Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 03 - 2021. 05. 03

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2) bekezdésében és a 2. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el:

1. § A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi feltételeket, melyek bármelyikének bérlő általi megsértése - az eredménytelen bérbeadói írásos felszólítást követően - a bérleti szerződés - cserebérlemény felajánlása nélküli - bérbeadó általi felmondása alapjául szolgál:

 • a) a bérlő a bérleti és közműdíjakat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg,
 • b) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletével ellentétes magatartást tanúsítanak,
 • c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,
 • d) a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, vagy két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,
 • e) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.”

2. § A Rendelet 2. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Képviselő-testület egyedi döntésével a 17. § (3) bekezdésében, a 21. § (2) bekezdésében, a 22. § (2) bekezdés h) pontjában és a bérleti szerződésekben meghatározott emeléstől vagy annak mértékétől a bérlők számára kedvezőbb módon, meghatározott időszakra vonatkozóan eltérhet.”

3. § A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A polgármester dönt lakás bérbeadásáról az alábbi esetekben:

 • a) e rendelet 7. §-a szerinti ideiglenes elhelyezés,
 • b) e rendelet 8. §-a szerinti lakásbérleti jogviszony folytatása,
 • c) e rendelet 9. §-a szerinti lakásban visszamaradt személy elhelyezése,
 • d) e rendelet 10. §-a szerinti bérleti szerződés cserelakás felajánlásával történő felmondása,
 • e) e rendelet 12. §-a szerinti lakáscsere

esetében.”

4. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bérlő a polgármester írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be lakásába testvérét, nem befogadott gyerekétől származó unokáját, élettársát, ha a befogadást követően az egy főre jutó lakószoba alapterület 6 m2-nél nem lesz kisebb.”

5. § A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérleti szerződést jogutódként folytathatja:

 • a) a tevékenységet folytató bérlő halála esetén a vállalkozó özvegye, örököse,
 • b) a bérlő által alapított vagy átalakulással létrejött gazdasági társaság, szövetkezet,
 • c) a vállalkozási tevékenységhez nem kötött tevékenységnél a 13. § (1) bekezdés szerinti személyek.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 13:00 órakor lép hatályba.