Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

Hatályos: 2022. 03. 03

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

2022.03.03.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés j) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sorkifalud Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra,

b) pénzügyi eszközökre,

c) vagyoni értékű jogokra,

d) az önkormányzatot megillető társasági részesedésekre.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete, valamint azok elidegenítése esetén az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

2. Az önkormányzat vagyona

2. § (1) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen törzsvagyon elemeit és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elemeit a 2. melléklet1 tartalmazza.

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonának elemeit a 3. melléklet rögzíti.

3. A rendelkezési jog gyakorlása

3. § A képviselő-testület a vagyon hasznosítása érdekében az önkormányzat többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre vagy költségvetési szervet alapíthat, továbbá a hasznosítás jogát időlegesen, szerződéssel másnak átengedheti.

4. § Az ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházására 300.000 Ft egyedi értékhatárig kerülhet sor.

5. § (1) Ingatlanok értékesítése esetén – jogszabályban meghatározott egyéb feltételek mellett – hivatalos értékbecslést kell készíttetni. Az értékbecslés díjával a vételárat meg kell emelni.

(2) Az 1.000.000 Ft értékhatár feletti és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése szerinti értékhatárt el nem érő vagyont hasznosítani vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt el nem érő vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak pályáztatás útján a rendelet 10. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(3) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése szerinti értékhatárt meghaladó vagyont hasznosítani vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti értékhatárt el nem érő vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak versenyeztetés útján a rendelet 9. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

6. § (1) Önkormányzati vagyon elidegenítése, illetve hasznosítása esetén átutalástól eltérő fizetési mód csak a képviselő-testület ilyen tartalmú döntése esetén lehetséges. A vételár kiegyenlítéséig a tulajdonjogot az önkormányzat fenntartja magának.

(2) Részletfizetést vagy fizetési halasztást a képviselő-testület – rendkívül indokolt esetben, különösen kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében értékesített, hasznosított vagyon esetén – engedélyezhet.

7. § Önkormányzati követelésről egészben vagy részben lemondani csak az alábbi esetekben lehet:

a) csőd- vagy felszámolási eljárás esetén,

b) bíróság által jóváhagyott egyezség keretében,

c) ha a követelés a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg és a követelés további érvényesítésére – igazoltan – nincs lehetőség,

d) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,

e) ha a követelés kötelezettje nem lelhető fel, s ez okirattal hitelt érdemlően bizonyítható,

f) önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet részére.

4. Az önkormányzat költségvetési szervei használatában lévő vagyon

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a képviselő-testület a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei jogosultak és kötelesek a használatukba adott vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a vagyon rendeltetésszerű használatáért és gazdaságos működtetéséért.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a használatukban lévő, átmenetileg vagy tartósan kihasználatlan ingó és ingatlan vagyontárgyakat az alapfeladataik ellátásának veszélyeztetése nélkül – a képviselő-testület hozzájárulásával – hasznosíthatják.

5. A versenyeztetésre vonatkozó szabályok

9. § (1) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény szerinti értékhatárt meghaladó vagyont hasznosítása vagy tulajdonjogát átruházása esetén versenyeztetés lebonyolítására kerül sor. Az önkormányzat

a) a versenyeztetési felhívást a honlapján legalább tizenöt napra közzéteszi;

b) a versenyeztetés lebonyolításának rendjét, a részvétel feltételeit és az ott alkalmazott ügymenetet az önkormányzat a versenyeztetési felhívásban rögzíti.

(2) A versenyeztetési felhívás a következőket tartalmazza:

a) a versenyeztetés helyét, idejét,

b) a kikiáltási árat, az induló bérleti vagy használati díjat,

c) a versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértékét,

d) a meghirdetett vagyontárgy adatait,

e) a hasznosítás idejét,

f) a szerződéskötés helyét,

g) a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit.

