Balmazújváros Város Önkormányzat 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Hatályos: 2022. 05. 26

Balmazújváros Város Önkormányzat 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022.05.26.

2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletalapján Balmazújváros Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének (Ft-ban) kiadási főösszegét 5.433.845.046 ezen belül:

a) a működési célú kiadásokat 3.780.638.868 ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat: 1.169.151.555

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 182.189.270

ac) a dologi jellegű kiadásokat 1.201.905.758

ad) ellátottak pénzbeli juttatását 52.660.877

ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.174.731.408

b) a felhalmozási célú kiadást 1.653.206.178 ebből:

ba) beruházások összegét 1.262.285.255

bb) felújításokat 366.605.110

bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 24.315.813 összegben hagyja jóvá.

(2)3 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadását 1.243.869.047 Ft-ban állapítja meg.

(3)4 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének (Ft-ban) bevételi főösszegét 6.677.714.093 ezen belül:

a) a működési célú bevételt 3.337.027.452

b) a felhalmozási célú bevételt 581.921.189

c) finanszírozási bevételeket 2.758.765.452 összegben hagyja jóvá.

(4)5 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.879.263.011 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 1.536.136.405 Ft-ban hagyja jóvá.

II.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

3. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások előirányzatait, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az 1-1/6. mellékletek szerint mutatják be.

4. § (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételi előirányzatait, kiemelt előirányzatok, és a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés a) pont aa) és ac) pontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatok szerinti bontásban a 2-2/6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított költségvetési kiadások előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3-3/6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerint bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok bemutatását, valamint a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi és finanszírozási kiadások bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai között megtervezett, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai között megtervezett, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 8/1. és 8/2. melléklet tartalmazza.

6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott saját bevételeknek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főcsoportonként bemutató mérleg adatait a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az év várható költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 10/1 – 10/6. mellékletek tartalmazzák.

8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése tartalmaz olyan célt, amelynek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit, és a stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

III.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról való döntés jogát nem ruházza át. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület dönt az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról.

(3) A Képviselő-testület rendelkezési jogát:

a.) az általános tartalék terhére
- 2.000.000 Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100.000 Ft adható.
- 1.000.000 Ft erejéig a Pénzügyi és Jogi Bizottságra ruházza át,
b.) az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból 17.000.000 Ft összegben az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.
c.) a polgármester a pályázatok benyújtása érdekében
- működési kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000.000 Ft erejéig a 2021. évi költségvetés többletbevétele terhére
- a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000.000 Ft erejéig a 2021. évi költségvetés többletbevétele terhére kötelezettséget vállalhat.
(4) A Képviselő-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén, amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplő összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerő összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerő esetén 1.000.000 Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani.
(5) A (2)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést, illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg.
(6) a.) A Képviselő-testület e §-ban foglalt előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetéséről – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az első félévi költségvetési beszámoló és a három negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
b.) A 11. § (3) bekezdés c.) pontja alapján hozott döntésről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a pályázat beadásának és az önerő biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselő-testület elvető határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegéről lemondani.

12. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 11. § (6) a.) bekezdésében foglalt módon dönt.

13. § A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Pénzügyi és Jogi Bizottság engedélyével lehet.

14. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 56.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közköltséges földbetemetés – normál sírásás esetén – összegét 107.161 Ft+Áfa, földbetemetés – mélyített sírásás esetén – összegét 111.928 Ft+Áfa, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 100.652 Ft + Áfa díjban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiakban szabályozza:

(a) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.
(b) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit likvid hitel törlesztésére fordítja.
(c) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla-hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

16. § Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedüs Péter Dr. Hajdu Miklós
polgármester jegyző
Z á r a d é k :
Kihirdetve: 2021. február 18-án.
Dr. Hajdu Miklós
jegyző
1

A 2. § a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdése a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 10. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.