Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021.(III.18.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 19- 2021. 03. 18

Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:


„Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. §


A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A rendeletben meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátással, valamint a köztemetéssel kapcsolatos hatáskörök gyakorlását – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

(2) A 46/A. §-ban meghatározott ellátással kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”


3. §


(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Paks Város Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára települési lakásfenntartási támogatást, települési ápolási díjat, rendkívüli települési támogatást, hátralékkezelési támogatást, települési gyógyszertámogatást, rendszeres nevelési segélyt, aktív korúak megélhetési támogatását és karácsonyi támogatást állapít meg. Kiegyenlíti a kábeltévé minimum díj csomag, vagy alapcsomag előfizetői díját, megfizeti a szemétszállítási díjat, valamint gondoskodik az Szt. 48. §-ában meghatározott köztemetésről. Az alap- és középfokú oktatásban részesülő roma tanulók részére ösztöndíjat folyósít, a helyben tanuló diákok részére a helyi és helyközi járatra bérletet biztosít a külön jogszabályokban, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások).”


(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátások megállapítása iránti kérelmeket a 2-7. mellékletek, valamint a 9-14. mellékletek szerinti nyomtatványokon kell benyújtani a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztálya Szociális Csoportjához.”


4. §


(1) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 90%-át és az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.”


(2) A Rendelet 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:


„(2a) Az aktív korúak megélhetési támogatása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,

b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,

c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,

d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,

e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol

f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.”


5. §


A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A települési lakásfenntartási támogatás havi összege, amennyiben:

a) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg: havi 4500 Ft,

b) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: havi 4000 Ft,

c) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg: havi 3500 Ft,

d) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg: havi 3000 Ft,

e) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg: havi 2500 Ft.”


6. §


A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A települési ápolási díj a következő feltételek megléte esetén állapítható meg:

a) a kérelmező 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi,

b) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg,

c) az ápolási díjat igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában nincs más, folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni és

d) a kérelmező az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.”


7. §


A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 220%-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 280%-át nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.”


8. §


A Rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Felzárkóztatási ösztöndíjra jogosult a tanulóval közös háztartásban élő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú tanuló, amennyiben:

a) a tanuló kérelem benyújtását megelőző félévi, illetve év végi tanulmányi átlaga a közepes szintet eléri, valamint minden tantárgy esetében legalább elégséges értékelése van és

b) a tanuló az oktatási intézményt rendszeresen látogatja, és a megállapítást megelőző tanév második félévében nincs igazolatlan mulasztása.”


9. §


A Rendelet 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:


„(3a) A tanulmányi átlag számításánál figyelmen kívül kell hagyni az ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, etika, hit- és erkölcstan tantárgyak eredményét.”


10. §


A Rendelet 34. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:


„(7) A felzárkóztatási ösztöndíj iránti kérelmet a 10. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.”


11. §


A Rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„36. § (1) Rendszeres nevelési segély abban az esetben állapítható meg, ha:

a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 200%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a nyugdíjminimum 220%-át,

b) a család körülményei alapján a gyermek megfelelő színvonalú gondozása, nevelése, iskoláztatása nem biztosított és

c) a család egyik tagja sem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal.

(2) A rendszeres nevelési segély iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a 11. melléklet szerinti nyomtatványon terjesztheti elő.”


12. §


A Rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A rendszeres nevelési segély pénzbeli folyósítással vagy étkezési térítési díjkedvezmény formájában biztosítható a tanítási év időszakára. Az étkezési térítési díjkedvezmény formájában nyújtott ellátást a polgármesteri hivatal közvetlenül az oktatási intézmény számlájára utalja át.”


13. §


A Rendelet 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) Amennyiben a rendszeres nevelési segélyben részesülő felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, a rendszeres nevelési segély félévenként kerül megállapításra.”


14. §


A Rendelet 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatást kell megállapítani, ha:

a) a kérelmező családjában a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 220%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át,

b) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, és

c) a család egyik tagjának sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyona.”


15. §


A Rendelet 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeli formában biztosítható.”


16. §


(1) A Rendelet 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Egy naptári éven belül egy személy, vagy család három alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban, ide nem értve a 42/A. - 43/C. §-ban meghatározott eseteket.”


(2) A Rendelet 41. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 12. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.


17. §


A Rendelet a következő 41/A. §-al egészül ki:


„41/A. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) család esetében a nyugdíjminimum 300%-át,

b) egyedülálló személy esetén a nyugdíjminimum 350%-át.

