Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12- 2021. 06. 13

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében és a képviselő-testület rendeletalkotási jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatának szabályozásáról szóló Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Nem terjed ki a rendelet hatálya)

 • „h) a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasággal kötött vagyonkezelési szerződésben megjelölt ingatlanokra.”

2. § Az Ör. 8. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közterület-használati hozzájárulást be kell szerezni:)

 • „14. a III. övezetben a közterület egyéb – a közfeladat ellátását nem akadályozó vagy korlátozó – hasznosításához (ezen belül közfeladat részbeni átvállalása mellett a közterület egyéb kereskedelmi, vendéglátó-ipari és turisztikai hasznosításához), valamint a II. övezetben közfeladat részbeni átvállalása mellett a "Dísz tér" (6760 hrsz.) egyéb hasznosításához;”

3. § Az Ör. 9. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem adható közterület-használati hozzájárulás:)

 • „33. az I.-II. – kivéve a 6760 helyrajzi szám alatti "Dísz tér" – és a IV. övezetben a közterület egyéb kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához;”

4. § Az Ör. 38. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság kiszabása tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit az e §-ban meghatározott kiegészítő rendelkezésekkel kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseinek megfelelően bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján, hivatalból indul.

(4) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás során természetes személy esetén ötvenezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ötvenezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.”

5. § Az Ör. 38. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A helyszíni bírság kiszabható mértéke természetes személy esetén ötezer forinttól ötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjed. ”

6. § Az Ör. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Az Ör.

 • a) 2. § (2) bekezdés g) pontjában az „a közterületen történő túlépítés eseteire.” szövegrész helyébe az „a közterületen történő túlépítés eseteire,” szöveg,
 • b) 9. § 14. pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
 • c) 17. § (1) bekezdés f) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
 • d) 26. § c) pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
 • e) 38. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „pénzbírság” szövegrész helyébe a „közigazgatási, valamint helyszíni bírság” szöveg és a „figyelembe kell venni” szövegrész helyébe az „– a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok mellett – figyelembe kell venni” szöveg,
 • f) 38. § (7) bekezdésében a „közigazgatási bírságot” szövegrész helyébe a „közigazgatási, valamint helyszíni bírságot” szöveg és a „jogerőre emelkedésétől számított 8” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától számított nyolc” szöveg,
 • g) 43. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
 • h) 52. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
 • i) 1. melléklet szövegében a „jogerős hatósági engedélyt” szövegrész helyébe a „végleges hatósági engedélyt” szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a 2021. január 1-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet

1. A közterületek használatának szabályozásáról szóló Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében foglalt táblázat „A közterület egyéb kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosítása” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A közterület egyéb – a közfeladat ellátását nem akadályozó vagy korlátozó – hasznosítása
ezen belül
a) a közterület egyéb kereskedelmi, vendéglátó-ipari és turisztikai hasznosítása közfeladat részbeni átvállalása mellett,
b) a "Dísz tér" (6760 hrsz.) egyéb hasznosítása közfeladat részbeni átvállalása mellett.

-


8 400 000

5 000


3 450

-

Ft/m2/év


Ft/m2/hó

Ft/év”