Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17 - 2022. 07. 02

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.)önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bérbeadói jogokat és kötelezettségeket Encs Város Önkormányzata képviseletében a mindenkori polgármester gyakorolja.”

2. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Bérlet útján történő hasznosítás esetében - a 6. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az önkormányzat tulajdonában lévő megüresedett vagy újonnan épült lakások

 • a) közérdekű lakásigények kielégítésére (szakemberlakás)
 • b) fecskelakás céljára
 • c) a szociális helyzet alapján történő bérbeadásra és
 • d) nem szociális helyzet alapján történő bérbeadásra – költségelven vagy piaci alapon – fordíthatóak.”

3. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet III. Fejezete a 11. §-át megelőzően a következő 3/A. alcím címmel egészül ki:

„3/A. Piaci alapon történő bérbeadás”

4. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyszeri bérbeadói hozzájárulás mértéke:

 • 1. összkomfortos lakás esetén: 3.000.-Ft/m2
 • 2. komfortos lakás esetén: 2.000.-Ft/m2
 • 3. komfort nélküli lakás esetén: 600.-Ft/m2”

5. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A bérlő lakbérként mindaddig a pályázat útján kialakult magasabb összegű bérleti díjat köteles megfizetni, amíg a 26.§ (3) bekezdés szerinti meghatározott bérleti díj összege azt el nem éri.”

6. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet III. Fejezete a következő 3/B. alcímmel egészül ki:

„3/B. Fecskelakás célú bérbeadás

19/A. § Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a tulajdonát képező 3860 Encs, Vasút utca 4. szám alatti ingatlanban található 54,72 m2-es, illetve 55,77 m2-es lakásokat fecskelakás hasznosítására jelöli ki.

19/B. § (1) Fecskelakás igénylésére jogosult az a magánszemély, aki

 • a) 18. életévét már betöltötte, de 30 év alatti és házasságban/élettársi kapcsolatban él, nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt
 • b) Encs városban lakóhellyel rendelkezik, itt kíván letelepedni és Encs városban, vagy annak 50 km-es körzetében dolgozik, vagy felsőfokú tanulmányokat folytat, illetve Encs 20 km-es körzetében lakik, Encs városban dolgozik és Encs városban kíván letelepedni
 • c) lakáscélú előtakarékossággal rendelkezik, kivéve felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóit, illetve vállalja annak megkötését Magyarországon bejegyzett hitelintézettel vagy biztosító társasággal, és kifizetését 20 000 forint havi összegben, elfogadható az a lakáselőtakarékossági szerződés is, melynek a pályázó(k) a kedvezményezettje(i)
 • d) a lakáselőtakarékosság rendszeres fizetésének tényét minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig igazolja
 • e) önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlanban bérlakás bérleti, vagy bérlőtársi jogával és lakáscélú ingatlan tulajdonnal - kivéve az 50%-ot meg nem haladó öröklés útján szerzett, haszonélvezettel terhelt lakóingatlant, amelyben a haszonélvező lakik, illetve olyan lakáscélú ingatlant, amelynek bontását elrendelték - sem a kérelmező, sem a vele együtt költöző személyek nem rendelkeznek
 • f) állandó jellegű keresőtevékenységet folytat vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.

(2) Bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadékot köteles fizetni szerződésben vállalt kötelezettsége biztosítékaként. Az óvadék összege 28 m2-ig 95 000 Ft, 29-35 m2 nagyságú lakás esetén 120 000 Ft, 35 m2 feletti lakás esetén 150 000 Ft.

(3) Az igényléshez formanyomtatvány nincs. A kérelmezőnek kell megírnia a kérelmet, melyben kifejti, hogy mely okból kéri a fecskelakásban történő elhelyezést.

19/C. § (1) A 19/A§ (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak igazolására a kérelemhez csatolni kell a személyazonosító igazolványok, a lakcím igazolványok, gyermek születési anyakönyvi kivonata. házasságban élők esetén a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, élettársi kapcsolatban élők esetén az élettársak két tanúval megerősített nyilatkozatát arról, hogy élettársi kapcsolatban állnak.

