Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 17- 2021. 12. 18

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.17.

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A munkatervben nem szereplő ülés rendkívüli ülésnek minősül (a továbbiakban: rendkívüli ülés), melyet a polgármester a határidőhöz kötött, illetve fontos és halaszthatatlan napirend megtárgyalására a rendes üléstől eltérő időpontban hív össze.

(2) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni a Mötv. 44. §-ában meghatározott esetekben.”

2. § Az Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében az „Önkormányzat” szövegrész helyébe az „Önkormányzata” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba.