Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X.5.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról

Hatályos: 2023. 05. 17

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról

2023.05.17.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet szerinti gyermekvédelmi ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.

2. Eljárási rendelkezések és hatásköri szabályok

2. § (1) A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A bölcsődei ellátás keretében igénybe vehető étkeztetés iránti kérelmeket az intézményvezetőnek kell benyújtani, elbírálása az intézményvezető hatásköre.

(3) Az óvodai ellátás keretében igénybe vehető étkeztetés iránti kérelmeket az intézményvezetőnek kell benyújtani, elbírálása az intézményvezető hatásköre.

3. Pénzbeli és természetbeni ellátások

3. § (1)1 Az önkormányzat a Sorokpolányi Bóbita Óvodában és Bölcsődében bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek részére intézményi térítési díj ellenében étkeztetést biztosít.

(2)2 Az önkormányzat a Sorokpolányi Bóbita Óvodában és Bölcsődében óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek részére intézményi térítési díj ellenében étkeztetést biztosít.

(3) Az önkormányzat a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, továbbá a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára, a szülő vagy törvényes képviselője kérelmére biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést, térítésmentesen.

4. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

4. § (1)3 Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása érdekében Sorokpolányi Bóbita Óvodában és Bölcsődében biztosítja a bölcsődei ellátást.

(2) A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó igényt iránti kérelmet a felvétel kérelmezett időpontját is tartalmazó felvételi lap kitöltésével az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

(3) Az intézményvezető a bölcsődei ellátás esetében

a) a kérelmezett időpontot megelőző 30. napig a szabad férőhelyek függvényében tájékoztatja a kérelmezőt a felvétel időpontjáról,

b) a felvétel időpontját megelőző 15. napig az ellátás igénybevételére vonatkozóan megállapodást köt a kérelmezővel, melynek tartalmára a Gyvt. 32. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(4) A bölcsődei ellátás megszűnésére a Gyvt. 37/A. §-ában és 42/A. §-ában foglaltak az irányadók.

5. Intézményi térítési díj

5. § (1) A 3. § szerinti bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek részére biztosított gondozási intézményi térítési díjat az 1. melléklet, az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. § szerinti óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek részére biztosított étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A bölcsődében a gondozás személyi térítési díját egy havi időtartamra előre kell megfizetni.

(4) Az intézményekben a gyermekétkezés személyi térítési díját egy havi időtartamra előre kell megfizetni.

(5)4 Amennyiben a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek gondozása után díjfizetésre kötelezett háztartásában az egy főre eső jövedelem nem éri el a 28.500 Ft-ot, akkor az önkormányzat a bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj 50%-át elengedi.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sorokpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja

Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége és intézményi térítési díja


300 Ft/nap

A díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

2. melléklet5

Bölcsődei étkezés intézményi térítési díja

Bölcsődei étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Reggeli

112

Tízórai

88

Ebéd

320

Uzsonna

112

Bölcsődei egész napos (négyszeri) étkezés
összesen

631

Az ár az ÁFA összegét nem tartalmazza.

3. melléklet6

Óvodai étkezés intézményi térítési díja

Óvodás étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

156

Ebéd

320

Uzsonna

156

Összesen

631

Az ár az ÁFA összegét nem tartalmazza.

1

A 3. § (1) bekezdése a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (5) bekezdését a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

5

A 2. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.