Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 14

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

2022.09.14.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés j) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sorokpolány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra,

b) pénzügyi eszközökre,

c) vagyoni értékű jogokra,

d) az önkormányzatot megillető társasági részesedésekre.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete, valamint azok elidegenítése esetén az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

2. Az önkormányzat vagyona

2. § (1) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen törzsvagyon elemeit és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elemeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonának elemeit a 3. melléklet rögzíti.

3. A rendelkezési jog gyakorlása

3. § A képviselő-testület a vagyon hasznosítása érdekében az önkormányzat többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre vagy költségvetési szervet alapíthat, továbbá a hasznosítás jogát időlegesen, szerződéssel másnak átengedheti.

4. § Az ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházására 300.000 Ft egyedi értékhatárig kerülhet sor.

5. § (1) Ingatlanok értékesítése esetén – jogszabályban meghatározott egyéb feltételek mellett – hivatalos értékbecslést kell készíttetni. Az értékbecslés díjával a vételárat meg kell emelni.

(2) Az 1.000.000 Ft értékhatár feletti és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése szerinti értékhatárt el nem érő vagyont hasznosítani vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt el nem érő vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak pályáztatás útján a rendelet 10. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(3) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése szerinti értékhatárt meghaladó vagyont hasznosítani vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt el nem érő vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak versenyeztetés útján a rendelet 9. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

6. § (1) Önkormányzati vagyon elidegenítése, illetve hasznosítása esetén átutalástól eltérő fizetési mód csak a képviselő-testület ilyen tartalmú döntése esetén lehetséges. A vételár kiegyenlítéséig a tulajdonjogot az önkormányzat fenntartja magának.

(2) Részletfizetést vagy fizetési halasztást a képviselő-testület – rendkívül indokolt esetben, különösen kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében értékesített, hasznosított vagyon esetén – engedélyezhet.

7. § Önkormányzati követelésről egészben vagy részben lemondani csak az alábbi esetekben lehet:

a) csőd- vagy felszámolási eljárás esetén,

b) bíróság által jóváhagyott egyezség keretében,

c) ha a követelés a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg és a követelés további érvényesítésére – igazoltan – nincs lehetőség,

d) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,

e) ha a követelés kötelezettje nem lelhető fel, s ez okirattal hitelt érdemlően bizonyítható,

f) önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet részére.

4. Az önkormányzat költségvetési szervei használatában lévő vagyon

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a képviselő-testület a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei jogosultak és kötelesek a használatukba adott vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a vagyon rendeltetésszerű használatáért és gazdaságos működtetéséért.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a használatukban lévő, átmenetileg vagy tartósan kihasználatlan ingó és ingatlan vagyontárgyakat az alapfeladataik ellátásának veszélyeztetése nélkül – a képviselő-testület hozzájárulásával – hasznosíthatják.

5. A versenyeztetésre vonatkozó szabályok

9. § (1) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény szerinti értékhatárt meghaladó vagyont hasznosítása vagy tulajdonjogát átruházása esetén versenyeztetés lebonyolítására kerül sor. Az önkormányzat

a) a versenyeztetési felhívást a honlapján legalább tizenöt napra közzéteszi;

b) a versenyeztetés lebonyolításának rendjét, a részvétel feltételeit és az ott alkalmazott ügymenetet az önkormányzat a versenyeztetési felhívásban rögzíti.

(2) A versenyeztetési felhívás a következőket tartalmazza:

a) a versenyeztetés helyét, idejét,

b) a kikiáltási árat, az induló bérleti vagy használati díjat,

c) a versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértékét,

d) a meghirdetett vagyontárgy adatait,

e) a hasznosítás idejét,

f) a szerződéskötés helyét,

g) a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit.