(3) A versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat. A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e) Érvénytelen versenyeztetés után 15 napon belül a versenyeztetési felhívást újból közzé kell tenni, s az eljárást meg kell ismételni az a) – d) pontokban meghatározottak szerint.

f) Ismételten eredménytelen versenyeztetés esetén – jogszabály által kötelezően előírt versenyeztetés kivételével – a vagyon újabb versenyeztetés tartása nélkül hasznosítható, ez esetben az ellenérték nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Amennyiben jogszabály versenyeztetés tartását teszi kötelezővé, úgy a versenyeztetési felhívást ismételten ki kell írni.

g) A versenyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

ga) a versenyeztetés helyét, idejét,

gb) a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

gc) a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

gd) az induló licit mértékét,

ge) a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

gf) a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

gg) a megjelentek aláírását,

gh) a jelenléti ívet.

h) Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést neki felróható okból az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetési felhívás eredménytelenné válik, s ebben az esetben az e) és f) pontok szerint kell eljárni.

6. A pályázatra vonatkozó szabályok

10. § (1) Az 1.000.000 Ft értékhatár feletti és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény szerinti értékhatárt el nem érő vagyon hasznosítása vagy tulajdonjogának átruházása esetén pályázat lebonyolítására kerül sor. A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján legalább tizenöt napra közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívásra a 9. § (2), (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell különösen

aa) a pályázatok bontásának helyét, idejét,

ab) a kikiáltási árat, induló bérleti vagy használati díjat vagy vételárat jelezve, hogy az ez alatti ajánlatok érvénytelenek,

ac) a hasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatait, műszaki állapotát, beépíthetőség esetén a beépítés feltételeit,

ad) óvadék kikötése esetén annak összegét, valamint az óvadék be- és visszafizetésének, illetve beszámításának rendjét,

ae) a szerződéskötéssel kapcsolatos határidőt,

af) a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit.

b) A pályázatok bontását a polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester) vezeti, aki felelős a pályázat szabályainak megtartásáért. A bontáson a pályázók vagy meghatalmazottjuk jelen lehetnek. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

c) A polgármester a pályázatok elbírálása érdekében ellenőrzi, hogy

ca) a pályázatok beérkezése határidőben történt-e,

cb) a beérkezett pályázatok a pályázati felhívásnak megfelelnek-e,

cc) a kikötött óvadék befizetése határidőre megtörtént-e.

d) Az a pályázó jogosult a pályázat elnyerésére, aki a pályázati felhívás feltételeinek megfelelt és a kikötött induló árhoz vagy díjhoz képest a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben több azonos legmagasabb ajánlat érkezett, akkor az ezen ajánlatot tevő érintetteket tíz napon belüli időpontra meg kell hívni és a 9. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

e) Ha a pályázati felhívásra nem érkezik ajánlat, akkor a képviselő-testület a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

7. Felajánlott vagyon elfogadása

11. § Ha vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, azt a képviselő-testület elfogadhatja, feltéve, hogy az önkormányzat képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

8. A vagyon nyilvántartása

12. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról nyilvántartást kell vezetni. A vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartását a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.

9. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Forgalomképtelen törzsvagyon

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (m2)

Tulajdoni hányad%

1.

/ / /

Vízhálózat

NÉVTELEN

100

2.

7/ / /

Közút

NÉVTELEN

1507

100

3.

28/ 1/ /

Közterület

PETŐFI

7902

100

4.

28/ 3/ /

Közterület

PETŐFI

324

100

5.

42/ / /

Közút

NÉVTELEN

481

100

6.

57/ / /

árok

NÉVTELEN

712

100

7.

77/ / /

Közterület

Dózsa György utca

5740

100

8.

108/ / /

Közterület

József Attila utca

4631

100

9.

109/ 1/ /

Temető

Vasút utca

1504

100

10.

117/ / /

Közterület

Sur vezér utca

1445

100

11.

142/ / /

Közterület

BEM

2428

100

12.

145/ 1/ /

Közterület

Vasút utca

7399

100

13.

151/ 1/ /

Közpark

NÉVTELEN

301

100

14.

151/ 2/ /

Közterület

PETŐFI

6601

100

15.

164/ 1/ /

Járda

Vasút utca

496

100

16.

181/ / /

Közút

NÉVTELEN

605

100

17.

182/ 8/ /

Közút

NÉVTELEN

1045

100

18.

182/ 9/ /

árok

NÉVTELEN

181

100

19.

210/ / /

Közterület

Sport utca

2525

100

20.

224/ / /

Közút

NÉVTELEN

812

100

21.

225/ / /

árok

NÉVTELEN

665

100

22.

