Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 23 - 2021. 04. 23

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint a 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 115. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell:)

  • „n) a bérlő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a lakásbérleti szerződés esetleges szerződésszegés miatti felmondását előidéző körülmény bekövetkezésekor az ehhez vezető okok, valamint a felmondásra okot adó krízishelyzet megszüntetése érdekében együttműködik az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének Család- és Gyermekjóléti Központjával az általuk nyújtott családsegítési szolgáltatás céljából.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea s. k.

Déri Tibor s. k.

jegyző

polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. április 22. napján.

Dr. Dallos Andrea s. k.

jegyző