Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 22 - 2022. 02. 22

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2021. január 01.- 2021. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat költségvetési bevételét 64 216 807 Ft-tal, költségvetési kiadását 110 115 303 Ft-tal, finanszírozási bevételét 45 898 496 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését a testület 1 485 819 663 Ft költségvetési bevétellel, 1 834 950 511 Ft költségvetési kiadással, 349 130 848 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 200 427 577 Ft működési (hiány), 148 703 271 Ft felhalmozási (hiány), 384 357 091 Ft finanszírozási bevétellel, 35 226 243 Ft finanszírozási kiadással, 349 130 848 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 1870 176 754 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A módosított bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A testület a hiány finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, illetve hosszúlejáratú beruházási hitel felvételét rendeli el.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § [ A költségvetés részletezése]

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1 - 9.6. mellékletek tartalmazzák.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 7.000.000 Ft általános, 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. tájékoztató táblaja helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 22-én lép hatályba.