(2) Temetésre megállapított rendkívüli települési támogatás összege a számlával igazolt költségekhez igazodóan, 80 000 forinttól 100 000 forintig terjedhet, melyet közvetlenül a szolgáltató kezéhez is ki lehet fizetni.

(3) Az (1) bekezdés alapján megállapított temetési támogatás esetén a kérelmező nevére szóló eredeti temetési számlát be kell csatolni, melyre a támogatás tényét fel kell jegyezni.

(4) Temetési támogatás esetén, amennyiben az elhunyt értékesíthető hagyatékkal rendelkezett, a támogatás összegét hagyatéki teherként be kell jelenteni az illetékes közjegyzőhöz azzal, hogy az örökösök kötelesek a támogatás összegét megtéríteni.

(5) A temetésre megállapított rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani.


18. §


A Rendelet 43. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Különös méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatás állapítható meg, amennyiben

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 350%-át,

b) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, és

c) a háztartás egyik tagjának sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyona.”


19. §


A Rendelet 43/B. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(6) A hátralékkezelési támogatás összegét a befizetett önrész alapján kell meghatározni úgy, hogy nem lehet több, mint a hátralék és a befizetett önrész különbözete. A támogatás összege legfeljebb a háztartást alkotó személyenként a nyugdíjminimum 100 %-a, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 350 %-a lehet, de legfeljebb 250 000 Ft.


20. §


(1) A Rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A szemétszállítási költségtérítésre egy háztartás csak egy ingatlan tekintetében jogosult.”


(2) A Rendelet 44. §-a a következő(1a) - (1c) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) Szemétszállítási költségtérítés állapítható meg:

a) amennyiben a háztartás minden tagja nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és közülük legalább egy fő a 70. életévét betöltötte és a háztartás havi egy főre eső jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, vagy egyedül él, és a nyugdíjminimum 300%-a alatti jövedelemmel rendelkezik, vagy

b) korra való tekintet nélkül, amennyiben a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 220%-át vagy egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át,

és a háztartás egyik tagjának sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyona.

(1b) Naptári évenként egy negyedévre szemétszállítási költségtérítést kell biztosítani - jövedelemre való tekintet nélkül - annak a háztartásnak, ahol a háztartás minden tagja nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és közülük legalább egy fő a 70. életévét betöltötte.

(1c) Naptári évenként két negyedévre szemétszállítási költségtérítést kell biztosítani - jövedelemre való tekintet nélkül - annak, aki egyedül él és a 70. életévét betöltötte.”


(3) A Rendelet 44. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) A szemétszállítási költségtérítés iránti kérelmet a 13. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.”


21. §


A Rendelet 45. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat egy éves időtartamra - de legfeljebb a szolgáltatói szerződés lejártáig - vállalja a televízió havi előfizetői díjának kiegyenlítését, amennyiben

a) a kérelmező a szolgáltatóval kötött szerződés szerint kizárólag televízióadás vételére a minimum csomagot veszi igénybe, vagy az alapcsomagot azokon a településrészeken, ahol a digitális átállás megtörtént,

b) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 220%-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 250%-át és

c) a háztartás egyik tagjának sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyona.”


22. §


(1) A Rendelet 46. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet 80%-ának utólagos visszatérítését biztosítja az általános- és középiskola nappali tagozatos tanulói részére, - jövedelmi és vagyoni helyzettől függetlenül - amennyiben a tanulmányaik folytatását biztosító oktatási intézmény, iskolai keretek között vagy azon kívül folytatott sportolását biztosító sportlétesítmény, valamint művészeti oktatási intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény)

a) helyi vagy helyközi autóbusszal megközelíthető, és

b) a tanuló lakása, valamint az intézmény közötti távolság az egy kilométert meghaladja.”


(2) A Rendelet 46. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet költség visszatérítését a tanítási évre, Paks város közigazgatási területén működő, (1) bekezdésben meghatározott intézmények tanulói után a szülők vagy más törvényes képviselők, illetve a nagykorú tanulók igényelhetik.”


(3) A Rendelet 46. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) Kérelmező az egész tanítási évre érvényes visszatérítési engedélyt kap, mely alapján a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú tanuló a polgármesteri hivatal pénztárában a lejárt bérlet vagy bérletek leadása ellenében a visszatérítést felveheti, a tanítási év végén érvényes bérlet lejártától számított egy hónapon belül.”


