Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 09- 2021. 12. 10

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.09.

Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 166066689 forintban,

b) bevételi főösszegét 166066689 forintban állapítja meg.”

2. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 40465664 Ft-ban képez.”

3. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 31521383 forint.”

4. § (1) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. december 9-én lép hatályba, és 2021. december 11-én hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

16 147 400

16 147 400

0

20 687 469

20 687 469

0

1.Intézményi működési bevételek

1 247 400

1 247 400

1 551 301

1 551 301

2.Közhatalmi bevételek

14 900 000

14 900 000

0

19 136 168

19 136 168

0

2.2 Helyi adók

14 300 000

14 300 000

18 036 168

18 036 168

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

2.5 Talajterhelési díj

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen

54 983 604

54 983 604

0

60 927 054

60 927 054

0

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

11 330 231

11 330 231

11 330 231

11 330 231

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 123 903

5 123 903

5 123 903

5 123 903

4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.

711 308

711 308

711 308

711 308

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 859 490

3 859 490

3 859 490

3 859 490

6.Polgármester tiszteletdíja

0

0

0

0

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 624 856

7 624 856

7 624 856

7 624 856

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

8 264 550

8 264 550

8 264 550

8 264 550

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

2 919 000

2 919 000

2 919 000

2 919 000

10.Óvodaműködtetési támogatás

1 266 200

1 266 200

1 266 200

1 266 200

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

1 611 000

1 611 000

1 611 000

1 611 000

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

1 910 106

1 910 106

1 910 106

1 910 106

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7 363 000

7 363 000

7 363 000

7 363 000

14.Szociális étkeztetés

729 960

729 960

729 960

729 960

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

18. Kiegészítő támogatás (IPA)

453 900

453 900

19. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

4 327 500

4 327 500

20. Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatása

1 162 050

1 162 050

III.Egyéb működési bevételek

270 272

270 272

0

956 955

956 955

1.Bérleti díjak

0

0

0

0

0

0

2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

270 272

270 272

956 955

956 955

IV.Felhalmozási bevételek

19 350 380

0

19 350 380

59 350 379

0

59 350 379

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 716 000

0

3 716 000

3 716 000

0

3 716 000

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 716 000

3 716 000

3 716 000

3 716 000

2.Felhalmozási c. támogatás

15 634 380

15 634 380

15 634 380

15 634 380

3.Felhalmozási célú támogatás (MFP)

39 999 999

39 999 999

A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)

90 751 656

71 401 276

19 350 380

141 921 857

82 571 478

59 350 379

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

33 632

33 632

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

24 025 200

15 239 547

8 785 653

24 111 200

15 325 547

8 785 653

1.működési célra

15 239 547

15 239 547

0

15 325 547

15 325 547

0

2.felhalmozási célra

8 785 653

0

8 785 653

8 785 653

0

8 785 653

B. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesn: (A+B)

114 776 856

86 640 823

28 136 033

166 066 689

97 930 657

68 136 032”

2. melléklet

2/a. melléklet
NEMESBÜK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

Megnevezés

Korm. Funkció

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

14 900 000

14 900 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

15 634 380

36 012 788

51 647 168

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

0

24 025 200

24 025 200

Könyvtári állomány gyarapítása

082044

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

14 060 750

14 060 750

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

110 000

1 910 106

0

2 020 106

Víz- és szennyvízkezelés

082092

3 716 000

3 716 000

Szociális étkeztetés

107051

1 137 400

729 960

Közfoglalkoztatás

041233

270 272

270 272

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

1 247 400

14 900 000

19 350 380

54 983 604

0

270 272

0

24 025 200

0

0

114 776 856

Megnevezés

Korm. Funkció

Módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

19 136 168

19 136 168

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

1 162 050

55 634 379

36 466 688

93 263 117

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

303 901

0

24 111 200

24 415 101

Könyvtári állomány gyarapítása

082044

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

14 060 750

14 060 750

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

110 000

1 910 106

0

2 020 106

Víz- és szennyvízkezelés

082092

4 327 500

3 716 000

8 043 500

Szociális étkeztetés

107051

1 137 400

729 960

Közfoglalkoztatás

041233

990 587

990 587

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

7 040 851

19 136 168

59 350 379

55 437 504

0

990 587

0

24 111 200

0

0

166 066 689”

3. melléklet

2/b. melléklet
Helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi adók

14 300 000

18 036 168

Építményadó

5 000 000

5 500 000

Telekadó

5 700 000

8 808 796

Helyi iparűzési adó

1 000 000

1 000 000

Kommunális adó

2 600 000

2 727 372

Átengedett központi adók

0

0

Gépjárműadó

0

0

Bírságok, egyéb pótlékok

600 000

1 100 000

Talajterhelési díj

500 000

1 000 000

Pótlékok

100 000

100 000

Összesen:

14 900 000

19 136 168”

4. melléklet

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai

Szakfeladat

Kiadási előirányzat

Bevételi előirányzat

Feladat

jellege

Száma

Megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat

1

011130

Önk. Igazg. Tev.