(3) A versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat. A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e) Érvénytelen versenyeztetés után 15 napon belül a versenyeztetési felhívást újból közzé kell tenni, s az eljárást meg kell ismételni az a) – d) pontokban meghatározottak szerint.

f) Ismételten eredménytelen versenyeztetés esetén – jogszabály által kötelezően előírt versenyeztetés kivételével – a vagyon újabb versenyeztetés tartása nélkül hasznosítható, ez esetben az ellenérték nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Amennyiben jogszabály versenyeztetés tartását teszi kötelezővé, úgy a versenyeztetési felhívást ismételten ki kell írni.

g) A versenyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

ga) a versenyeztetés helyét, idejét,

gb) a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

gc) a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

gd) az induló licit mértékét,

ge) a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

gf) a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

gg) a megjelentek aláírását,

gh) a jelenléti ívet.

h) Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést neki felróható okból az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetési felhívás eredménytelenné válik, s ebben az esetben az e) és f) pontok szerint kell eljárni.

6. A pályázatra vonatkozó szabályok

10. § (1) Az 1.000.000 Ft értékhatár feletti és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény szerinti értékhatárt el nem érő vagyon hasznosítása vagy tulajdonjogának átruházása esetén pályázat lebonyolítására kerül sor. A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján legalább tizenöt napra közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívásra a 9. § (2), (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell különösen

aa) a pályázatok bontásának helyét, idejét,

ab) a kikiáltási árat, induló bérleti vagy használati díjat vagy vételárat jelezve, hogy az ez alatti ajánlatok érvénytelenek,

ac) a hasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatait, műszaki állapotát, beépíthetőség esetén a beépítés feltételeit,

ad) óvadék kikötése esetén annak összegét, valamint az óvadék be- és visszafizetésének, illetve beszámításának rendjét,

ae) a szerződéskötéssel kapcsolatos határidőt,

af) a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit.

b) A pályázatok bontását a polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester) vezeti, aki felelős a pályázat szabályainak megtartásáért. A bontáson a pályázók vagy meghatalmazottjuk jelen lehetnek. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

c) A polgármester a pályázatok elbírálása érdekében ellenőrzi, hogy

ca) a pályázatok beérkezése határidőben történt-e,

cb) a beérkezett pályázatok a pályázati felhívásnak megfelelnek-e,

cc) a kikötött óvadék befizetése határidőre megtörtént-e.

d) Az a pályázó jogosult a pályázat elnyerésére, aki a pályázati felhívás feltételeinek megfelelt és a kikötött induló árhoz vagy díjhoz képest a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben több azonos legmagasabb ajánlat érkezett, akkor az ezen ajánlatot tevő érintetteket tíz napon belüli időpontra meg kell hívni és a 9. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

e) Ha a pályázati felhívásra nem érkezik ajánlat, akkor a képviselő-testület a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

7. Felajánlott vagyon elfogadása

11. § Ha vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, azt a képviselő-testület elfogadhatja, feltéve, hogy az önkormányzat képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

8. A vagyon nyilvántartása

12. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról nyilvántartást kell vezetni. A vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartását a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.

9. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet1

Forgalomképtelen törzsvagyon

Sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorokpolány

/ / /

Szennyvizcsatorna

NINCS UTCANEVE

100

2

Sorokpolány

1/ / /

Közpark

1343

100

3

Sorokpolány

5/ / /

Közút

Fő utca

545

100

4

Sorokpolány

9/ / /

Közút

Fő utca

845

100

5

Sorokpolány

33/ / /

Közút

Fő utca

1722

100

6

Sorokpolány

54/ / /

Közút

Alsó utca

2429

100

7

Sorokpolány

55/ / /

Mocsár

Alsó utca

1305

100

8

Sorokpolány

84/ 7/ /

Közterület

NINCS UTCANEVE

980

100

9

Sorokpolány

107/ / /

Közterület

Alsó utca

5850

100

10

Sorokpolány

119/ / /

Közterület

Petőfi Sándor utca

11858

100

11

Sorokpolány

137/ / /

Közterület

Templom utca

3467

100

12

Sorokpolány

194/ 16/ /

Saját használatú út

Petőfi Sándor utca

1557

100

13

Sorokpolány

244/ 1/ /

Beépitetlen terület

NINCS UTCANEVE

319

100

14

Sorokpolány

276/ / /

Közút

Fő UTCA

4726

100

15

Sorokpolány

305/ / /

Járda

Fő UTCA

367

100

16

Sorokpolány

307/ / /

Közút

Fő UTCA

2946

100

17

Sorokpolány

311/ 2/ /

Telephely

Fő UTCA

134

100

18

Sorokpolány

311/ 3/ /

Telephely

Fő UTCA

144

100

19

Sorokpolány

361/ / /

Közút

Fő UTCA

518

100

20

Sorokpolány

379/ / /

Járda

Fő UTCA

415

100

21

Sorokpolány

380/ / /

Árok

Fő UTCA

285

100

22

Sorokpolány

382/ / /

Közút

Fő UTCA

3307

100

23

Sorokpolány

446/ / /

Árok

KOSSUTH LAJOS UTCA

255

100

24

Sorokpolány

459/ / /

Árok

KOSSUTH LAJOS UTCA

1352

100

25

Sorokpolány

461/ / /

Közterület

KOSSUTH LAJOS UTCA

10291

100

26

Sorokpolány

473/ / /

Közút

KOSSUTH LAJOS UTCA

1522

100

27

Sorokpolány

475/ 2/ /

Szennyvízátemelő

KOSSUTH LAJOS UTCA

111

100

28

Sorokpolány

480/ / /

Árok

KOSSUTH LAJOS UTCA

456

100

29

Sorokpolány

506/ / /

Közterület

DóZSA GYÖRGY UTCA

4197

100

30

Sorokpolány

507/ / /

Közút

TEMETő UTCA

618

100

31

Sorokpolány

508/ 6/ /

Gyalogut

NINCS UTCANEVE

213

100

32

Sorokpolány

512/ / /

Árok

Dózsa György utca

702

100

33

Sorokpolány

530/ / /

Közterület

TEMETő UTCA

12920

100

34

Sorokpolány

531/ / /

Járda

Fő utca

1103

100

35

Sorokpolány

02/ 23/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

1163

100

36

Sorokpolány

02/ 24/ /

ÁROK

NINCS UTCANEVE

1934

100

37

Sorokpolány

03/ 1/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

5112

100

38

Sorokpolány

05/ 7/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

3036

100

39

Sorokpolány

010/ 8/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

1980

100

40

Sorokpolány

014/ 4/ /

Saját használatú út

Tanároki Dűlő

1609

100

41

Sorokpolány

015/ / /

Saját használatú út

Tanároki Dűlő

20038

100

42

Sorokpolány

018/ 5/ /

Árok

.

1534

100

43

Sorokpolány

022/ 3/ /

Közút

.

3084

100

44

Sorokpolány

025/ 5/ /

Saját használatú út

.

1565

100

45

Sorokpolány

025/ 6/ /

Árok

.

3853

100

46

Sorokpolány

025/ 16/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

1235

100

47

Sorokpolány

025/ 19/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

3007

100

48

Sorokpolány

029/ / /

Saját használatú út

.

8702

100

49

Sorokpolány

032/ / /

Árok

.

4724

100

50

Sorokpolány

033/ 2/ /

Saját használatú út

.

1497

100

51

Sorokpolány

033/ 7/ /

Árok

.

2175

100

52

Sorokpolány

033/ 15/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

2497

100

53

Sorokpolány

048/ 1/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

2492

100

54

Sorokpolány

059/ 1/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

5495

100

55

Sorokpolány

060/ / /

Saját használatú út

.

28853

100

56

Sorokpolány

071/ 1/ /

Saját használatú út

.

3951

100

57

Sorokpolány

071/ 2/ /

Árok

.

2811

100

58

Sorokpolány

076/ 3/ /

Közút

.

500

100

59

Sorokpolány

088/ / /

Árok

.