23. §


A Rendelet III. Fejezete a következő 15/A. alcímmel egészül ki:


„15/A. Karácsonyi támogatás


46/A. § (1) Az önkormányzat kérelemre a paksi lakóhellyel rendelkező, alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok részére karácsonyi támogatást nyújt.

(2) A karácsonyi támogatás iránti eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jár el.

(3) Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki kérelmét a polgármester által közzétett hirdetmény szerinti határidőig az önkormányzathoz benyújtja, és az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) Pakson bejelentetett lakóhellyel rendelkezik,

b) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül és

c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 450 %-át nem haladja meg.

(4) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal legfeljebb négyezer forint összegben természetbeni ellátásként nyújtható.

(5) A karácsonyi támogatás igénylésének, átadásának rendjéről a polgármester a helyben szokásos módon hirdetményt jelentet meg.

(6) A karácsonyi támogatás iránti kérelmet a 14. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.


24. §


A Rendelet III. Fejezete a következő 15/B. alcímmel egészül ki:


„15/B. Köztemetés


46/B. § (1) Paks Város Önkormányzata az Szt. 48. §-a alapján gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

(2) Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelező határozat kézhezvételét követő 30 napon belül benyújtott kérelemre, különös méltányosságból engedélyezhető a köztemetés költségének elengedése, ha az eltemettetésre köteles személy

a) egyedülálló és havi jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem éri el, vagy

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem éri el.”


25. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet kiegészül a rendelet 9. mellékletével.

(10) A Rendelet kiegészül a rendelet 10. mellékletével.

(11) A Rendelet kiegészül a rendelet 11. mellékletével.

(12) A Rendelet kiegészül a rendelet 12. mellékletével.

(13) A Rendelet kiegészül a rendelet 13. mellékletével.


26. §


A Rendelet 18. § (1) bekezdésében a „vagyona” szövegrész helyébe az „Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyon” szöveg, a 29. § (2) bekezdésében a „felírt receptek” szövegrész helyébe a „felírt vagy elektronikus receptek” szöveg, a 33. § (2) bekezdésében a „gyermekenként” szövegrész helyébe a „tanulónként” szöveg, a 34. § (4) bekezdés b) pontjában a „gyermek” szövegrész helyébe a „tanuló” szöveg, a 41. § (1) bekezdésében a „kivéve a temetésre nyújtott támogatást” szövegrész helyébe a „kivéve a 42/A. - 43/C. §-ban meghatározott eseteket” szöveg, a 43/A. § (2) bekezdésében a „40-43. § rendelkezéseit” szövegrész helyébe a „43. § rendelkezéseit” szöveg, a 43/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „jövedelem” szövegrész helyébe a „havi jövedelem” szöveg, a 43/B. § (7) bekezdésében az „állapítható meg” szövegrész helyébe az „egy hátralékra állapítható meg” szöveg, a 43/C. § (2) bekezdésében a „humán járvány következtében” szövegrész helyébe a „humán járvány következtében, illetve a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedések miatt” szöveg, a 43/C. § (6) bekezdésében az „egy alkalommal” szövegrész helyébe az „évente egy alkalommal” szöveg, a 44. § (3) bekezdésében a „költségtérítés egy évre” szövegrész helyébe a „költségtérítés - az (1b)-(1c) bekezdés kivételével – egy évre” szöveg, a 45. § (3) bekezdésében az „igénylőlapon” szövegrész helyébe a „nyomtatványon” szöveg, és a 45. § (7) bekezdésében a „család” szövegrész helyébe a „háztartás” szöveg lép.


27. §


Hatályát veszti a Rendelet 8. §-a, 16. § (2) bekezdésében „a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez” szövegrész, 19. §-a, 20. § (2) bekezdése, 34. § (3) bekezdésében a „vagy a tanévből már kevesebb, mint három hónap van hátra,” szövegrész, 34. § (5)-(6) bekezdése, 41. § (3)-(5) bekezdése, 43/C. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 44. § (1) bekezdés a)-c) pontja.


28. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Paks, 2021. március 18.
                     Szabó Péter                                                                                                           Dr. Blazsek Balázs

                     polgármester                                                                                                          címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2021. március 18-án kihirdetésre került.
                                                                                                                                                   Dr. Blazsek Balázs

                                                                                                                                                   címzetes főjegyző