülnek.”

5. § (1) A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága települési támogatást állapít meg az Arany János Tehetséggondozó Programba felvételt nyert Sátoraljaújhelyben életvitelszerűen lakó és ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanuló számára, akinek e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága megállapítható.”

(2) A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás visszavonásra kerül, a visszavonásról hozott határozat meghozatalát követő hónaptól, amennyiben)

„b) a programban résztvevő Sátoraljaújhely önkormányzat illetékességi területén kívül létesít lakóhelyet.”

6. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli települési támogatást a Szoctv. 45. § (3) és (4) bekezdéseiben előírt esetekben ad.”

7. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 15. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli települési támogatást állapít meg a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve annak a kérelmezőnek,

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, valamint

c) a nyugdíjas, egyedül élő és tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli települési támogatást állapít meg továbbá a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén

a) alapfokú, középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermeke beiskolázására, vagy

b) elemi kárt szenvedett,

c) akinek a sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést (különösen rablás, lopás, betörés) követtek el és ezáltal anyagi kár érte, amelynek következtében létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került,

d) Hk.

(3) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli települési támogatást a (2) bekezdésben megállapított esetekben annak a kérelmezőnek állapít meg,

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át,

c) egyedülálló szülő, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetében, vagy akinek a családjában tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy él az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.”

8. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület „Bursa Hungarica”Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíjat állapít meg, annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában Sátoraljaújhelyben életvitelszerűen lakó és ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a „Bursa Hungarica”Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága fennáll.”

9. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester kérelemre, a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól a Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja fennállása esetén, amennyiben az eltemettetésre kötelezett személy vagyonnal nem rendelkezik

a) a teljes összeg visszafizetésére részletfizetést engedélyezhet, vagy az 50 %-át elengedheti, ha az eltemettetésre kötelezett személy

aa) egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy

ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) 50%-át elengedheti és a fennmaradó 50% megfizetésére részletfizetést engedélyezhet, ha az eltemettetésre kötelezett személy

ba) egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagy

bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.”

10. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési támogatást – kivéve a rendkívüli települési támogatást - kérelmező személy a rendeletben foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének, társasházi, lakótelepi lakásának és ingatlana környezetének rendben tartására az alábbiak szerint:)

„c) az ingatlanhoz tartozó kert gyom és parlagfű mentesítése,”

11. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A havi rendszerességgel biztosított települési támogatás iránt benyújtott kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint a vagyoni adatokról szóló nyilatkozatot.”

12. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az eljárás során felhasználható más hatóság, család- és gyermekvédelemmel foglalkozó más szerv, vagy személy által készített környezettanulmány is, feltéve, hogy elkészítése óta egy hónap még nem telt el.”

13. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendkívüli települési támogatást a határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül kell folyósítani.”

14. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet

a) 30. § (4) bekezdésében az „és Szociális” szövegrész helyébe a „ , Szociális és Hatósági” szöveg,
b) 33. § (1) bekezdés b) pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
c) 35. § (3) bekezdés c) pontjában az „és Szociális” szövegrész helyébe a „ , Szociális és Hatósági” szöveg
lép.

15. § Hatályát veszti a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet

a) „Települési támogatás karácsonyi többletkiadások fedezésére” alcíme,

b) „Települési támogatás fűtőanyag elszállítás költségéhez” alcíme,

c) 15. § (5) bekezdése,

d) 21. § (1) bekezdés a) pontja,

e) 21. § (1) bekezdés d) és e) pontja,

f) 21. § (1) bekezdés g) pontja,

g) 30. § (1) és (2) bekezdése.

16. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.