Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 02

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti

besorolását a 7. melléklet tartalmazza.”

2. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A képviselő-testületet 7 főből áll, 1 főállású polgármester és 6 fő helyi képviselő. A képviselő-testület tagjainak névsorát a 5. melléklet tartalmazza.”

3. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) A Képviselő-testület az Mötv. 57. §-ban foglaltak szerint – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

(2) A Képviselő-testület állandó bizottsága a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: bizottság).

(3) A bizottság feladatait és hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak száma 5 fő: 1 elnök, 4 bizottsági tag (3 fő képviselővel és 2 fő nem képviselő taggal). (5) A bizottság tagjainak névsorát a 6. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(4) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

5. § Hatályát veszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet

a) 54. §-a,

b) 1. függeléke,

c) 2. függeléke,

d) 3. függeléke.

6. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet a 2 /2015.(II.10.) önkormányzati rendeletéhez
A Bizottság feladat és hatáskörei
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

1. előzetesen véleményezi:

1.1 az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,

1.2 a végrehajtásról szóló féléves és háromnegyed éves beszámolót,

1.3 az éves költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet végrehajtást, valamint

1.4 a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket

2. véleményezi az önkormányzat által kiírt pályázatokat

3. ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, előkészíti és lebonyolítja a titkos szavazásokat

4. végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, az SZMSZ-ben szabályozottak szerint

5. véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket

6. véleményezi a költségvetési szervek, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről szóló testületi előterjesztéseket

7. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját

8. megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait

9. javaslatot tehet az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására

10. ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeket

11. a bizottságok, a polgármester vagy a képviselő-testület kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít gazdasági és vagyoni kérdésekben

12. javaslatot tesz illetve véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű jogok kereskedelmi célú hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat, előterjesztéseket”

2. melléklet

5. melléklet
A képviselő-testület tagjainak névjegyzéke

Podhorszki István

polgármester

Kupi László

alpolgármester

Keilbach János

alpolgármester

Galambos Valéria

képviselő

Kovács Gábor

képviselő

Marosánné dr. Gáti Gabriella

képviselő

Vurczinger Zsuzsanna

képviselő”

3. melléklet

6. melléklet
Állandó bizottság tagjainak névjegyzéke
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Elnök: Kovács Gábor
Képviselő tag: Galambos Valéria
Képviselő tag: Marosánné Dr. Gáti Gabriella
Nem képviselő tag: Szabó József
Nem képviselő tag: Póder Tamás”

4. melléklet

7. melléklet
Az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok szerint
Általános közszolgáltatások:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető- fenntartás és – működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Gazdasági ügyek:
041232 Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Környezetvédelem
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Lakásépítési és kommunális tevékenységek
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egészségügy
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Szabadidő, sport kultúra és vallás
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Oktatás
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Szociális védelem
102031 Idősek nappali ellátása
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok”