Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 01
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
Részletes indokolás
Az 1–18. §-hoz
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell végezni, melyben fel kell mérni a szabályozás várható következményeit.
A közösségi magatartás alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezete előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A közösségi magatartás alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezetében foglaltak végrehajtása elősegíti a településen élők nyugalmának biztosítását a lakosság békés egymás mellett élését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását a 2021. évi költségvetési rendelet tartalmazza, mely e rendelet tárgyalását megelőzően elfogadásra került. A támogatás bevételi forrását költségvetési támogatás biztosítja.
Környezeti és egészségügyi következmények
A közösségi magatartás alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezetében foglaltak végrehajtása elősegíti a településen élők jobb környezeti és egészségügyi helyzetét.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A közösségi magatartás alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezetében foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a hivatal dolgozói számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A közösségi magatartás alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának megalkotását szükségessé teszi településen élő lakosság békéjének, nyugalmának és békés egymás mellett élésének követelménye, a rendelet megelkotásának elmaradása nem számít törvényességi mulasztásnak, a képviselő-testület szabad akaratából alkothatja meg a szabályozást, nem kötelező rendelet alkotási tárgykör.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A közösségi magatartás alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Borsodbóta, 2021. október 10. Demjénné Mustos Beatrix
jegyző
Általános indoklás
Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 142/B. §-ában, a 142/C. §-ában, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait rendeletben szabályozza.
A közösségi magatartás szabályozása nem kötelező rendelet alkotási tárgykör, de figyelemmel a képviselő-testülethez érkezett lakossági jelzések, panaszok alapján indokolt volt annak megalkotása, melyen részletes indoklása az alábbi:
A rendelet bevezető része
A rendelet bevezető része a felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazza.
1-2. §
A rendelet hatályát és az értelmező rendelkezéseket tartalmazza
3-4-5-6-7-8. §
A közösségi magatartási szabályok megsértésével kapcsolatos eljáró hatóságot (jegyző), az eljárás menetét és a bírság kiszabásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
9. §
A környezetvédelemmel, köztisztasággal kapcsolatos betartandó magatartási szabályok kerültek megfogalmazásra.
10. §
Az állattartással kapcsolatos magatartási szabályokat tartalmazza.
11. §
A közterületen és magánterületen elhelyezett gépjárművekkel kapcsolatosan tartalmaz szabályozást.
12. §
A fás szárú növények védelmével kapcsolatos rendelkezések megsértésének szabályozása.
13. §
A zajvédelemmel, hangos mulatozásokkal, indokolatlan zajkeltéssel kapcsolatos eljárások és rendelkezések.
14. §
Az utcanév táblák elhelyezésére vonatkozó szabályozások.
15. §
A vendéglátás és kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos magatartási szabályokat tartalmazza.
16. §
Temető használattal kapcsolatos szabályok.
17. §
A szeszesital fogyasztásával és árusításával kapcsolatos szabályok.
18. §
A rendelet hatályba lépése 2022. január 01. napja, ezt megelőzően a rendelkezésekről a település lakosságát többféle lehetőségen keresztül tájékoztatni kell.
Borsodbóta, 2021. október 10.
Demjénné Mustos Beatrix
jegyző