Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 06. 16

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület tagjait - a polgármestert és az alpolgármestert kivéve - tiszteletdíjként havonta a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap háromszoros szorzatának megfelelő alapdíj bruttó összegként (a továbbiakban: alapdíj) illeti meg. A képviselő-testület tagját a képviselő-testület tárgyhavi rendes üléséről történő távolmaradás esetén a tárgyhónapra járó tiszteletdíj a megtartott üléseken való részvétel arányában illeti meg, kivéve, ha önkormányzati érdekből, a polgármester megbízásából van távol.”

2. § E rendelet hatálybalépésével az SzMSz 13. § (3) és (7) bekezdése újra alkalmazandó.

3. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.