Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 26

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

2022.10.26.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés j) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sorkikápolna Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra,

b) pénzügyi eszközökre,

c) vagyoni értékű jogokra,

d) az önkormányzatot megillető társasági részesedésekre.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete, valamint azok elidegenítése esetén az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

2. Az önkormányzat vagyona

2. § (1) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen törzsvagyon elemeit és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elemeit a 2. melléklet1 tartalmazza.

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonának elemeit a 3. melléklet rögzíti.

3. A rendelkezési jog gyakorlása

3. § A képviselő-testület a vagyon hasznosítása érdekében az önkormányzat többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre vagy költségvetési szervet alapíthat, továbbá a hasznosítás jogát időlegesen, szerződéssel másnak átengedheti.

4. § Az ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházására 300.000 Ft egyedi értékhatárig kerülhet sor.

5. § (1) Ingatlanok értékesítése esetén – jogszabályban meghatározott egyéb feltételek mellett – hivatalos értékbecslést kell készíttetni. Az értékbecslés díjával a vételárat meg kell emelni.

(2) Az 1.000.000 Ft értékhatár feletti és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése szerinti értékhatárt el nem érő vagyont hasznosítani vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt el nem érő vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak pályáztatás útján a rendelet 10. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(3) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése szerinti értékhatárt meghaladó vagyont hasznosítani vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt el nem érő vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak versenyeztetés útján a rendelet 9. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

6. § (1) Önkormányzati vagyon elidegenítése, illetve hasznosítása esetén átutalástól eltérő fizetési mód csak a képviselő-testület ilyen tartalmú döntése esetén lehetséges. A vételár kiegyenlítéséig a tulajdonjogot az önkormányzat fenntartja magának.

(2) Részletfizetést vagy fizetési halasztást a képviselő-testület – rendkívül indokolt esetben, különösen kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében értékesített, hasznosított vagyon esetén – engedélyezhet.

7. § Önkormányzati követelésről egészben vagy részben lemondani csak az alábbi esetekben lehet:

a) csőd- vagy felszámolási eljárás esetén,

b) bíróság által jóváhagyott egyezség keretében,

c) ha a követelés a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg és a követelés további érvényesítésére – igazoltan – nincs lehetőség,

d) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,

e) ha a követelés kötelezettje nem lelhető fel, s ez okirattal hitelt érdemlően bizonyítható,

f) önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet részére.

4. Az önkormányzat költségvetési szervei használatában lévő vagyon

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a képviselő-testület a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei jogosultak és kötelesek a használatukba adott vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a vagyon rendeltetésszerű használatáért és gazdaságos működtetéséért.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a használatukban lévő, átmenetileg vagy tartósan kihasználatlan ingó és ingatlan vagyontárgyakat az alapfeladataik ellátásának veszélyeztetése nélkül – a képviselő-testület hozzájárulásával – hasznosíthatják.

5. A versenyeztetésre vonatkozó szabályok

9. § (1) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény szerinti értékhatárt meghaladó vagyont hasznosítása vagy tulajdonjogát átruházása esetén versenyeztetés lebonyolítására kerül sor. Az önkormányzat

a) a versenyeztetési felhívást a honlapján legalább tizenöt napra közzéteszi;

b) a versenyeztetés lebonyolításának rendjét, a részvétel feltételeit és az ott alkalmazott ügymenetet az önkormányzat a versenyeztetési felhívásban rögzíti.

(2) A versenyeztetési felhívás a következőket tartalmazza:

a) a versenyeztetés helyét, idejét,

b) a kikiáltási árat, az induló bérleti vagy használati díjat,

c) a versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértékét,

d) a meghirdetett vagyontárgy adatait,

e) a hasznosítás idejét,

f) a szerződéskötés helyét,

g) a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit.

(3) A versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat. A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e) Érvénytelen versenyeztetés után 15 napon belül a versenyeztetési felhívást újból közzé kell tenni, s az eljárást meg kell ismételni az a) – d) pontokban meghatározottak szerint.

f) Ismételten eredménytelen versenyeztetés esetén – jogszabály által kötelezően előírt versenyeztetés kivételével – a vagyon újabb versenyeztetés tartása nélkül hasznosítható, ez esetben az ellenérték nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Amennyiben jogszabály versenyeztetés tartását teszi kötelezővé, úgy a versenyeztetési felhívást ismételten ki kell írni.

g) A versenyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

ga) a versenyeztetés helyét, idejét,

gb) a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

gc) a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

gd) az induló licit mértékét,

ge) a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

gf) a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

gg) a megjelentek aláírását,

gh) a jelenléti ívet.

h) Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést neki felróható okból az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetési felhívás eredménytelenné válik, s ebben az esetben az e) és f) pontok szerint kell eljárni.

6. A pályázatra vonatkozó szabályok

10. § (1) Az 1.000.000 Ft értékhatár feletti és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény szerinti értékhatárt el nem érő vagyon hasznosítása vagy tulajdonjogának átruházása esetén pályázat lebonyolítására kerül sor. A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján legalább tizenöt napra közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívásra a 9. § (2), (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell különösen

aa) a pályázatok bontásának helyét, idejét,

ab) a kikiáltási árat, induló bérleti vagy használati díjat vagy vételárat jelezve, hogy az ez alatti ajánlatok érvénytelenek,

ac) a hasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatait, műszaki állapotát, beépíthetőség esetén a beépítés feltételeit,

ad) óvadék kikötése esetén annak összegét, valamint az óvadék be- és visszafizetésének, illetve beszámításának rendjét,

ae) a szerződéskötéssel kapcsolatos határidőt,

af) a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit.

b) A pályázatok bontását a polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester) vezeti, aki felelős a pályázat szabályainak megtartásáért. A bontáson a pályázók vagy meghatalmazottjuk jelen lehetnek. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

c) A polgármester a pályázatok elbírálása érdekében ellenőrzi, hogy

ca) a pályázatok beérkezése határidőben történt-e,

cb) a beérkezett pályázatok a pályázati felhívásnak megfelelnek-e,

cc) a kikötött óvadék befizetése határidőre megtörtént-e.

d) Az a pályázó jogosult a pályázat elnyerésére, aki a pályázati felhívás feltételeinek megfelelt és a kikötött induló árhoz vagy díjhoz képest a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben több azonos legmagasabb ajánlat érkezett, akkor az ezen ajánlatot tevő érintetteket tíz napon belüli időpontra meg kell hívni és a 9. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

e) Ha a pályázati felhívásra nem érkezik ajánlat, akkor a képviselő-testület a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

7. Felajánlott vagyon elfogadása

11. § Ha vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, azt a képviselő-testület elfogadhatja, feltéve, hogy az önkormányzat képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

8. A vagyon nyilvántartása

12. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról nyilvántartást kell vezetni. A vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartását a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.

9. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Forgalomképtelen vagyon

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorkikápolna

13/ / /

Közpark

NINCS UTCA NEVE

381

100

2

Sorkikápolna

15/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

484

100

3

Sorkikápolna

20/ 1/ /

Járda

NINCS UTCA NEVE

644

100

4

Sorkikápolna

20/ 3/ /

Járda

NINCS UTCA NEVE

322

100

5

Sorkikápolna

32/ / /

Közterület

Dózsa utca

4635

100

6

Sorkikápolna

55/ / /

Közterület

LENIN

3996

100

7

Sorkikápolna

61/ / /

Temető

NINCS UTCA NEVE

4957

100

8

Sorkikápolna

79/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

3796

100

9

Sorkikápolna

80/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

1787

100

10

Sorkikápolna

130/ / /

Közterület

KOSSUTH

11710

100

11

Sorkikápolna

134/ / /

Töltés

NINCS UTCA NEVE

7931

100

12

Sorkikápolna

182/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

1987

100

13

Sorkikápolna

02/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

15587

100

14

Sorkikápolna

04/ 20/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

5954

100

15

Sorkikápolna

04/ 30/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

1986

100

16

Sorkikápolna

04/ 32/ /

Árok

NINCS UTCA NEVE

1596

100

17

Sorkikápolna

04/ 75/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

792

100

18

Sorkikápolna

04/ 79/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

3302

100

19

Sorkikápolna

04/107/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

249

100

20

Sorkikápolna

014/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

869

100

21

Sorkikápolna

016/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

448

100

22

Sorkikápolna

017/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

7210

100

23

Sorkikápolna

018/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

454

100

24

Sorkikápolna

019/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

2249

100

25

Sorkikápolna

050/ 9/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

1186

100

26

Sorkikápolna

050/ 17/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

1437

100

27

Sorkikápolna

058/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

1974

100

28

Sorkikápolna

062/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

3602

100

29

Sorkikápolna

063/ 13/ /

Szennvízátemelő

NINCS UTCA NEVE

300

100

30

Sorkikápolna

072/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

6534

100

31

Sorkikápolna

080/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

3214

100

32

Sorkikápolna

090/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

979

100

33

Sorkikápolna

099/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

1580

100

34

Sorkikápolna

0104/ 13/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

265

100

35

Sorkikápolna

0118/ 3/ /

Közút; Árok

NINCS UTCA NEVE

8259

100

36

Sorkikápolna

0119/ 9/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

4084

100

37

Sorkikápolna

0119/ 13/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

7077

100

38

Sorkikápolna

0138/ 5/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

8155

100

39

Sorkikápolna

0148/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

4204

100

40

Sorkikápolna

0154/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

8087

100

41

Sorkikápolna

0155/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

1222

100

42

Sorkikápolna

0156/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

5209

100

43

Sorkikápolna

0158/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

944

100

44

Sorkikápolna

0160/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

1738

100

45

Sorkikápolna

0178/ / /

Töltés

NINCS UTCA NEVE

4924

100

46

Sorkikápolna

0197/ 3/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

3271

100

47

Sorkikápolna

0197/ 4/ /

Közút

NINCS UTCA NEVE

1289

100

48

Sorkikápolna

0202/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

8368

100

49

Sorkikápolna

0203/ 2/ /

Temető

NINCS UTCA NEVE

3484

100

50

Sorkikápolna

0208/ / /

Töltés

NINCS UTCA NEVE

1320

100

51

Sorkikápolna

0211/ / /

Közút

NINCS UTCA NEVE

5486

100

52

Sorkikápolna

0218/ / /

Árok

NINCS UTCA NEVE

4294

100

53

Vép

0311/ 3/ /

Átemelő főcsatorna

KOSSUTH

361

0,1

54

Sorkikápolna

/ / /

Buszöböl

Alkotmány utca

100

2. melléklet2

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Település

Helyajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorkikápolna

41/ / /

Orvosi rendelő

Alkotmány utca 1.

1627

100

2

Sorkifalud

253/ 1/ /

Általános iskola

KOSSUTH 75.

13077

19

3

Sorkikápolna

/ / /

Vízhálózat bővítés Petőfi utca

Petőfi

100

4

Sorkikápolna

/ / /

Szennyvizcsatorna

NINCS UTCA NEVE

100

5

Sorkikápolna

45/4.

beépítetlen terület

KESZŐCE U. 2.

1.690

100

3. melléklet3

Forgalomképes (üzleti ) vagyon

Sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorkikápolna

82/ / /

Közterület

Petőfi

10153

100

2

Sorkikápolna

172/ / /

Beépítetlen terület

KOSSUTH 1.

2116

100

3

Sorkikápolna

0203/ 14/ /

Szántó

NINCS UTCA NEVE

1700

100

4

Sorkikápolna

1

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Alkotmány u. 30.

944

100

5

Sorkikápolna

39

Beépítetlen terület

Dózsa u. 1.

2558

100

1

Módosította a 4/2022. (III.3.) ör. 1.§-a Hatályos: 2022.03.04.

2

Módosította a 4/2022. (III.3.) ör. 1.§-a Hatályos: 2022.03.04.

3

A 3. melléklet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.