Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendeletének indokolása

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 10

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Általános indokolás

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró polgármesterként az Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

1. Általános indoklás

Az Országgyűlés megalkotta a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró polgármesterként az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, és az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében a szükségesség és arányosság elveinek figyelembe vételével az alábbiakban ismertetett bevételi és kiadási előirányzatok meghatározásával fogadtam el Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetését.

A 2021. évi költségvetési rendelet az előző évekhez hasonlóan korrigált bázis szemlélet megtartásával, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester által korábban hozott döntések, vállalt kötelezettségek, és a benyújtott pályázatok figyelembe vételével készült.

A költségvetési rendelet szerkezeti felépítését, valamint a kötelező tartalmi elemeket a következő jogszabályok rögzítik:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr);

2. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény;

3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény;

4. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;

5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

6. A 15/2019. (XII.17.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről.

A költségvetési rendelet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kormányzati funkciónként, rovatrend szerinti megbontásban tartalmazza a 2021. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézmények szerinti megbontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat.

A költségvetési rendelet mellékletét képező, számszaki adatokat tartalmazó táblázatok szerkezeti felépítése ennek megfelelően került kialakításra.

A számviteli adatszolgáltatási követelmények aktuális előírásainak figyelembe vételével a 2021. évi rendelet előirányzatait Ft-ban határoztuk meg.

A rendelet szerinti költségvetési főösszeg 1.808.133.897 Ft, amely hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között szerepel a 2020. év decemberében megelőlegezett, a Magyar Államkincstár által folyósított központi költségvetési támogatás 2021. január havi finanszírozás megelőlegezésére átutalt összege 11.612.519 Ft összeggel.

A költségvetési rendeletben a 2020. évi maradványból 314.237.592 Ft összeg szerepel, amely a zárszámadás elfogadását követően, a 2021. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása alkalmával épül be teljes és pontos összeggel a költségvetésbe.

2. Az Önkormányzat költségvetése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az Áht. alapján az önkormányzat bevételeit képezik a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adó bevételek, a pályázati támogatások, továbbá a vagyongazdálkodás bevételei.

2.1. Központi költségvetésből származó támogatások

Az önkormányzat központi költségvetési bevételeit a 2013. évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszer keretében kapja, amely az alábbi jogcímeken biztosítja a támogatásokat a kötelezően ellátandó feladatokhoz:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok

Szociális feladatok

Kulturális feladatok támogatása.

A központi költségvetésből származó bevételek összege a rendeletben a Magyar Államkincstár által az önkormányzat rendelkezésére bocsátott értesítő alapján került megtervezésre.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatás összege az előző évhez képest összességében 11,98%-kal növekedett.

A jogcímeket tételesen megvizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi évhez képest a változás az alábbiakra vezethető vissza:

Az Önkormányzati Hivatal működésének támogatására az előző évhez képest 28.181.311 Ft-tal több támogatást kap az önkormányzat, ami egyrészt a hivatal működési támogatás fajlagos összegének növekedéséből adódik, másrészt „Egyéb önkormányzati feladatok támogatása” jogcímen is kap az önkormányzat normatívát, ami az előző évben 0 Ft volt. A település-üzemeltetési feladatok ellátásához az önkormányzat az előző évihez képest 3.700.311 Ft-tal több támogatást kap.

Az óvoda működtetésére 3.367.250 Ft-tal kap több támogatást az önkormányzat, ami a pedagógus bértámogatás növekedésének köszönhető.

A gyermekétkeztetés támogatása 11.917.718- Ft-tal csökkent, melynek indoka, hogy a normatíva igénylés során az előző évben étkezők számát kell alapul venni, és a tavalyi évben a Covid-19 vírus miatt, a közétkezők száma jelentősen csökkent. A májusi normatíva pótigénylésnél az első negyedéves adatok alapján lehetőség lesz az adagszámok növelésére, így plusz normatív támogatás igénylésére.

A szociális feladatok ellátására biztosított feladatfinanszírozási támogatás az előző évihez képest összességében 7.294.380 Ft-tal emelkedett. A részösszegeket megvizsgálva megállapítható, hogy a falugondnoki tevékenységre plusz 4.479.000 Ft finanszírozást kapott az önkormányzat, továbbá a helyi önkormányzati szociális rendelet alapján biztosított támogatási források az előző évhez képest 1.659.740 Ft-tal emelkedtek, és a szakosított szociális ellátásokra fordítható összegek is kisebb mértékben emelkedést mutatnak az előző évhez képest.