(2) A 19/A§ (1) bekezdés c)-d) pontjában foglaltak igazolására be kell mutatni a lakáscélú megtakarítás megkötéséről szóló igazolást, illetve az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kérelmező vállalja annak a bérleti szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli megkötését.

(3) A 19/A§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakról kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz és kijelenti, hogy ne rendelkezik az igénylésből kizáró ingatlantulajdonnal.

(4) Az ingatlantulajdonban bekövetkező változások esetén - a jogosultság vizsgálatára tekintettel - a bérlőt azonnali bejelentési kötelezettség terheli.

(5) A 19/A§ (1) bekezdés f) pontjában foglaltakról a kérelemhez munkáltatói igazolást, illetve hallgatói jogviszony igazolást köteles csatolni a kérelmező.

(6) A 19/A§ (2) bekezdésbe foglalt óvadék megfizetésének vállalására vonatkozóan nyilatkozatot kell tenni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

19/D. § (1) A fecskelakások bérleti joga pályázati eljárás útján nyerhető el és nem ruházható át.

(2) A pályázók a meghirdetett lakóegységek közül érvényesen csak egy lakegységre pályázhatnak. A többes benyújtás valamennyi igénylés érvénytelenségét eredményezi.

(3) A pályázat a (2) bekezdésben foglaltakon túl akkor is érvénytelen, ha

 • a) hiányos vagy nem egyértelmű, és ezért elbírálásra alkalmatlan,
 • b) az érintett személy a 19/A§ (1) bekezdésében foglalt bármely feltételnek nem felel meg, azaz
  • ba) kiskorú, vagy 30. életévét már betöltötte, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes
  • bb) nem rendelkezik encsi lakóhellyel vagy munkahellyel, 50 km-nél távolabb dolgozik vagy 20 km-nél távolabb él
  • bc) nincs állandó munkája vagy nem nappali tagozatos felsőoktatásban résztvevő hallgató
  • bd) beköltözhető lakásingatlannal rendelkezik.

(4) A pályázat értékelése során nem élveznek előnyt a gyermekkel rendelkező pályázók, mivel nem szociális jellegű lakásigénylés kielégítése a cél, hanem a végleges lakáshoz jutáshoz kíván az Önkormányzat segítséget nyújtani azáltal, hogy a fiataloknak ne kelljen piaci alapon lakást bérelniük.

(5) A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakóegységet elnyerő mellett megjelölésre kerül az a sorrendben következő két pályázó, akivel a pályázat nyerteseinek visszalépése esetén a szerződést meg lehet kötni.

(6) A nyertes pályázóknak bérlőtársként kell megkötnie a bérleti szerződést.

(7) Amennyiben a pályázat nyertesei a szerződést, a szerződési ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül bérlőtársakként nem kötik meg, azt visszalépésnek kell tekinteni.

19/E. § (1) A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül a Humánágazati Bizottság által tettjavaslatot figyelembe véve a polgármester bírálja el, aki amennyiben kellő számú pályázat érkezik, minden lakóegységre I.-III. helyezett pályázót rangsorol. A bizottsági javaslat a polgármestert nem köti, attól sorrendben eltérhet.

(2) A pályázat eredményéről az elhelyezést el nem nyert pályázók a honlapon, illetve a hirdetőtáblán kifüggesztett hirdetmény útján értesülnek. Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók kapnak írásbeli értesítést (e-mailben vagy postai úton).

(3) Amennyiben az I-III. helyezett pályázók a bérleti szerződést hatásidőben nem kötik meg, a pályázat érvénytelen, új pályázati eljárás lefolytatására kerül sor.

19/F. § (1) A fecskelakások bérletére meghatározott időtartamú - legfeljebb 3 évi időtartamra szóló bérleti szerződés köthető, amely kérelemre két alkalommal 1-1 évvel meghosszabbítható. A három év, illetve hosszabbítás esetén a négy vagy öt év leteltét követően a bérleti jogviszony megszűnik, további meghosszabbításra nincs lehetőség.