5823

100

60

Sorokpolány

089/ / /

Saját használatú út

.

26798

100

61

Sorokpolány

093/ / /

Árok

.

3406

100

62

Sorokpolány

095/ / /

Saját használatú út

.

2722

100

63

Sorokpolány

097/ / /

Árok

2211

100

64

Sorokpolány

0100/ / /

Árok

1493

100

65

Sorokpolány

0102/ / /

Árok

1510

100

66

Sorokpolány

0105/ 1/ /

Saját használatú út

7319

100

67

Sorokpolány

0120/ / /

Árok

7368

100

68

Sorokpolány

0121/ / /

Árok

937

100

69

Sorokpolány

0126/ / /

Saját használatú út

19218

100

70

Sorokpolány

0139/ / /

Árok

10648

100

71

Sorokpolány

0140/ 17/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

2223

100

72

Sorokpolány

0144/ 11/ /

Saját használatú út

NINCS UTCANEVE

3037

100

73

Sorokpolány

0145/ / /

Saját használatú út

31348

100

74

Sorokpolány

0148/ 1/ /

Saját használatú út

6193

100

75

Sorokpolány

0154/ / /

Árok

2170

100

76

Sorokpolány

0160/ / /

Árok

1188

100

77

Sorokpolány

0166/ 12/ /

Saját használatú út

1741

100

78

Sorokpolány

0167/ / /

Saját használatú út

3754

100

79

Sorokpolány

153/ 2/ /

Játszótér

Petőfi Sándor utca 19.

433

100

80

Sorokpolány

304/ / /

Kultúrház

Fő utca 108.

1669

100

81

Sorokpolány

091/1.

Árok

NINCS

3570

100

82

Sorokpolány

091/2.

Árok

NINCS

7824

100

2. melléklet2

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorokpolány

/ / /

Vízhálózat

NINCS UTCANEVE

0

100

2

Sorokpolány

129/ / /

Temető II.

Fő UTCA

3390

100

3

Sorokpolány

153/ 1/ /

ÁLT.ISKOLA,ÓVODA,ORVOSI REND.

PETőFI SáNDOR UTCA 21

15643

100

4

Sorokpolány

421/ / /

Temető

Fő UTCA

3345

100

5

Sorokpolány

/ / /

BUSZVÁRÓ

Fő UTCA

100

6

Sorokpolány

/ / /

BUSZVÁRÓ

Fő UTCA

100

7

Sorokpolány

330.

Kivett közpark

Fő UTCA 68.

6533

100

3. melléklet3

Forgalomképes (üzleti) vagyon

Sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorokpolány

4/ / /

Kivett

Alsó utca 6

40

100

2

Sorokpolány

77/ / /

Beépítetlen terület

Alsó utca 5

355

100

3

Sorokpolány

204/ / /

Gazdasági épület és udvar

TEMETő UTCA 14

700

100

4

Sorokpolány

213/ / /

Beépítetlen terület

PETőFI SáNDOR UTCA 63

801

100

5

Sorokpolány

310/ / /

Mocsár

Fő UTCA

1155

100

6

Sorokpolány

311/ 1/ /

Beépítetlen terület

Fő UTCA

2917

100

7

Sorokpolány

311/ 4/ /

Beépítetlen terület

Fő UTCA

164

100

8

Sorokpolány

316/ 1/ /

Beépítetlen terület

Fő UTCA

547

67,0313

9

Sorokpolány

316/ 2/ /

Beépítetlen terület

Fő UTCA

75

84,1

10

Sorokpolány

316/ 3/ /

Beépítetlen terület

Fő UTCA

820

84,1

11

Sorokpolány

324/ / /

Vízmosás

Fő UTCA 78

640

100

12

Sorokpolány

360/ / /

Beépített terület

Fő UTCA 18

2383

100

13

Sorokpolány

447/ / /

Mocsár

KOSSUTH LAJOS UTCA

7006

100

1

Az 1. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.