A közművelődési támogatás tekintetében a támogatás fajlagos mutatójának összege a költségvetési törvény alapján kétszeresére nőtt, ezért emelkedett a támogatás összege 4.135.967 Ft-ra.

Az alábbi táblázatban jogcímenként összesítettük a 2021. évre járó feladatfinanszírozási támogatásokat, összehasonlítva a tavalyi évi adatokkal.

Jogcím

2020. évi eredeti - Ft

2021. évi eredeti - Ft

Változás 2021/2020 %

A helyi önkormányzatok működési általános támogatása

75 360 704

103 542 015

137,40%

települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

102 981 600

106 348 850

103,27%

Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás

22 009 860

29 304 240

133,14%

Gyermekétkeztetés támogatása

53 403 975

41 486 257

77,68%

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

5 470 623

9 606 590

175,60%

Összesen

259 226 762

290 287 952

111,98%

2.2. Adóbevételek

Az önkormányzati saját bevételek között meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi adók.

Az alábbi táblázat a 2021. évre a helyi adókból tervezett bevételeket tartalmazza adónemenkénti bontásban. A tervezés során figyelembe vettük a jogszabályi változásokat, mely alapján gépjárműadó bevétel nem tervezhető, és ettől az évtől kezdve az adó beszedése már nem a helyi adóhatóság feladata.

Továbbá figyelembe vettük a helyi iparűzési adó tekintetében a 639/2020. (XII.22.) és a 239/2020. (XII.22.) Kormányrendeletet, mely szerint az adóelőleg összege 50%-kal csökkenhet, és a 2021. adóévre az iparűzési adó mértéke egységesen 1% - a helyi rendelettől eltérően (1,6%), ez utóbbi az adóbevétel szempontjából a 2022. évet érinti. A Kormány döntése értelmében a kieső iparűzési adó összegét az adóbevételnek összegével megegyező összegben a központi költségvetés támogatja. A 4/2021. (I. 14.) Korm. rendeletben foglalt Kormánydöntést figyelembe véve az iparűzési adó tervezett összege két soron került megtervezésre, az adózóktól származó bevételnél 65.000.000 Ft-tal terveztünk, és ezzel az összeggel megegyezően, szintén 65.000.000 Ft-ot terveztünk állami támogatásként. Az állam a támogatást két összegben fogja folyósítani, 2021. júniusban és 2021. októberben.

Az építményadó és telekadó tekintetében figyelembe vettük az előző évi és a várható teljesítéseket, valamint az előírt adó összegét, és az adótárgyak számát.

Adónem

2020. évi terv Ft

2021. évi terv Ft

iparűzési adó

155 000 000

65 000 000

telekadó

40 000 000

59 000 000

építményadó

30 000 000

41 000 000

idegenforgalmi adó

3 000 000

1 000 000

talajterhelési díj

500 000

0

összesen

228 500 000

166 000 000

Az önkormányzati adóhatóság alapvető célkitűzése – valamennyi adónemet érintően - a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazása.

2.3. Pályázatok

A pályázatok tervezése során figyelembe vettük a nyertes, és már a 2020. évben megkezdett beruházásokat, valamint a támogatásként megítélt pályázatokat, melyek beruházásai a 2021. évben kezdődnek el.

A 2020. évben pénzforgalmilag teljesült pályázati bevételek felhalmozási maradványként kerültek a költségvetési rendeletbe beépítésre, ilyen a Kossuth L. u. 19. szám alatti ingatlan megvásárlása, bontása és környezetének kialakítása, valamit az önkormányzati kerékpár út építése.

A 2021. évben várható támogatások összege, a felhalmozási célú támogatások soron (B2 rovaton) került megtervezésre, melyre a támogatói döntés már megérkezett, ilyen az orvosi rendelő felújítása, és a bölcsődei férőhelyek bővítése, pályázati úton elnyert támogatás.

A pályázatok részletes bemutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza. A táblázatban pályázatonként bemutatásra kerültek a pályázatok bevételei és kiadásai. A pályázatok költségvetésre gyakorolt hatása az, hogy a bevételi főösszeget 795.928.542 Ft-tal, a kiadási oldalt pedig 875.939.877 Ft-tal emeli meg. A bevételi és kiadási oldalon az eltérés abból adódik, hogy az önkormányzat az orvosi rendelő felújításához 80.000.000 Ft önrészt biztosít.

