Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 30
A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A veszélyhelyzet miatt elrendelt különleges jogrend napjaiban polgármesteri rendelet útján új szociális rendelet lépett hatályba.
Indokolatlan fenntartani a számos szociális ellátási forma közül kizárólag a házisegítségnyújtásnál lehetővé tett ellátás iránti kérelem benyújtásakor annak lehetőségét, hogy az igénylő a kérelmét az Önkormányzathoz is benyújthatja a Szociális Alapszolgáltatási Központhoz történő benyújtás helyett.
A rendelet a Szociális Alapszolgáltatási Központhoz telepíti a térítési díjak beszedésének feladatát. A gazdasági szervezeti feladatokat ellátó Hivatalban működik a pénztár, mert a pénztár számviteli törvényben írt követelményei, feltételei a Hivatalnál kerültek biztosításra.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Ebben a szakaszban – a rendeletben és jelen módosításában szereplő pénzbeli és természetbeni ellátások kerültek feltüntetésre.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
A lakosság szociális helyzetének javítása, a szociális biztonság megteremtése miatt, a lakosság növekvő anyagi terheire tekintettel a Szt. 26. §-ban meghatározott rászorultsági elvet is figyelembe véve a születési támogatásra vonatkozó jövedelemhatár került módosításra, a szülési és születési megnevezés került pontosításra, egységesítésre, valamint egyéb adható támogatás került bevezetésre.
Szt. 26. § „A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.”
A 4. §-hoz
Az alcím és a §-ok összhangja érdekében szükséges a módosítás, mivel más támogatási forma is szerepel az alcím alatt.
Az 5. §-hoz
28. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 50 év feletti kor önmagában nem alapozza meg a szociális rászorultságot. A hatályos szabályozás szerint ugyanis pl. 51 éves, munkaképes, egészséges és jövedelemmel rendelkező személy is jogosult az ellátásra, függetlenül attól, hogy ténylegesen szociálisan rászorult-e vagy sem.
A 6. §-hoz
Ebben a szakaszban – a módosítandó, eredeti rendeletben feltehetően jegyzői elírás miatt – rögtön (2) bekezdéssel kezdődnek a bekezdések. Ez ütközik a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 44. § (4) bekezdésében foglalt előírásába.
Az eredeti, módosítandó rendeletben hibásan (2) bekezdésnek jelölt, de valójában sorrendje szerint első bekezdésben akként rendelkezett a polgármester, hogy a házisegítségnyújtás iránti kérelmeket első helyen az Önkormányzathoz, majd csak vagylagosan az Alapszolgáltatási Központhoz lehet benyújtani. Ez a rendelkezés a kérelmek útját meghosszabbítja és szükségszerűen bevonja az eljárásba az Önkormányzati Hivatal apparátusát. Miközben ezen kérelemtípusról magasabb rendű jogszabály szerint is kizárólag az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője dönt. Ez az ügytípus nem tartozik az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, bizottsága hatáskörébe. Mindezek miatt semmi nem indokolja a kérelmek útját az önkormányzathoz terelni. Sokkal inkább fontos, hogy a kérelmek közvetlenül az intézményvezetőhöz juthassanak el.
A 7. §-hoz
Ez a rendelkezés szűnteti meg azt a téves feladattelepítést, ami a Szociális Alapszolgáltatási Központhoz rendelte a térítési díj beszedésének kötelezettségét, miközben az intézménynél nincs pénztár és pénztáros.
A 8. §-hoz
A hatálybalépésről rendelkezik.