Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közművelődésről szóló 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 06

a közművelődésről szóló 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete a megalkotása óta még nem került módosításra.

A jelenlegi rendelet módosítással mindössze annyi változtatásra kerülne sor, hogy a már meglévő kettő közösségi színtér mellé kijelölésre kerül a Közösségi ház is, mint új közösségi színtér.

A fentieken kívül módosításra kerülne az Interaktív Méhészeti Kiállítás és a Berzsenyi Dániel Emlékház nyitva tartása is, mivel a téli időszakban elegendő a rövidebb nyitva tartás idő.

Az önkormányzati rendelet további részei változatlan formában maradnának továbbra is hatályban.

A fentiekre való tekintettel elkészítésre került a közművelődésről szóló 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezete.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a szabadidő magasabb minőségi szinten történő eltöltésének lehetősége, a fiatal generáció helyben tartásához való hozzájárulás.

- gazdasági, költségvetési hatása: minimálisa, de emelkedhet a bérleti díjból származó bevétel.

- környezeti, egészségi következménye: prevenciós programok szervezésének lehetősége, társas kapcsolatok elősegítése az új színtér által, sport programok rendezése (pl.: darts klub).

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális adminisztratív teher jelentkezik.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: felújítás esetén a pályázat benyújtásakor a pályázati kiírásnak megfelelően ki kell jelölni az új közösségi színteret. A pályázat benyújtásakor csatolni kell az önkormányzat közművelődésről szóló rendeletét is.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést tartalmaz, harmadik közösségi színtérként meghatározásra kerül a Közösségi ház.

A 2. §-hoz

Az 1. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.