15967844

55493683

24 025 200

24 111 200

1

013320

Köztemető

1524000

1524000

39 999 999

1

066010

Zöldterület

15679553

15979553

1

064010

Közvilágítás

5123903

5123903

1

072112

Háziorvosi alapell.

1203400

1203400

1

061030

Lakásépítési támogatás

0

0

1

106020

Energiatámogatás

2220000

2220000

1

107060

Települési támogatás

4813000

4813000

1

094260

Bursa Hungarica

280000

280000

1

101150

Gyógyszertámogatás

50000

50000

1

051030

Település hulladék

1961220

1961220

1

082092

Közművelődési int.

5035714

5335714

2 270 000

2 270 000

1

082044

Könyvtári állomány gyarapítása

320000

320000

1

052020

Szennyvíz gyűjtése

10529434

10529434

3 716 000

8 043 500

1

041233

Közfoglalkoztatás

270272

270272

270 272

956 955

1

063020

Vízellátás

1

045160

Közutak, hídak

21231023

30781023

1

900020

Adók, illeték beszedése, kiszabása

14 900 000

19 136 168

1

018010

Önkormányzatok és társ. Elszámolásai

1613994

51 647 168

53 565 047

1

091110

Óvodai nevelés

19263713

19263713

14 060 750

14 096 353

1

096015

Óvodai étkeztetés

2006180

2006180

2 020 106

2 020 106

1

107051

Szociális étkeztetés

2217600

2217600

1867360

1867361

1

066020

Város és községgazdálkodás

5080000

5080000

Összesen:

114776856

166066689

114776856

166066689

5. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

0

54664988

19263713

73928701

0

72 552 700

19293966

91846666

1.

Működési kiadások

0

50684988

19263713

69948701

0

61962875

19293966

81256841

1.

Személyi juttatások

12 187 890

14 253 648

26441538

12 313 003

14 133 648

26446651

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 747 035

2 205 065

3952100

1 747 035

2 205 065

3952100

3.

Dologi kiadások

27 223 843

2 805 000

30028843

38 215 843

2 955 253

41171096

4.

Egyéb folyó kiadások

2 163 220

0

2163220

2 323 994

0

2323994

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 363 000

0

7363000

7 363 000

0

7363000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 170 000

0

3170000

3 559 000

0

3559000

3.

Működési célú pénzeszközátadások

810 000

0

810000

7 030 825

0

7030825

Felhalmozási kiadások

0

28136033

0

28136033

0

31516033

5 350

31521383

1.

Beruházás, felújítás

28 136 033

0

28136033

31 516 033

5 350

31521383

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

0

10 512 778

0

10512778

0

40 465 664

0

40465664

1.

Általános tartalék

1 500 000

0

1500000

1 500 000

0

1500000

2.

Céltartalék

0

9 012 778

0

0

0

38 965 664

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

9 012 778

0

9012778

38 965 664

0

38965664

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

93313799

19263713

112577512

0

144 534 397

19299316

163833713

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és megelőlegezés

2 199 344

0

2199344

2 232 976

0

2232976

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

0

0

3

Megelőlegezés

2 199 344

0

2199344

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

2 199 344

0

2199344

0

2 232 976

0

2232976

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

95 513 143

19263713

114776856

0

146 767 373

19299316

166066689

1.

Működési célú kiadások

0

67377110

19 263 713

86640823

0

115 251 340

19293966

134545306

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

30335377

0

30335377

0

31 516 033

5350

31521383

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

97712487

19263713

116976200

0

146767373

19299316

166066689

Önkormányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkorm.

Önkorm.

Mind-összesen

Önkorm.

Önkorm.

Mind-összesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

0

54664988

54 664 988

0

72 552 700

72 552 700

1.

Működési kiadások

0

50684988

50 684 988

0

61962875

61 962 875

1.

Személyi juttatások

12 187 890

12 187 890

12 313 003

12 313 003

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 747 035

1 747 035

1 747 035

1 747 035

3.

Dologi kiadások

27 223 843

27 223 843

38 215 843

38 215 843

4.

Egyéb folyó kiadások

2 163 220

2 163 220

2 323 994

2 323 994

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 363 000

7 363 000

7 363 000

7 363 000

2.

Működési célú ÁHT-n belül

3 170 000

3 170 000

3 559 000

3 559 000

3.

Működési célú ÁHT-n kívül

810 000

810 000

7 030 825

7 030 825

Felhalmozási kiadások

0

28136033

28 136 033

0

31516033

31 516 033

1.

Beruházás, felújítás

28 136 033

28 136 033

31 516 033

31 516 033

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

0

10 512 778

10 512 778

0

40 465 664

40 465 664

1.

Általános tartalék

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2.

Céltartalék

0

9 012 778

9 012 778

0

38 965 664

38 965 664

1.