2.4 Felhalmozási célú bevétel

Felhalmozási célú bevételként 60.000.000 Ft értékben ingatlanok értékesítése került betervezésre.

1.

1. Tartalék

A Tartalék előirányzatok között 10.000.000 Ft összegben szerepel az általános tartalék, 125.000.000 Ft a tervezett Sportcsarnok létesítésének önrésze, 5.000.000,-Ft összegben pályázati önrészre képeztünk tartalékot.

2.5. Működési és felhalmozási célú kiadások

Működési kiadásként szerepelnek a költségvetésben az önkormányzat személyi és dologi kiadásai. A személyi kiadás soron 9 fő személyi juttatása került betervezésre. 4 fő részére nettó 200.000 Ft, 1 fő részére nettó 300.000 Ft béren kívüli juttatás (cafetéria) került megállapításra.

A dologi kiadások tartalmazzák a közvilágítást, valamint a közüzemi díjakat és az önkormányzat szerződés állomány 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalásainak összegét, továbbá a települési támogatásként kifizetett segélyek összegét 6.000.000 Ft összegben. A karbantartási soron 50.393.700 Ft + áfa került megtervezésre útkarbantartás céljára.

A Támogatásként tervezett összegek a 12. és a 13. mellékletben kerültek bemutatásra támogatási jogcímenként, melyre összesen 22.050.000 Ft-ot terveztünk.

Az önkormányzat adóerőképessége alapján 13.590.298 Ft szolidalitási adófizetési kötelezettsége keletkezett, amit a Magyar Államkincstár részére kell megfizetni.

A felhalmozási kiadások kormányzati funkció és rovatrend besorolás szerint a 7. számú mellékletben kerülnek részletesen bemutatásra, a pályázatokon kívül 9.448.819,-Ft + áfa összeget terveztünk gyalogátkelőhelyek kialakítására, és 22.832.440 Ft + áfa összeget járda felújításra.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), így az utak karbantartása, járdák felújítása, és a gyalogátkelőhelyek kialakítása kötelező önkormányzati feladat, a közlekedés biztonságáról való gondoskodás minden település kiemelt érdeke.

A fent bemutatott felhalmozási kiadások tervezésének, és a munkák – beruházások és karbantartások – ez évi megvalósításának indoka az építőipari kapacitások mielőbbi lekötése annak érdekében, hogy a folyamatosan és jelentősen növekedő építőanyag árak, és munkadíjak minél kevésbé emeljék a település fejlődését szolgáló építési munkákra kifizetendő összeget.

1. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

1.

1. Bevételek

A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai az Etyek Nagyközség Önkormányzat által fenntartott intézményektől elkülönítve, az 5., 6., 7., számú mellékletekben kerültek bemutatásra.

A jogszabályi előírás alapján a Polgármesteri Hivatalnál saját bevételként 2021. évre összesen 5.000.000 Ft működési bevételt terveztünk, amely nem tartalmazza az Önkormányzat által a Hivatal működéséhez biztosított finanszírozás összegét. A Hivatal működésének biztosításához a 2021. évi költségvetésben az Önkormányzat 135.286.192 Ft összegű forrást nyújt, mely tartalmazza a központi költségvetésből származó működési támogatást is.

A Hivatal saját bevételei között hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevétel, és bérleti díj kiadások kerültek kimutatásra.

1.

1. Kiadások

A Polgármesteri Hivatal kiadásaiként kerültek tervezésre a Hivatal köztisztviselőinek személyi juttatásai. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a költségvetés készítésének időpontjában 16 fő.

Az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 19/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet szerint a köztisztviselői illetményalap 2021. évre 52.000 forint, a Hivatal személyi juttatása összegének meghatározása ennek figyelembe vételével történt. Cafeteria juttatásként nettó 300.000 Ft került meghatározásra.

A felhalmozási kiadások között a Hivatal működéséhez szükséges ügyviteli, számítástechnikai eszközök, valamint a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket terveztük meg 2.730.500 Ft összegben.

1. Intézmények költségvetése

Az Önkormányzat irányítása alatt álló Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény, és a Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési előirányzatai a költségvetési egyeztető tárgyalásokon kerültek kialakításra, az erről készült jegyzőkönyvek az általános indokolás mellékletét képezik.

Az intézményi kiadási és bevételi adatokat a rendelet 8., 9., és 10., számú mellékletei tartalmazzák. Az intézményi felhalmozási kiadásokat a rendelet 11. számú mellékletében mutatjuk be.

