Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(II.15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Általános indokolás

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szakmár Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotta meg a helyi rendeletet. A rendelet megalkotása nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt azon körbe, melyek esetében a törvény a rendelet elfogadását veszélyhelyzetben korlátozza. A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni. A polgármesternek szükséges volt a veszélyhelyzetben ezt a döntést meghoznia, az arányosság követelményének figyelembevételével. A döntés elmaradása esetén fennállt volna annak a veszélye, hogy elfogadott költségvetés nélkül a veszélyhelyzeti intézkedések nem tehetőek meg, nem állna rendelkezésre előirányzat, a kötelezettségvállalások nem ellenjegyezhetőek, nem lenne személyi juttatás, dologi juttatás, mely a rendkívüli helyzetben a szükséges döntések meghozatalát lehetetlenné tenné.

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása rendjéről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése, valamint 25. § (1) bekezdése rendelkezései alapján a helyi önkormányzatoknak a 2021. évi költségvetést 2021. március 15. napjáig kell elfogadni. Az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében a polgármester – a veszélyhelyzet kihirdetését követően – gyakorolja a képviselő-testület hatásköreit. A veszélyhelyzetre való tekintettel a károk megelőzése, a szükségesség, valamint a veszélyhelyzetben szükséges önkormányzati feladatok ellátása volt a három fő ok, amelyre tekintettel elfogadta a képviselő-testület nevében a 2021. évi költségvetésre vonatkozó rendeletet. A költségvetési rendelethez kapcsolódó kötelezettségek elmulasztása esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a a következőképpen rendelkezik: Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. Az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Részletes indokolás

Az 1–23. §-hoz

Bevezető rendelkezés: A bevezető rendelkezésben megfogalmazott jogszabályi felhatalmazások tették lehetővé, hogy a polgármester a veszélyhelyzetben meghozza a szükséges döntést a rendelet elfogadását érintően.

1. §-hoz: Általános rendelkezések fejezetcím alatt a veszélyhelyzetben meghozott rendelet hatályát határozza meg.

2. §-hoz: A költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről rendelkezik. Rögzíti a kiadási főösszeget, a bevételi főösszeget.

3. §-hoz: A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait részletezi, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletek szükségességéről rendelkezik.

4-5. §-hoz: A költségvetés hiányát és a költségvetési hiány finanszírozásának módját határozza meg.

6. §-hoz: A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásának módjáról rendelkezik.

7. § -hoz: Létszámelőirányzatot határozza meg.

8-13. § -hoz: Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti kimutatásokról rendelkezik, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet értékét határozza meg.

14. §-hoz: Általános végrehajtási szabályokat határoz meg.

15-18. §-hoz: A bevételi és kiadási előirányzatok megváltoztathatóságáról és felhasználásáról rendelkezik, valamint felhatalmazást kap a polgármester az önkormányzati tartalék terhére történő kötelezettségvállalásra illetve veszélyhelyzetben 2.000.000,- Ft összegig történő intézkedésre.

19. § -hoz: Az önkormányzat maradványának igénybevételének jóváhagyásáról rendelkezik.

20-21. § -hoz: A beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos döntéshozatal rendjét határozza meg.

22. § A létszám és bérgazdálkodás szabályai fejezeten belül a személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. A Szakmári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan 46.380,-forintban állapítja meg az illetményalapot. és rögzíti a cafetéria juttatás éves keretét.

23. §-hoz: A záró rendelkezések fejezetcím alatt a hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmazza.