Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 25- 2022. 01. 02

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.25.

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális ellátásokról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az átmeneti segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.”

(2) A szociális ellátásokról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A képviselő-testület különös méltánylást igénylő esetben a jogosultsági jövedelemhatártól eltérhet. Különös méltánylást érdemlő eset: tartósan beteg, vagy egészségileg károsodott gyermeket nevelő család esetében, váratlan betegség miatt, 50.000 Ft összeget meghaladó gyógyászati segédeszköz vásárlása miatt, a lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár miatti eset.”

(3) A szociális ellátásokról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az alkalmanként és a havi rendszerességgel adott átmeneti segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 2.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a 40.000 Ft-ot. A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély legalább 15.000 Ft, de legfeljebb 60.000 Ft lehet.”

2. § A szociális ellátásokról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. november 25-én lép hatályba, és 2022. január 3-án hatályát veszti.

(2) A 2. § és az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
a.) Szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj

1. Egy főre jutó jövedelem Intézményi térítési díj ÁFA-t tartalmazó összege Ft/adag

34.200,-Ft-ig 212,-

34.201,-Ft-tól 42.750,-Ft-ig 318,-

42.751,-Ft-tól 57.000,-Ft-ig 400 ,-

57.001,-Ft-tól 171.000 Ft-ig 450,-

171.001 Ft-tól 228.000 Ft-ig 533, -

228.001 Ft-tól 667,-

2. Alkalmazotti ebéd : 689 Ft +ÁFA /adag

3. Vendégebéd 787 Ft +ÁFA /adag”