226/ / /

Közút

NÉVTELEN

201

100

23.

227/ / /

árok

NÉVTELEN

270

100

24.

228/ / /

Közút

NÉVTELEN

2023

100

25.

236/ 10/ /

Árok

NÉVTELEN

331

100

26.

236/ 11/ /

Töltés

NÉVTELEN

476

100

27.

247/ 2/ /

Magánút

NÉVTELEN

741

33,3

28.

295/ / /

Közpark

NÉVTELEN

606

100

29.

297/ / /

Közút

NÉVTELEN

1140

100

30.

298/ / /

Közpark

KOSSUTH

719

100

31.

302/ 2/ /

Szennyvízátemelő telephely

NÉVTELEN

308

100

32.

308/ 2/ /

Közpark

KOSSUTH

4359

100

33.

308/ 3/ /

Közpark

KOSSUTH

3357

100

34.

308/ 4/ /

Járda

KOSSUTH

1434

100

35.

311/ / /

Közpark

KOSSUTH

410

100

36.

436/ 3/ /

Közpark

JÓKAI

5925

100

37.

436/ 4/ /

Szennyvízátemelő telephely

NÉVTELEN

105

100

38.

438/ / /

Közterület

JÓKAI

2878

100

39.

449/ / /

Közpark

JÓKAI

210

100

40.

454/ / /

Közterület

JÓKAI

5877

100

41.

464/ / /

Közterület

JÓKAI

2050

100

42.

477/ / /

Közterület

JÓKAI

1853

100

43.

482/ / /

Közterület

JÓKAI

6801

100

44.

483/ / /

Közút

NÉVTELEN

4287

100

45.

492/ 1/ /

Közút

NÉVTELEN

873

100

46.

495/ / /

Közút

NÉVTELEN

613

100

47.

512/ / /

Közút

NÉVTELEN

2712

100

48.

02/ / /

Töltés

NINCS

65436

100

49.

06/ / /

árok

NINCS

1588

100

50.

013/ 1/ /

Közút

NINCS

421

100

51.

019/ / /

Közút

NINCS

444

100

52.

021/ 2/ /

Közút

NÉVTELEN

915

100

53.

025/ / /

Közút

NINCS

581

100

54.

027/ / /

Közút

NINCS

1764

100

55.

033/ 5/ /

Közút

NÉVTELEN

632

100

56.

038/ / /

Temető

NINCS

2646

100

57.

042/ / /

árok

NINCS

6254

100

58.

045/ 12/ /

Közút

NÉVTELEN

2010

100

59.

046/ / /

Közút

NINCS

3020

100

60.

049/ 1/ /

Vízmű

NÉVTELEN

1033

0,5

61.

050/ / /

árok

NINCS

4350

100

62.

063/ / /

Közút

NINCS

32156

100

63.

066/ 2/ /

Vízmű területe

NÉVTELEN

393

100

64.

073/ / /

árok

NINCS

1069

100

65.

074/ 3/ /

Temető

NINCS

2722

100

66.

076/ / /

Közút

NINCS

14097

100

67.

078/ 1/ /

árok

NINCS

4641

100

68.

078/ 2/ /

Közút

NINCS

472

100

69.

084/ / /

Közút

NINCS

26383

100

70.

085/ 10/ /

Közút

NÉVTELEN

3810

100

71.

087/ / /

Közút

NINCS

16279

100

72.

095/ / /

árok

NINCS

6239

100

73.

0119/ / /

Közút

NINCS

31152

100

74.

0124/ / /

Közút

NINCS

3167

100

75.

0130/ / /

árok

NINCS

1359

100

76.

0133/ 3/ /

Közút

NINCS

1886

100

77.

0138/ / /

árok

NINCS

906

100

78.

0140/ / /

Közút

NINCS

2982

100

79.

0174/ 11/

Közút

NINCS

928

100

80.

0175/ / /

árok

NINCS

1006

100

81.

0177/ 1/ /

Közút

NINCS

2510

100

82.

0177/ 3/ /

Közút

NINCS

594

100

83.

0183/ 3/ /

Közút

NINCS

1929

100

84.

0189/ 35/ /

Közút

NÉVTELEN

589

100

85.

0189/37/

árok

NINCS

171

100

85.