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) tervezett összes kiadása 299.445.478 Ft.

Az intézmények finanszírozásához központi költségvetési forrásból 180.745.697 Ft feladatfinanszírozási bevételt kap az Önkormányzat, az intézményi saját bevételek tervezett összege 24.166.470 Ft.

Az önkormányzat az intézmények kötelező feladatainak ellátásához 94.533.311 Ft fenntartói kiegészítést biztosít, melynek intézményenkénti részletezését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat a személyi juttatások soron a munkaerő megtartása és az álláshelyek betöltése érdekében a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény részére 4.000.000 Ft + járulék munkáltatói döntésen alapuló, illetve határozott idejű keresetkiegészítés keretösszeget biztosít. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda részére 1.020.000 Ft + járulék munkáltatói döntésen alapuló, illetve határozott idejű keresetkiegészítés keretösszeg került megállapításra. Az óvoda tekintetében nem az óvodapedagógusok keresetét szükséges kiegészíteni, hanem a garantált bérminimumon foglalkoztatott konyhai alkalmazottak, és az óvodai nevelést segítők (dajkák) illetményét. Az illetményeket mindkét intézményben a 4 %-kal emelt garantált bérminimum alapján terveztük.

A szociális ágazatban dolgozók részére megállapított szociális ágazati pótlék a ledolgozott napok arányában kerül megállapításra. A szociális ágazati pótlék pontos összege csak a Magyar Államkincstár által elkészített havi bérszámfejtéseket követően határozható meg, ezért annak összege módosításként fog beépülni a költségvetésbe.

Az intézmények részére a személyi juttatás soron a fenntartó béren kívüli juttatást biztosít (cafetéria), mely intézményenként az alábbi összegben került megállapításra:

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda: nettó 250.000 Ft/fő

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény: nettó 250.000 Ft/fő

Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház: nettó 200.000 Ft/fő.

Az Intézmények, Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatottjainak létszámát a 16. melléklet tartalmazza, mely 77 fő, ezen felül 5 fő közcélú munkavállaló közfoglalkoztatását tervezi az Önkormányzat.

Az általános indokolás mellékleteként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi mérlegek és kimutatások kerülnek bemutatásra:

1. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, mely a közvilágítási eszközök bérleti és karbantartási díjait tartalmazza a 2023. évig bezárólag;

2. számú melléklet a közvetett támogatások kimutatása - így különösen adóelengedések, adókedvezmények, mely szerint a helyi adók közül az építményadó tekintetében került sor méltányossági kérelem alapján adókedvezmény nyújtására;

3. számú melléklet az előirányzat felhasználási terv, amely kiemelt előirányzatonként mutatja be az Önkormányzat 2021-re tervezett előirányzatainak havi felhasználási ütemezését;

4. számú melléklet a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban;

5. számú melléklet az intézmények finanszírozásához szükséges normatív támogatás és fenntartói kiegészítés bemutatása, mely intézményenként mutatja be, hogy a fenntartó mekkora összeggel egészíti ki a központi költségvetési támogatást, és az intézményi működési bevételeket;

6. számú melléklet az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban bemutató kimutatás, a tervszámoktól történő eltérés indoka a helyi adóbevételek mérsékelt növekedésének prognosztizálása.

Etyek, 2021. február 9.

Zólyomi Tamás

polgármester

1. Részletes indokolás

1. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét, a felhalmozási célú hitelfelvételt, belföldi értékpapírok bevételeit, a 2020. évi maradvány igénybevételét, a bevételi főösszeget tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait, a finanszírozási kiadásait, a kiadási főösszeget tartalmazza.

A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (4)-(16) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.

Elkülönítetten szerepel az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és a céltartalék.

3. §-hoz, 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazást tartalmazza. A rendelkezések célja az operatív gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása.

5. §-hoz
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó előírások az Áht. 34. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazásra figyelemmel kerültek meghatározásra.

6. §-hoz
A költségvetési szervek személyi juttatásokkal való gazdálkodása tekintetében meghatározott béren kívüli, és egyéb juttatást tartalmazza.

7. §-hoz

A költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

III. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet megalkotására törvényi kötelezettség, valamint a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján kerül sor.

Az esetleges gazdasági hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

A költségvetési hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása szükséges a szabályszerű gazdálkodás biztosítása érdekében.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.