Működési célú céltartalékok

9 012 778

9 012 778

38 965 664

38 965 664

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

93313799

93 313 799

0

144 534 397

144 534 397

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és megelőlegezés

0

2199344

2 199 344

0

2 232 976

2 232 976

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

3

Megelőlegezés

2 199 344

2 199 344

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

2 199 344

2 199 344

0

2 232 976

2 232 976

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

95513143

95 513 143

0

146 767 373

146 767 373

Óvoda

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Óvoda

Mindösszesen

Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

19 263 713

19 263 713

19 293 966

19 293 966

1.

Működési kiadások

19 263 713

19 263 713

19 293 966

19 293 966

1.

Személyi juttatások

14 253 648

14 253 648

14 133 648

14 133 648

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 205 065

2 205 065

2 205 065

2 205 065

3.

Dologi kiadások

2 805 000

2 805 000

2 955 253

2 955 253

4.

Egyéb folyó kiadások

0

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

0

0

3.

Működési célú pénzeszközátadások

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

5 350

5 350

1.

Beruházás, felújítás

0

0

5 350

5 350

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

Tartalék előirányzatok

0

0

0

0

1.

Általános tartalék

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316

0

0

1.

Működési célú kiadások

19 263 713

19 263 713

19 293 966

19 293 966

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

0

5 350

5 350

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316”

6. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek

1 247 400

1 551 301

Személyi juttatások

26441538

26446651

Közhatalmi bevételek

14 900 000

19 136 168

Munkaadói járulékok

3952100

3952100

Kapott támogtások

54 983 604

60 927 054

Dologi kiadások

30028843

41171096

Központosított előirányzat

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

7363000

7363000

Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek

270272

956 955

Támogatásértékű kiadások

3170000

3559000

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

15 239 547

15 325 547

Működési célú pe. átadások

810000

7 030 825

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

33632

Elszámolás alapján visszafiz.

2163220

2323994

Megelőlegezés

2199344

2232976

tartalék

10512778

40465664

Működési bevétel összesen:

86640823

97 930 657

Működési költségvetés összesen:

86640823

134545306

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

19 350 380

59 350 379

Beruházás, felújítás

28136033

31521383

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

0

0

Kölcsönök

0

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

8 785 653

8 785 653

Felhalmozási bevétel összesen:

28136033

68136032

Felhalmozási költségvetés összesen:

28136033

31521383

Összesen

114776856

166066689

Összesen

114776856

166066689”

7. melléklet

7. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz.:

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

129275

1551301

Közhatalmi bevételek

0

0

9254398

0

0

0

0

0

9254398

0

0

0

19 136 168

Kapott támogatás

5039430

5039430

5039430

5039430

5039430

5493330

5039430

5039430

5039430

5039430

5039430

5039430

60927054

felhalmozási bevétel

0

0

19350380

0

0

0

0

39999999

0

0

0

0

59350379

Műk. Célú tám. Ért. bevételek

87848

87849

103037

122450

137382

137382

137382

74934

68691

0

0

0

956955

Pénzmaradvány

24111200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24111200

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

0

0

33632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33632

Bevételek összesen

29367753

5256554

33910152

5291155

5306087

5759987

5306087

45243638

14491794

5168705

5168705

5168705

166066689

KIADÁSOK

Személyi juttatások

2203888

2203888

2203888

2203888

2203888

2203888

2203888

2203888

2203888

2203888

2203888

2203888

26446651

Munkaadókat terhelő járulékok

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329342

329338

3952100

Dologi kiadások

3430925

3430925

3430925

3430925

3430925

3430925

3430925

3430925

3430925

3430925

3430925

3430925

41171096

Ellátottak pénzbeni juttatásai

613583

613583

613583

613583

613583

613583

613583

613583

613583

613583

613583

580587

7363000

Támogatásértékű kiadás

3559000

3559000

PE átadás

7030825

7030825

Beruházás, felújítás

31521383

31521383

Maradvány

40465664

40465664

Egyéb kiadás

2232976

2232976

Elszámolás alapján visszafiz.

2323994

2323994

Kiadások összesen:

49276377

6577737

17167562

40423114

6577737

6577737

6577737

6577737

6577737

6577737

6577737

6544737

166066689”

8. melléklet

8. melléklet
Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat előirányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Felújítás

Vis maior beruházás

13678373

13678373

Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ)

3716000

3716000

hivatal internetszerelés

200000

200000

Áfa

3747160

3747160

Felújítási kiadások összesen

21341533

21341533

Beruházás

Játszóterek építése

4000000

7504771

2 db lemeztároló beszerzés

350000

350000

Urnafal építés

1000000

545229

Áfa

1444500

1774500

Beruházási kiadások összesen

6794500

10174500

Felhalmozási kiadások összesen

28136033

31516033”

9. melléklet

10. melléklet
Nemesbüki Óvoda várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

35 603

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

35 603

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

545 105

545 105

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

545 105

545 105

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

18 718 608

18 718 608

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

19 263 713

19 299 316

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

19 263 713

19 293 966

1.1.

Személyi juttatások

14 253 648

14 133 648

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 205 065

2 205 065

1.3.

Dologi kiadások

2 805 000

2 955 253

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

5 350

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

5 350

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

19 263 713

19 299 316

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0”