0190/ 1/ /

árok

NINCS

383

100

86.

0196/ 2/ /

árok

NINCS

1217

100

87.

0200/ / /

árok

NINCS

92

100

88.

0202/ / /

Töltés

NINCS

4846

100

89.

0204/ 2/ /

Töltés

NINCS

373

100

90.

0206/ / /

Közút

NINCS

882

100

91.

0211/ / /

árok

NINCS

724

100

92.

0212/ 27/ /

Közút

NINCS

5706

100

93.

0217/ 1/ /

Közút

NINCS

2440

100

94.

0218/ / /

árok

NINCS

2485

100

95.

0226/ 16/ /

Közút

NÉVTELEN

1642

100

96.

0229/ 7/ /

Közút

NÉVTELEN

778

100

97.

0236/ / /

Temető

NINCS

1544

100

98.

0237/ / /

Közút és árok

NINCS

15301

100

99.

0250/ / /

Közút

NINCS

6152

100

100.

0257/ 5/ /

árok

NINCS

2100

100

101.

0259/ / /

Közút

NINCS

3214

100

102.

0263/ 13/ /

Közút

NÉVTELEN

1700

100

103.

0264/ / /

árok

NINCS

2991

100

104.

0288/ / /

árok

NINCS

1336

100

105.

0291/ / /

árok

NINCS

3293

100

106.

0293/ / /

Temető

NINCS

1841

100

107.

0303/ / /

árok

NINCS

12659

100

108.

0341/ / /

Közút

NINCS

15843

100

2. melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyon

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (m2)

Tulajdoni hányad%

1.

1/ / /

Községháza

KOSSUTH 30.

2378

68

2.

28/ 4/ /

Kápolna

PETŐFI

21

100

3.

231/ / /

óvoda

PETŐFI 11

9421

100

4.

239/ 1/ /

Tűzoltóság

KOSSUTH 93

3561

100

5.

253/ 1/ /

általános iskola

KOSSUTH 75

13077

46

6.

253/ 3/ /

Orvosi rendelő

KOSSUTH 73

4273

64

7.

402/ / /

Kultúrház

JÓKAI

1436

100

8.

453/ / /

Tűzoltóság

JÓKAI

59

100

9.

/ / /

Szennyvízcsatorna

NÉVTELEN

100

10.

247/ 1/A/ 3

Lakóház, udvar - társasház

KOSSUTH 79/B

4623

30

11.

247/ 5/ /

Beépítetlen terület

NÉVTELEN

509

30

12.

0191/ 3/ /

Gyep

NÉVTELEN

1194

100

3. melléklet

Forgalomképes (üzleti) vagyon

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (m2)

Tulajdoni hányad%

1.

27/ 2/ /

Beépítetlen terület

KOSSUTH

2455

100

2.

102/ / /

Beépítetlen terület

József Attila utca

50

100

3.

239/ 2/ /

Beépítetlen terület

KOSSUTH

884

100

4.

253/ 4/ /

Beépítetlen terület

KOSSUTH

4386

100

5.

253/ 5/ /

Beépítetlen terület

KOSSUTH

299

100

6.

302/ 1/ /

Mocsár

KOSSUTH

11026

100

7.

309/ / /

Mocsár

KOSSUTH

4058

100

8.

312/ / /

Lakóház, udvar

KOSSUTH 6.

498

100

9.

403/ / /

Beépítetlen terület

JÓKAI

220

100

10.

408/ / /

Beépítetlen terület

JÓKAI

4257

12,5

11.

416/ / /

Beépítetlen terület

JÓKAI

2238

100

12.

436/ 1/ /

Beépítetlen terület

NINCS

301

100

13.

074/ 7/ /

Szántó

NINCS

5257

100

14.

079/ 1/ /

Szántó

NINCS

37352

100

15.

079/ 8/ /

Szántó

NINCS

2325

100

16.

0105/ / /

Gyep (rét)

NINCS

2360

100

17.

0131/ 9/ /

Szántó

NINCS

5615

100

18.

0244/ 11/ /

Vízállás

NINCS

3363

100

19.

0244/ 14/ /

Szántó

NÉVTELEN

144

100

1

Módosította az 5/2022. (III.2.) ör. 1.§-a Hatályos: 2022.03.03.