(2) A bérleti jogviszony meghosszabbítására vonatkozó kérelmet bérlő legkésőbb a lejárati idő előtt 60 nappal köteles benyújtani a polgármester felé. Az önhibából késedelmesen benyújtott kérelem a bérleti jogviszony megszűnését eredményezi.

(3) A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő köteles 15 napon belül kiköltözni az ingatlanból.

(4) Megszűnik a bérleti szerződés a meghatározott időtartam lejárta előtt felmondás útján, ha a bérlő

 • a) a vállalt előtakarékosság befizetésének tényét nem igazolja írásbeli felszólítás ellenére sem
 • b) a vállalt előtakarékosság befizetésével 2 hónapot meghaladó késedelembe esik, és írásbeli felszólítás ellenére késedelemben marad
 • c) keresőtevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, felsőfokú intézményben fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszonya - a diploma megszerzése kivételével - megszűnik
 • d) a közüzemi szolgáltatások díjával fizetési késedelembe esik és tartozásának összege eléri a 3 havi átalánydíj összegét.

(5) A rendszeres közüzemi díjfizetés ellenőrzése érdekében bérlő köteles háromhavonta bemutatni annak igazolását, hogy fizetési kötelezettségének eleget tett.

19/G. § (1) A lakást elcserélni, bérleti jogát folytatni nem lehet.

(2) A házassági, illetve élettársi közösség megszűnése esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a házasság felbontásától, az élettársi közösség megszűnésétől számított 30 napon belül a lakást kártalanítás nélkül elhagyják, elhelyezésükről maguk gondoskodnak.

19/H. § A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnését követő jogcím nélküli használat esetén a 29.§ rendelkezései megfelelően alkalmazandók.”

7. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § (1) A bérlő a bérbeadó részére bérleti díjat köteles fizetni.

(2) A piaci alapon hasznosított ingatlanok esetében a bérleti díj két összetevőből áll:

 • a) egyösszegű bérbeadói hozzájárulás
 • b) havi lakásbérleti díj ( továbbiakban: lakbér).”

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakbér mértéke havonta

 • a) szociális bérlakás esetében 1-5 évig:
  • aa) összkomfortos: 320 Ft/m2
  • ab) komfortos: 290 Ft/m2
  • ac) félkomfortos: 225 Ft/m2
  • ad) komfort nélküli: 130 Ft/m2
 • b) szociális bérlakás esetében 6. évtől:
  • ba) összkomfortos: 350 Ft/m2
  • bb) komfortos: 290 Ft/m2
  • bc) félkomfortos: 225 Ft/m2
  • bd) komfort nélküli: 130 Ft/m2
 • c) kertes ház 70 m2-ig
  • ca) összkomfortos: 350 Ft/m2
  • cb) komfortos: 270 Ft/m2
  • cc) félkomfortos: 200 Ft/m2
  • cd) komfort nélküli: 100 Ft/m2
  • ce) szükséglakás: 65 Ft/m2
 • d) kertes ház 70 m2 felett
  • da) összkomfortos: 300 Ft/m2
  • db) komfortos: 235 Ft/m2
  • dc) félkomfortos: 180 Ft/m2
  • dd) komfort nélküli: 100 Ft/m2
  • de) szükséglakás: 65 Ft/m2
 • e) társasházi tulajdonban álló, vagy többlakásos épületben lévő nem szociális bérlakás
  • ea) összkomfortos: 500 Ft/m2
  • eb) komfortos: 450 Ft/m2
 • f) fecskelakás
  • fa) összkomfortos: 450 Ft/m2
  • fb) komfortos: 450 Ft/m2”

9. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakbér mértéke havonta a mindenkori minimálbér %-ában meghatározott Ft/m2 összegben

 • a) szociális bérlakás és kertes ház esetében 1-5 évig:
  • aa) összkomfortos: 0,25
  • ab) komfortos: 0,20
  • ac) félkomfortos: 0,15
  • ad) komfort nélküli: 0,10
 • b) szükséglakás esetében 1-5 évig 0,05
 • c) társasházi tulajdonban álló, vagy többlakásos épületben lévő nem szociális bérlakás esetében 1-5 évig
  • ca) összkomfortos: 0,40
  • cb) komfortos: 0,30
 • d) fecskelakás esetében
  • da) összkomfortos: 0,35
  • db) komfortos: 0,35”

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott lakbér összege a bérleti jogviszony 6. évétől, de leghamarabb 2028. január 01. napjától, majd azt követően kétévente a mindenkori minimálbér 0,03%-ával emelkedik.”

10. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérlő, továbbá és a társbérlő a bérbeadó és a társbérlő írásbeli hozzájárulása nélkül fogadhatja be a lakásba:

 • a) - házastársát
 • b) -örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekét
 • c) -a befogadott gyermekétől - az együttlakás ideje alatt vagy azt megelőzően - született unokáját, valamint
 • d) -örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét.”

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bérlő, továbbá a bérlőtárs és a társbérlő kizárólag a bérbeadó, továbbá a másik bérlőtárs és a társbérlő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján fogadhatja be a lakásba

 • a) - az (1)-(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó unokáját,
 • b) - az élettársát, valamint
 • c) - a testvérét
 • d) - gyermeke élettársát, házastársát.”

11. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bérlakás forgalmi - új lakás esetén bekerülési - értéke

 • a) - legalább 30 %-ának megtérítése ellenében egyszeri
 • b) - legalább 50 %-ának megtérítése ellenében kétszeri
 • c) - legalább 70 %-ának megtérítése ellenében háromszori bérlő-kiválasztási jog biztosítható.”

12. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bérbeadó a lakáscseréhez kért hozzájárulást megtagadhatja az Ltv. 29. § (4) bekezdésben, illetve köteles megtagadni az Ltv. 29. § (7) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá ha

 • a) - az elcserélni kívánt önkormányzati lakás bérleti szerződése határozott időre, vagy feltétel bekövetkezéséig szól és az új bérlő határozatlan időtartamú szerződést kíván kötni;
 • b) - a felek szándéka ténylegesen nem a cserére, hanem az önkormányzati lakás bérleti jogának jogellenes átruházására irányul;
 • c) - a lakás tulajdonos általi besorolása (szociális célú, szakemberlakás, nem szociális célú lakás) szerinti bérletére vonatkozó jogosultsági feltételek az új bérlő esetében nem állnak fenn.”

13. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az albérletbe adás akkor indokolt, ha a bérlőnek indokolt okból átmenetileg nincs szüksége az érintett lakrészre. A távollét akkor indokolt, ha a bérlő azért van távol, mert

 • a) - hosszú tartamú – 2 hónapot meghaladó – gyógykezelés alatt áll,
 • b) - lakóhelyén kívül dolgozik, tanul és ott nincs állandó lakása,
 • c) - szabadságvesztés büntetését tölti,
 • d) - családi körülményei indokolják.”

14. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. § A megüresedett, vagy újonnan létesített üres helyiségek esetében a bérleti díj két összetevőből áll:

 • a) egyösszegű igénybevételi díj
 • b) havi bérleti díj (továbbiakban helyiségbér)”

15. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„47. § A helyiségbér összegében egyetlen igénylő esetében a kereseti és kínálati viszonyok figyelembevételével a felek szabadon állapítják meg, több igénylő esetében a helyiségbér pályázati eljárás során kerül kialakításra.”

16. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyiséghasználati díj mértéke a jogcím nélküli használat esetén:

 • a) - 1-6. hónapban: az önkormányzat által megkötött helyiségbérleti szerződések szerinti havi átlag helyiségbér háromszorosa;
 • b) - 7. hónaptól: a havi átlag helyiségbér ötszöröse.”

17. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lakásnyilvántartás tartalmazza:

 • a) - a lakás alapterületét, szoba és egyéb helyiség számát, komfortfokozatát, társasház tulajdon esetén a közös tulajdoni hányadot,
 • b) - a bérlő és befogadott, illetve befogadni engedett személyek nevét,
 • c) - a bérleti jogviszony tartamát,
 • d) - a lakásbérbeadás módját,
 • e) - esetlegesen tartási szerződés esetén annak megjelölését.”

18. § Hatályát veszti Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet

 • a) 26. §-a,
 • b) 55. § (2) bekezdése.

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.