Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2015. (V.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 10- 2021. 12. 11

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2015. (V.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.10.

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és a 62.§ bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. § A Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 37. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti településközpont vegyes területek építési előírásait tartalmazó táblázat kiegészül az alábbi Vt9 jelű építési övezettel:

a) Övezeti jel: Vt 9

b) Telekre vonatkozó előírások:

ba) Beépítési mód: O

bb) Minimális terület: 1000 m2

bc) Maximális beépíthetőség: 40 %

bd) Minimális zöldfelület: 40 %

be) Legnagyobb beépítési sűrűség (m2/m2):1,5

c) Építményre vonatkozó előírások: épületek és egyéb építmények magassága: 10,0 m.”

2. § A Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 69. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A KÖk jelű övezet az erdei vasút üzemi és állomási funkcióinak elhelyezésére szolgál, az övezetben az építmény-elhelyezés feltételei a következők:

a) a kialakítható legkisebb telekméret: 100 m2;

b) a beépítettség legnagyobb mértéke: 10 %;

c) a legnagyobb megengedett épületmagasság: 5,5 m;

d) a legkisebb zöldfelület: 60%;

e) legalább hiányos közművesítettségi szint a beépítés feltétele, azonban legalább szükséges a villamosenergia ellátás, fúrt kút a vízellátáshoz és szennyvíz közműpótló berendezés biztosítása.”

3. § A Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 1. számú. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. december 10-én lép hatályba.

1. melléklet

1. számú melléklet