Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 28- 2021. 10. 29

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.28.

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális ellátásokról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete 19/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nemesbük község Önkormányzata évi egy alkalommal december hónapban a községben lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő 65 éven felüli személyeket időskorúak támogatásában részesítheti.”

(2) A szociális ellátásokról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete 19/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az támogatás természetbeni ellátás formájában – vásárlási utalvány vagy élelmiszercsomag- vagy pénzbeli ellátás formájában nyújtható, a folyósítás módját és összegét a képviselő-testület minden évben külön határozatban határozza meg.”

2. § Ez a rendelet 2021. október 28-án lép hatályba, és 2021. október 30-án hatályát veszti.