Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyhalász Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22
Nagyhalász Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
Indokolás
A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban Módtv.) 2021. július 21-jei hatállyal módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.) egyes rendelkezéseit.
A módosítást követően a Tktv. 8. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a településkép védelme érdekében:
„a) az önkormányzat tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára,
b) az önkormányzat kormányrendeletben meghatározott építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat az építésügyi hatósági engedélykérelemhez (a továbbiakban: településképi véleményezési eljárás),
c) az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytathat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint bejelentési eljárást folytat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, rendeltetésmódosítást vagy a rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozások (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás), továbbá a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében,
d) az önkormányzat településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos közigazgatási, valamint a településképi bírságot,
e) az önkormányzat a kötelezésben foglaltak nem teljesítése esetén - a településkép-védelmi bírság ismételt kiszabása helyett - a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtását foganatosítja, mely során a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégzi vagy mással elvégezteti, egyúttal a kötelezettet a felmerülő költség megfizetésére kötelezi.
(3) A (2) bekezdés b)-d) pontjában szereplő településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának általános szabályait kormányrendelet, részletes szabályait az egyes önkormányzatok településképi rendelete tartalmazza.”
A Módtv. által beiktatott Tktv. 8/A §-a kimondja:
„8/A. § A képviselő-testület a 8. §-ban foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben ruházhatja át.”
Előbbiek alapján a korábban polgármester által gyakorolt feladat- és hatásköröket az önkormányzat feladat- és hatáskörébe rendelte. A Tktv. 16/C. (2) bekezdése kimondja, hogy a 8. § (29 bekezdés b)-d) pontja szerinti hatáskör módosításról a Képviselő-testület 2021. október 31-ig gondoskodik.
A Képviselő-testület a 10/2019. (X. 29.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. melléklete tartalmazza az átruházott hatáskörök jegyzékét, melyet módosítani szükséges a fentiek miatt.
A településképi rendeletben rögzített hatáskör átruházás mellett az átruházott hatáskörök jegyzékét kiegészítjük a vagyonrendeletben szabályozott valamennyi átruházott hatáskörrel.